Ersättning till koncernledningen

Beskrivning av ersättningens olika delar

Ersättningen till koncernledningen består av följande fasta och rörliga delar:

  • Fast lön
  • Kortsiktigt incitamentsprogram (STIP), Executive Incentive Programme (EIP 2021) för koncernledningen
  • Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)
  • Pension
  • Förmåner

Tabellen nedan visar all ersättning som utbetalats eller är innestående till koncernledningen för 2021.

EUR
Fast
lön
STIP
intjänad
före 2021
Löne-
förmåner
Pensions-
premier
Summa
utbetald
ersättn.
2021
STIP
intjänad
2021
Summa
intjänad
ersättn.
2021
Vice vd
481 447
101 436
21 634
139 623
744 140
314 137
956 841
Koncernledning
(exklusive koncernchefen
och vice vd)
6 292 854
1 652 217
155 467
1 441 569
9 542,107
3 829 690
11 719 580

 

Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till koncernledningen i 2021 i siffror.

Fast lön

Ses över en gång om året av styrelsens ersättnings- och personalkommitté, och godkänns av styrelsen.

Executive Incentive Programme (EIP 2021) för koncernledningen

Executive Incentive Programme (EIP 2021) för koncernledningen har en ettårig resultatmätningsperiod och innefattar i
förväg fastställda mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individnivå. Effekten på det långsiktiga
resultatet beaktades när målen fastställdes. Utfallet från EIP 2021 har baserats på styrelsens bedömning av prestationen i förhållande till de i förväg fastställda målen.

Utfallet från EIP 2021 betalas till medlemmar i koncernledningen i lika delar som kontant ersättning och Nordeaaktier, och är föremål för villkor för förverkande (justering av uppskjuten ersättning). 40 procent av det fastställda utfallet från EIP 2021 betalas ut under 2022 i form av lika delar kontant ersättning och Nordeaaktier. Återstående 60 procent av utfallet från EIP 2021 omfattas av uppskjutanderegler och överlåts årligen i lika stora andelar under en femårsperiod, vilket innebär att en betydande del av utfallet inte betalas ut vid tilldelningstillfället.

Långsiktigt incitamentsprogram 2021–2023

Under 2021 beslutade styrelsen att fortsätta med det långsiktiga incitamentsprogrammet genom att införa LTIP 2021–
2023 för koncernledningen (Chief Risk Officer och Chief Compliance Officer deltar inte i dessa incitamentsprogram).

LTIP 2021–2023 har en treårig resultatmätningsperiod från 1 januari 2021 till 31 december 2023, med uppskjutande- och kvarhållandeperioder enligt gällande regelverk.

Prestationsbedömningen under resultatmätningsperioden baseras till lika delar på följande kriterier:

  • Relativ totalavkastning (rTSR), i förhållande till utvalda nordiska och europeiska jämförbara banker
  • Absolut totalavkastning (TSR)
  • Ackumulerad vinst per aktie i absoluta tal (EPS i absoluta tal)

Villkor för riskjustering ingår också i prestationsbedömningen.

Medlemmar i koncernledningen måste behålla en stor andel av de tilldelade aktierna till dess att det samlade värdet motsvarar 100 procent av deras fasta bruttoårslön. Dessa aktier måste behållas till dess att personen lämnar sin befattning i koncernledningen.

Pension

Pensionsplanerna för de övriga medlemmarna i koncernledningen ser olika ut beroende på de nationella förhållandena.
Pensionsplanerna är avgiftsbestämda eller en kombination av avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner.

Förmåner

Förmåner ges som en del av den samlade ersättningen till medlemmarna i koncernledningen. Nivån på dessa förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden, och utgjordes huvudsakligen av bilförmån.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Medlemmar i koncernledningen har en uppsägningstid på 6 månader och Nordea en uppsägningstid på 12 månader. Ett avgångsvederlag på 12 månader lämnas, vilket minskas av lön från eventuell annan anställning under dessa 12 månader.