Insiderförvaltning

Insiderförvaltningen är organiserad i enlighet med Europeiska unionens förordningar och de enskilda ländernas lagar och bestämmelser. Styrelsen har också godkänt koncernomfattande regler som ska underlätta för medarbetare att följa tillämpliga regler och säkerställa att insiderinformation identifieras som sådan och behandlas på ett korrekt sätt.

Bolaget har identifierat styrelseledamöterna och koncernledningen liksom Chief Audit Executive som personer i ledande ställning (enligt definitionen i EU:s marknadsmissbruksförordning, nr 596/2014 (MAR)) som, jämte närstående till dessa personer, ska anmäla sina transaktioner i finansiella instrument som emitterats av Nordea till bolaget och berörd tillsynsmyndighet. Bolaget publicerar sådana transaktioner i form av börsmeddelanden.

Personer i ledande ställning har inte rätt att handla med Nordeas finansiella instrument när de har insiderinformation om Nordea, och inte heller under en 30-dagarsperiod före (och inklusive) dagen för publicering av Nordeas delårsrapporter, halvårsrapport eller bokslutskommuniké.

Nordea för inte något permanent insiderregister enligt MAR. Personer med tillgång till insiderinformation identifieras från fall till fall för specifika projekt och meddelas om sin insiderstatus. Personer som förs in i ett projektspecifikt insiderregister har inte rätt att handla med Nordeas finansiella instrument under den tid de finns med på en sådan lista.

Även för medarbetare som tillhandahåller placeringstjänster eller -rådgivning tillämpar bolaget koncernomfattande handelsrestriktioner som baseras på handelsregler fastställda av exempelvis Finans Finland, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening (Sverige). I egenskap av bolag med tillstånd att erbjuda placeringstjänster och fondförvaltning, upprätthåller dessutom bolaget och dess dotterföretag Nordea Funds Ab var för sig ett insiderregister över medarbetare som klassificeras som personer med tillgång till insiderinformation enligt den finska lagen om investeringstjänster och den finska lagen om placeringsfonder. Sådana personers innehav i värdepapper noterade i Finland är offentlig information och uppdateras automatiskt i det offentliga insiderregistret som förs av Euroclear Finland Oy. Registret över innehavare av andelar i fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab finns också tillgängligt hos Nordea Funds Ab.

Nordeas skyldigheter i fråga om insiderförvaltning innefattar interna kommunikationslinjer för insiderfrågor och handelsrestriktioner, att inrätta och upprätthålla sina insiderregister, att anordna relevanta utbildningar samt att organisera och övervaka efterlevnaden av insiderreglerna. Group Compliance har det övergripande ansvaret för att övervaka efterlevnaden av de koncernomfattande reglerna om förbud mot insiderhandel, handelsrestriktioner för personer i ledande ställning och handel för egen räkning.

Uppdaterad: Februari 2020