Ersättning

Nordea har en tydlig ersättningspolicy

liksom tydliga instruktioner och processer för ersättningar, som bidrar till en sund ersättningsstruktur i hela koncernen.

Här hittar du information om Nordeas ersättningspolicy, ersättningar till styrelsen, koncernchefen, vice vd och koncernledningen, Nordeas rörliga ersättningsprogram samt upplysningar om ersättning.

Du hittar också ett avsnitt om ersättningar i Nordeas årsredovisning och ytterligare information i Upplysningar.

Senaste upplysningar om ersättning