Rahoitus

Haluamme tukea asiakkaitamme sekä auttaa heitä selviytymään muutoksista ja saavuttamaan uusia tavoitteita. Katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja uskomme vahvasti, että kestävää liiketoimintamallia hyödyntävien yritysten talouteen ja maineeseen liittyy muita pienempi riski. Pyrimme parantamaan asiakkaidemme kriisinkestävyyttä ja varmistamaan, että niin oma liiketoimintamme kuin asiakkaidemme liiketoiminta vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin.

Tavoitteemme vuoteen 2025 mennessä:

Edistämme positiivista muutosta

Järjestämme yli

200 mrd. euroa

kestävää rahoitusta.

Vähennämme negatiivisia vaikutuksia

Varmistamme, että ilmastoherkillä sektoreilla toimivat suuret yritysasiakkaamme ovat tehneet siirtymäsuunnitelmat, jotka kattavat

90%

näihin yrityksiin liittyvistä vastuistamme.

Vähennämme luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä

Suurin osa Nordean päästöistä (99,9 prosenttia vuonna 2022) on epäsuorasti rahoitettuja päästöjä eli peräisin niistä yhtiöistä, joille tarjoamme rahoitusta ja joihin sijoitamme. Nämä ovat niin kutsuttuja scope 3 -päästöjä. Meillä on yksi pankkimaailman kunnianhimoisimmista tavoitteista: aiomme vähentää luotto- ja sijoitussalkkujemme hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Vuosina 2019–2022 Nordea vähensi luottosalkkujensa päästöjä 19 prosenttia. Hyvään kehitykseen vaikuttivat merkittävästi suuret yritysasiakkaamme, sillä niiden päästöt vähentyivät 36 prosenttia. Tämä johtuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, että olemme vähentäneet öljy-, maakaasu- ja offshore-yhtiöille antamaamme rahoitusta yli 70 prosenttia.

 

Keinovalikoimamme

Aktiivinen vuoropuhelu on Nordeassa strateginen valinta poissulkemisentai palvelujen kieltämisen sijaan. Kaikkialla yhteiskunnassa tarvitaan massiivisia investointeja, jos haluamme saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Haluamme tukea asiakkaitamme tässä siirtymässä. Autamme asiakkaitamme huomioimaan tärkeimmät vastuullisuusasiat ja annamme heille neuvontaa.

Tietyistä toiminnoista on kuitenkin myös luovuttava tai niitä on suljettava pois. Nordea on sitoutunut fossiilisia polttoaineita käyttäviä toimialoja koskevissa toimialakohtaisissa ohjeissaan luopumaan asteittain asiakkaista, jotka harjoittavat offshore-toimintaa tai hiilen ja epätavanomaisen öljyn ja maakaasun tuotantoa. Jos asiakkaat eivät voi tai halua toteuttaa siirtymää, harkitsemme, miten etenemme vuoropuhelun ja sijoitusten kanssa.

Toimialakohtaiset tavoitteet

Nordea liittyi Net Zero Banking Alliance -liittoumaan lokakuussa 2021 ja sitoutui samalla asettamaan toimialakohtaiset tavoitteet. Ensimmäiset toimialakohtaiset tavoitteet kerrottiin joulukuussa 2022, ja ne täydensivät aiemmin ilmoitettuja tavoitteita. Nordea jatkaa toimialakohtaisten tavoitteiden asettamista hiili-intensiivisille toimialoille sen mukaan, miten haavoittuvia ne ovat ilmastonmuutokselle ja miten niihin liittyvää tietoaineistoa on saatavilla.

 

Luottoprosessia ohjaavat periaatteet

Nordean eettisissä ohjeissa kuvataan liiketoimintaamme ohjaavat ylätason eettiset periaatteet ja käsitellään esimerkiksi ympäristöä, työntekijöiden oikeuksia, sitoutumista ihmisoikeuksiin, yksityisyyden suojaa sekä lahjonnan ja korruption torjuntaa. Eettiset ohjeet ovat keskeinen rahoitustoimintaamme ohjaava asiakirja, ja niitä täydentävät toimialakohtaiset ohjeet sekä vastuullisuustoimintaohje. ESG-näkökohtia arvioidaan näiden asiakirjojen pohjalta riskienhallinnassa ja due diligence -prosesseissa.

ESG-näkökohdat arvioidaan Nordean taseeseen sisältyvissä luotto- ja sijoitussalkuissa, jotta näkökohtiin liittyvät olennaiset riskit tunnistetaan ja jotta niitä voidaan arvioida ja seurata. Näitä prosesseja kehitetään monivuotisella ohjelmalla, ja ne kuvataan yksityiskohtaisesti pääoman ja riskien hallintaa käsittelevässä raportissa.

