Tietosuojaseloste

Nordea on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Nordea kerää, käyttää, säilyttää ja luovuttaa henkilötietoja. Nordea-konsernissa rekisterinpitäjänä toimii Nordea Bank Oyj ja/tai se Nordean yhtiöistä, jonka kanssa asioit. Rekisterinpitäjien tiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Nordea käsittelee henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa ”sinä” viittaa asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin, yrityksen kortinhaltijoihin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Mitä henkilötietoja Nordea kerää 
 2. Miten Nordea voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla 
 3. Automatisoitu päätöksenteko 
 4. Kenelle Nordea voi luovuttaa henkilötietoja 
 5. Miten Nordea suojaa henkilötietoja 
 6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi 
 7. Evästeet 
 8. Kuinka kauan Nordea säilyttää henkilötietoja 
 9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia
 10. Yhteydenotto Nordeaan tai tietosuojaviranomaiseen

 

1. Mitä henkilötietoja Nordea kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Nordean tuotteiden, palveluiden ja kanavien käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Yksilöintitiedot: tähän henkilötietoryhmään kuuluvat esimerkiksi kansallinen henkilötunnus, nimi, kopiot passista tai ajokortista sekä verkko- ja mobiilipankkitunnukset.
 • Yhteystiedot: tähän henkilötietoryhmään kuuluvat esimerkiksi postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Taloudelliset tiedot: tähän henkilötietoryhmään kuuluvat esimerkiksi sopimuksen tyyppi, tiedot varoista ja veloista, maksutapahtumatiedot, luottohistoria ja vakuutukset.
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin ja verotukseen liittyvät tiedot: tähän henkilötietoryhmään kuuluvat esimerkiksi tiedot varoista ja veloista, verotusmaa tai ulkomainen verorekisterinumero sekä asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvät tiedot.
 • Profilointitiedot: tähän henkilötietoryhmään kuuluvat esimerkiksi kansalaisuus, syntymäpaikka, demografiatiedot, siviilisääty ja ammatti.
 • Nordean asiakkuuteen liittyvät tiedot: tähän henkilötietoryhmään kuuluu esimerkiksi asiakashistoriasi Nordeassa.
 • Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot: tähän henkilötietoryhmään kuuluvat esimerkiksi tietyt Nordea Henkivakuutuksen ja eläkevakuutusyhtiöiden vakuutustuotteita varten tarvittavat terveystiedot ja tiettyjä lainatuotteita varten tarvittavat ammattiliittojen jäsenyystiedot.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta:

Osan Nordean keräämistä henkilötiedoista saamme suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta henkilötietoja kuten nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä tulo- ja luottotiedot, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä. 

Puheluita ja chat-keskusteluja tallennetaan asiakaspyyntöjen dokumentaatiotarkoituksiin, toimeksiantojen vahvistamiseksi, turvallisuuden varmistamiseksi, petosten estämiseksi sekä lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Voimme lisäksi käyttää tallenteita palveluidemme laaduntarkkailu -ja kehitystarkoituksiin. Turvallisuussyistä meillä voi olla valvontakameroita konttoreissa ja automaateilla. Kun haet meiltä lainaa, voimme kerätä lainoihisi liittyvää tietoa myös muista lähteistä, kuten keskitetyistä luottotietorekistereistä, joissa on tietoa muiden luotonantajien lainoista.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja täytäntöönpanoviranomaisten rekisterit), pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n ja YK:n, sekä kansallisten järjestöjen, kuten Office of Foreign Assets Control -yksikön (OFAC), ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.
 • Keräämme maksutoimeksiantoihin liittyvää tietoa rahansiirtopalvelujen tarjoajilta, kaupoilta, pankeilta, maksupalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta. 
 • Terveystietoja terveydenhoitolaitoksilta (Nordean henki- ja eläkevakuutusyhtiöille).
 • Muilta Nordea-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä tai yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

2. Miten Nordea voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme, tehdä sinulle tarjouksia, tarjota neuvontaa ja palveluita sekä koota anonyymejä tilastoja tuotteiden ja palveluiden testaus- ja kehittämistarkoituksiin.

