Ersättningar till styrelsen

Årsstämman 2022 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 340 000 euro,
  • vice ordföranden 160 000 euro och
  • övriga ledamöter 102 000 euro.

Årsarvode för arbete i styrelsens revisionskommitté, riskkommitté samt drifts- och hållbarhetskommitté ska därutöver uppgå med 65 000 euro till kommittéordföranden och 32 500 euro till övriga ledamöter och för arbete i styrelsens ersättnings- och personalkommitté med 48 000 euro till kommittéordföranden och 28 000 euro till övriga ledamöter.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare beslutade stämman att bolaget ska betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsearbetet.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelsen i 2021 i siffror, och i Upplysningar.