Yrityksille annettavassa rahoituksessa ESG-näkökohdat arvioidaan lähtökohtaisesti rahoituksen määrän ja tyypin sekä sisäisesti määritetyn asiakassegmentin perusteella. Laadultaan olennaiseksi tunnistetut ESG-näkökohtiin liittyvät riskit ovat yksi luottoriskin arvioinnissa huomioon otettavista tekijöistä, joiden perusteella asiakaskokonaisuuden riskitaso määritetään. Luottopäätökset tehdään niitä koskevan sisäisen prosessin mukaisesti. Jos asiakkaaseen liittyy suuria ESG-riskejä, luottopäätökset käsitellään luottoryhmässä tarvittavan korkealla tasolla.

Ilmastoherkkien toimialojen suurimpiin vastuisiin liittyviin ilmastosidonnaisiin siirtymäriskeihin on vuodesta 2021 lähtien kiinnitetty korostettua huomiota, ja niiden arviointiin käytetään CRAT-työkalua (Climate Risk Assessment Tool) sekä pk-yrityksiä että suuryrityksiä palvelevilla liiketoiminta-alueilla. Arvioinnin tärkeimpiä osia ovat vastapuolten kasvihuonekaasuintensiteetin kehitys, siirtymäsuunnitelmien laatu ja ilmastosidonnaisten siirtymäriskien vaikutus takaisinmaksukykyyn. Arviota tarkistetaan kasvihuonekaasujen päästövähennyksille ja siirtymäsuunnitelmien kattavuudelle asetettujen konsernin tavoitteiden perusteella.

Asuntolaina-asiakkaiden suurimmat ESG-riskit liittyvät vakuuksien energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksenaiheuttamiin fyysisiin riskeihin. Vuonna 2022 Nordea keskittyi arvioimaan asuntolainasalkun energiatehokkuudesta saatavilla olevia tietoja ja ilmastonmuutoksenaiheuttamia fyysisiä riskejä pitkällä aikavälillä.

The Equator Principles

Rahoituslaitosten käyttämiä Equator Principles -periaatteita sovelletaan hankkeisiin liittyvien yhteiskunnallisten riskien ja ympäristöriskien määrittämiseen, arviointiin ja hallintaan. Nordea otti Equator Principles -periaatteet käyttöön vuonna 2007. Nordean analyytikoille ja muulle henkilöstölle annetaan koulutusta, jossa käsitellään näihin periaatteisiin liittyvää sisäistä prosessia.

Kymmenen Equator Principles -periaatetta on jaettu viiteen käsittelyvaiheeseen:

  1. hankkeen alustava tarkastelu
  2. hankkeen arviointi
  3. hankkeeseen liittyvät neuvottelut ja sitoumukset
  4. valvonta
  5. ulkoinen raportointi.

Nordea arvioi lainanottajan kykyä tunnistaa, torjua, lieventää ja hallita hankkeen tärkeimpiä ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvia riskejä ja vaikutuksia. Arviointi perustuu lainanottajan toimittamaan dokumentaatioon, riippumattomien ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia tarkastelevien konsulttien näkemyksiin ja mahdollisiin vierailuihin kohteessa.

Suuryrityksiä palvelevaan Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yksiköt ottavat ESG-näkökohdat huomioon keskustellessaan alustavasti hankkeen valinnasta. Hankkeiden yksityiskohtaisesta arvioinnista ja sisäisestä tarkastelusta vastaa suuryrityksiä palvelevalla liiketoiminta-alueella toimiva tarkastaja. Hänellä on soveltuva koulutus ja laaja työkokemus, joista on hyötyä tehtävän hoitamisessa. Tarkastaja ehdottaa myös tarvittaessa ympäristövaikutuksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä lainasopimuksiin lisättäviä ehtoja, osallistuu riippumattomien konsulttien työn määrittelyyn, on yhteydessä muihin tarvittaviin hankkeessa mukana oleviin osapuoliin ja valvoo, että hankkeessa noudatetaan Equator Principles -periaatteita. Näitä tehtäviä hoitaessaan tarkastaja tekee yhteistyötä Nordean kyseisen järjestelyn rahoituksesta vastaavan tiimin kanssa.

Tarkastaja esittelee projektirahoitushankkeet Nordean Equator Principles -neuvotteluryhmälle, joka joko suosittelee tai ei suosittele hanketta periaatteiden perusteella. Neuvotteluryhmään kuuluu 4–6 jäsentä, jotka ovat ylimpiä johtajia liiketoiminnasta ja riskienhallinnasta vastaavissa yksiköissä. Neuvotteluryhmän lausunnot sisältyvät hankkeen rahoituksesta päättävän luottoryhmän tekemään arviointiin.

Nordea valvoo kaikkien käynnissä olevien hankkeiden tuloksia varmistaakseen, että ympäristövaikutuksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä muihin seikkoihin liittyviä ehtoja noudatetaan. Jos poikkeamia ilmenee, Nordea päättää yhdessä muiden luotonantajien kanssa sopivasta toimintatavasta.

Nordea raportoi vuosittain hankkeista, jotka on rahoituksen osalta saatu päätökseen. Lue Nordean Equator Principles -raportteja

Explore more