Ersättningar till styrelsen

Årsstämman 2024 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 365 000 euro,
  • vice ordföranden 171 000 euro och
  • övriga ledamöter 109 000 euro.

Årsarvode för arbete i styrelsens revisionskommitté, riskkommitté samt drifts- och hållbarhetskommitté ska därutöver uppgå med 69 500 euro till kommittéordföranden och 34 500 euro till övriga ledamöter och för arbete i styrelsens ersättnings- och personalkommitté med 53 000 euro till kommittéordföranden och 30 000 euro till övriga ledamöter.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Bolaget betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelsen i 2023 i siffror, och i Upplysningar.