Palvelu- ja tuotesopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen)

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä. Käsittelemme henkilötietoja myös siksi, että voimme dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • tilin tai verkkopalvelun avaamiseen tai kortin tai luoton myöntämiseen tarvittavat prosessit
 • asiakaspalvelu sopimusaikana
 • oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen ja perintämenettely.
   

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä Nordealle määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvollisuuksista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

 • asiakkaan tuntemisvelvollisuus (KYC)
 • rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen
 • pakotetarkistukset
 • kirjanpitosäädökset
 • raportointi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaisille
 • riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten luotto- ja vakuutusriskit ja vakavaraisuusvaatimukset
 • maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet
 • muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten arvopapereihin, rahastoihin, vakuuksiin, vakuutuksiin ja asuntolainoihin liittyvään lainsäädäntöön.

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla).

Nordealla on oikeutettu etu käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin tai tilitapahtumien tarkkailuun petosten estämiseksi.

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kiinnostavaa tietoa ja markkinointia sosiaalisen median kanavissamme ja verkkosivustoillamme, vastata kommentteihin ja kysymyksiin sekä tarjota käyttäjätukea. Analysoimme myös tehtäviimme liittyvää toimintaa sosiaalisessa mediassa ja seuraamme sosiaalisen median kanaviemme käyttöä. Näin pystymme arvioimaan markkinointikampanjoidemme toimivuutta ja analysoimaan yleisiä demografisia tietoja. Rakennamme Nordean markkinointi- ja viestintästrategioita analyysin tulosten pohjalta. 

Voimme tallentaa ja säilyttää tietoja sosiaalisen median kanaviemme käyttäjistä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi se, millä tavalla ja kuinka usein käytät sivustojamme. Yksittäisillä sosiaalisen median kanavilla saattaa myös olla lupa jakaa tiettyjä tietoja kanssamme riippuen henkilökohtaisista yksityisyysasetuksistasi kyseisissä kanavissa.

Meillä on oikeutettu etu anonymisoida taloudellisia ja demografisia tietoja, jotta voimme koota tilastoja tuotteiden ja palveluiden testaus- ja kehittämistarkoituksiin. Anonymisoituja ja koottuja tilastoja ei voi yhdistää luonnollisiin henkilöihin. Voimme jakaa tilastoja julkisen ja yksityisen sektorin yrityksille, jotka tekevät esimerkiksi taloudellista tutkimusta tai analysoivat maksutapahtumien kehitystä tai määrää tietyillä alueilla tai toimialoilla. 

Voimme myös jakaa anonymisoituja ja koottuja tietoja yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin, jos pidämme sitä yleisen edun mukaisena. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ulkopuolisia tilastollisia tarkoituksia varten sekä hallinnoida suostumuksiasi ja kieltojasi Nordean digitaalisissa asiointikanavissa tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Suostumus

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi maksutapahtumatietojen käsittely markkinointitarkoituksissa tai joidenkin erityisryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

3. Automatisoitu päätöksenteko

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on luotonmyöntöprosessi Nordean digitaalisissa kanavissa. Voit aina ilmaista mielipiteesi tai riitauttaa pelkästään automatisoituun käsittelyyn, kuten profilointiin, perustuvan päätöksen, jos kyseisellä päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jos päätös vaikuttaa sinuun muuten merkittävästi vastaavalla tavalla.

Jos hyödynnämme automatisoitua päätöksentekoa, annamme sinulle lisätietoja automaattisen käsittelyn logiikasta sekä sen merkityksestä ja mahdollisista seurauksista sinulle.

4. Kenelle Nordea voi luovuttaa henkilötietoja

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, Nordea-konsernin yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että noudatamme kulloinkin soveltuvia finanssialan salassapitovelvoitteita. 

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Jos olet esimerkiksi pyytänyt meitä toteuttamaan tilisiirron, meidän on luovutettava tiettyjä tietoja voidaksemme toteuttaa varojen siirron. Voimme luovuttaa tietoja muille luotonantajille keskitettyjen luottotietorekisterien kautta, kun haet lainaa toiselta luotonantajalta.

