Nordeas dataskyddspolicy

Nordea värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Med den här dataskyddspolicyn vill vi ge dig en bättre förståelse för vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det, hur vi lagrar och delar personuppgifter, och vilka rättigheter du har i fråga om dataskydd. 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster, produkter och kanaler. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta. 

I vissa fall samlar vi också in och behandlar personuppgifter om personer som har anknytning till dig, eller ditt företag/din organisation, såsom anställda, verkliga huvudmän, ombud, garantigivare, pantsättare, betalare, personer som har kontakt med Nordea i samband med enskilda banktransaktioner, samt andra personer som vi kommer i kontakt och samarbetar med. 

2. Hur använder vi dina personuppgifter och på vilken laglig grund?

Vi använder och behandlar dina personuppgifter utifrån den lagliga grund och de syften som beskrivs nedan. 

3. Hur använder vi automatiserat beslutsfattande?

Vi kan i vissa fall, om det är tillåtet enligt lag eller annan författning, använda oss av automatiserat beslutsfattande om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Ett exempel är automatiserade kreditbeslut i Nordeas onlinekanaler. 

4. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi kan dela dina personuppgifter med andra i den mån vi har en laglig skyldighet att göra det och för att utföra tjänster och uppfylla avtal vi har med dig. 

Det kan till exempel gälla myndigheter, företag i Nordeakoncernen, leverantörer, betaltjänstföretag och affärspartners. Innan vi delar dina uppgifter med andra säkerställer vi alltid att vi följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. 

6. Vilka rättigheter har du i fråga om dataskydd?

Du har följande rättigheter när det gäller de personuppgifter om dig som vi behandlar:

Din begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra avtal. 

Om du vill utöva dina enskilda rättigheter kan du göra det genom att besöka vår webbplats, logga in i nätbanken, ringa till vår kundservice eller besöka ditt närmaste Nordeakontor. Vi kan inte vidta åtgärder utifrån en begäran via mejl, eftersom vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och kan inte dela eller ändra dina personuppgifter utan att först bekräfta din identitet via något av ovan nämnda sätt. 

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge de behövs för de ändamål de samlades in och behandlades, eller så länge som krävs enligt gällande lagar och andra författningar. 

8. Hur kan du kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten?

Om du har frågor som gäller vår dataskyddspolicy, eller om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att vända dig till Nordeas kundservice, eller till närmaste Nordeakontor. 

9. Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbsidor, och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras över tid. Om förändringarna är betydande kommer du att få ett meddelande om detta, i de fall vi är skyldiga att informera enligt gällande lag. 

Gäller från: 7 december 2023