Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Ersättningar till styrelsen

Årsstämman 2023 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 352 000 euro,
  • vice ordföranden 165 500 euro och
  • övriga ledamöter 105 500 euro.

Årsarvode för arbete i styrelsens revisionskommitté, riskkommitté samt drifts- och hållbarhetskommitté ska därutöver uppgå med 67 000 euro till kommittéordföranden och 33 500 euro till övriga ledamöter och för arbete i styrelsens ersättnings- och personalkommitté med 49 500 euro till kommittéordföranden och 29 000 euro till övriga ledamöter.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Bolaget betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelsen i 2022 i siffror, och i Upplysningar.