Ersättning till koncernchef

Koncernchefen erhåller en årlig ersättning i enlighet med ersättningspolicyn. Ersättningen består av följande fasta och rörliga delar:

  • Fast lön
  • Pension och försäkringar
  • Kortsiktigt incitamentsprogram (STIP)
  • Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)
  • Förmåner

De olika delarna beskrivs i tabellen nedan:

Fast lön

Ses över en gång om året av styrelsens ersättnings- och personalkommitté, och godkänns av styrelsen.
Koncernchefens fasta årslön uppgår till 1 459 350 euro från den 1 januari 2023.

Pension

Pensionsavsättningar görs i enlighet med nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis
Högst 30 procent av den fasta grundlönen för avgiftsbestämda pensionsplaner

Kortsiktigt incitamentsprogram

Den högsta tilldelningen från det kortsiktiga incitamentsprogrammet, STIP, är 75 procent av den fasta årslönen
Ettårig resultatmätningsperiod som bygger på att vissa finansiella och icke-finansiella nyckeltal på koncernnivå, affärsområdes-/funktionsnivå samt på individuell nivå är uppfyllda
Tilldelning från STIP fastställs av styrelsen i slutet av resultatmätningsperioden, och grundas på resultatet i förhållande till fastställda nyckeltal samt en utvärdering av resultatet som helhet
60 procent av tilldelningen från STIP omfattas av uppskjutande- och kvarhållandeperioder. 50 procent av tilldelningen utgörs av värdepapper (Nordeaaktier) i enlighet med gällande lagkrav

Långsiktigt incitamentsprogram

Treårig resultatmätningsperiod.
Aktier allokeras initialt för resultatmätningsperioderna 2020–2022, 2021–2023, 2022-2024 respektive 2023-2025
Omfattas av uppskjutande- och kvarhållandeperioder i enlighet med gällande föreskrifter
Helt aktiebaserat (Nordeaaktier)

Krav på aktieinnehav

En betydande andel av de aktier som tilldelas från LTIP måste behållas till dess att det samlade värdet på aktieinnehavet i Nordea uppgår till 100 procent av den fasta bruttoårslönen. Dessa aktier måste behållas till dess att deltagaren inte längre är medlem i koncernledningen.

Förmåner
(samtliga är skattepliktiga)

Tjänstebil
Försäkringar, däribland privat sjukvårdsförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring samt sedvanlig ansvarsförsäkring för ledande befattningshavare
Mobiltelefon, bredbandsanslutning och tidningsprenumeration.
Bostads- och säkerhetsrelaterade förmåner samt skatterådgivning

Uppsägningsvillkor

12 månaders varsel vid Nordeas uppsägning av koncernchefen och vid egen uppsägning
Avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner

Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till koncernchefen i 2022 i siffror, och i Upplysningar.