Insiderförvaltning

Insiderförvaltningen är organiserad i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) och kompletterande lagstiftning samt gällande lagar på nationell nivå och anvisningar från tillsynsmyndigheter. Styrelsen har god-känt koncernomfattande regler och riktlinjer med tydliga instruktioner som ska underlätta för medarbetarna att följa dessa regler och säkerställa att insiderinformation alltid identifieras och hanteras på rätt sätt.

Personer i insynsställning identifieras från fall till fall när insiderinformation upptäcks, och de registreras därefter i ett särskilt insiderregister. Alla som identifierats och registrerats som personer i insynsställning underrättas om sin insynsställning och de restriktioner och skyldigheter som de omfattas av, bland annat förbudet att handla med de finansiella instrument som insiderinformationen avser, till dess att informationen har offentliggjorts eller av andra skäl inte längre är att betrakta som insiderinformation och insiderregistret avslutas.

Nordeas insiderförvaltning ansvarar också för att (i) utbilda och informera medarbetare som kommer i kontakt med insiderinformation, så att de är medvetna om de restriktioner och skyldigheter som åligger dem i egenskap av personer i insynsställning, (ii) upprätta och underhålla insiderregister och (iii) kontrollera att insiderreglerna följs. Reglerna syftar till att begränsa risken för insiderhandel och andra former av marknadsmissbruk, och det är Group Compliance som har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en hög kunskaps-nivå om och efterlevnad av dessa regler.

Bolaget har identifierat styrelseledamöterna och koncern-ledningen liksom Chief Audit Executive som personer i ledan-de ställning (enligt definitionen i MAR) som, jämte närstående till dessa personer, ska anmäla alla transaktioner i finansiella instrument emitterade av Nordea, gjorda för deras räkning, till bolaget och berörd tillsynsmyndighet. Bolaget redovisar sådana anmälda transaktioner för marknaden i form av börsmeddelanden. Utöver denna anmälningsplikt är personer i ledande ställning också förhindrade att handla med finansiella instrument emitterade av Nordea under en 30-dagarsperiod före (och inklusive) dagen för publicering av Nordeakoncernens delårsrapporter, halvårsrapport eller bokslutskommuniké, och närhelst sådana personer besitter insiderinformation om Nordea.

Även för medarbetare som tillhandahåller placeringstjänster eller rådgivning till kunder tillämpar bolaget koncernomfattande interna handelsrestriktioner och skyldigheter avse-ende transaktionsrapportering som baseras på handelsregler fastställda av exempelvis Finans Finland, Svensk Värdepappersmarknad och Fondbolagens förening (Sverige). I egen-skap av bolag med tillstånd att erbjuda placeringstjänster och fondförvaltning, upprätthåller dessutom bolaget och dess dotterföretag Nordea Funds Ab var för sig ett insiderregister över medarbetare som klassificeras som ”offentliga personer i insynsställning” enligt den finska lagen om investeringstjänster och den finska lagen om placeringsfonder. Sådana personers innehav av värdepapper noterade i Finland är offentlig information och rapporteras till det offentliga insiderregistret som förs av Euroclear Finland Oy. Registret över innehavare av andelar i fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab finns också tillgängligt hos Nordea Funds Ab.