Voimme myös jakaa anonymisoituja tietoja yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin, jos pidämme sitä yleisen edun mukaisena.

Kolmannet osapuolet ja Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt

Luovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota palveluitamme, kuten tilisiirtoja. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi turvalliset tunnistautumisratkaisut asianomaisessa maassa ja rahoitusjärjestelmän eri osapuolten, kuten keskuspankkien, tilisiirtojen vastaanottajien ja selvitysyhteisöjen, välillä.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset asianomaisissa maissa.

Tietoja luovutetaan lisäksi Nordea-konsernin sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille (kuten yhteistyöpankeille, muille pankeille, rahoituskohteiden myyjäyhteistyökumppaneille ja jälleenvakuutusten tarjoajille) sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös luovuttaa tietoja muille vakuutusyhtiöille, jälleenvakuutusten tarjoajille ja työeläkeyhtiöille, jotta voimme tarjota palveluitamme.

Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, joihin sisältyy henkilötietojen käsittelyä Nordean puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Tiedonsiirrot kolmansiin maihin 

Nordea voi joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
 • Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.
 • Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiseen. 

Nordean tiedonsiirtoon käyttämät EU:n mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla osoitteesta www.eur-lex.europa.eu hakusanalla 32010D0087.

5. Miten Nordea suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja niiden katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muuntelun ja tuhoamisen varalta.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet Nordean hallussa oleviin henkilötietoihisi liittyen:

a) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada tieto hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Usein nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi Nordean tarjoamissa verkkopalveluissa. Oikeuttasi saada pääsy henkilötietoihin voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja Nordea-konsernin liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. Nordea-konsernin liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja aineistot saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.

b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

c) Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.
 • Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Meillä on finanssialan lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos olet oikeutettu rekisteröimiemme tietojen poistamiseen mutta tarvitset niitä oikeusvaateen puolustamiseksi, voit pyytää Nordeaa rajoittamaan tietojen käsittelyn tietojen säilyttämiseen.

Vaikka tietojesi käsittelyä olisi rajoitettu yllä kuvatun mukaisesti, Nordea voi silti käsitellä tietojasi muilla tavoilla, jos se on tarpeen oikeusvaateen täytäntöön panemiseksi tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

e) Oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

7. Evästeet

Nordea kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen paitsi kun on kyse Nordean verkkopankin asiakkaista. 

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Nordean verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

Lisätietoja on saatavilla nordea.com -verkkosivuston alalaidassa kohdassa ”Evästeet”.

8. Kuinka kauan Nordea säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kuten rahanpesun estämiseen, kirjanpitoon ja vakavaraisuusvaatimusten toteuttamiseen, säilytämme tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

Tietojen säilyttämistä koskevissa velvoitteissa on eroavaisuuksia Nordea-konsernin sisällä eri maiden paikallisista lainsäädännöistä johtuen.

Katso selvennykseksi seuraavat esimerkit:

 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen: vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen
 • Kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti
 • Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet: viisi vuotta
 • Vakuutussäädökset: yhteentoista vuoteen asti
 • Muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten arvopapereihin, rahastoihin, vakuuksiin ja asuntolainoihin liittyvään lainsäädäntöön: seitsemään vuoteen asti
 • Lainatarjoukset: kolmeen kuukauteen asti tarjouksen päättymisestä
 • Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä oikeusvaateilta puolustautumista varten

9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Nordea ei rajoita tietosuojaselosteessa kuvattuja tai soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeuksiasi niillä lainkäyttöalueilla, joilla Nordea toimii. 

Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

10. Yhteydenotto Nordeaan tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Nordean asiakaspalveluun tai paikalliseen konttoriisi. Nordea-konserni on myös nimittänyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officer), jolle voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse osoitteeseen: dataprotectionoffice [at] nordea.com tai kirjeitse osoitteeseen: Nordea, Group Data Protection Office, Tietosuojavastaava, Satamaradankatu 5, 00020 Nordea.

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen missä tahansa maassa, jossa Nordea tarjoaa sinulle tuotteita tai palveluita.