14-04-2023 08:56

”Matkalla oikeaan suuntaan”

Nordean tavoitteena on olla nollapäästöinen pankki viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Viemme muutosta eteenpäin tavoitteilla, jotka olemme asettaneet vuosille 2023 ja 2025, ja keskipitkän aikavälin tavoitteella vuodelle 2030. Nyt kun vuoden 2023 loppuun on alle vuosi aikaa, pyysimme Group Sustainability -yksikön johtajaa Anja Lidgren Hannerzia kertomaan, miten Nordea on edennyt.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Aloitetaan onnistumisilla. Onko jo nyt nähtävissä myönteistä kehitystä?

”Olemme päässeet hyvin eteenpäin kohti tavoitteita koko pankissa tehdyn erinomaisen yhteistyön ansiosta. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on vähentää luotto- ja sijoitussalkkujemme hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia. Luotonannon päästöt ovat laskeneet 19 prosenttia vuodesta 2019, joten olemme menossa oikeaan suuntaan. Hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet merkittävästi suuret yritysasiakkaamme, sillä niiden päästöt ovat vähentyneet 36 prosenttia. Tämä johtuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, että olemme vähentäneet öljy-, maakaasu- ja offshore-yhtiöille antamaamme rahoitusta yli 70 prosenttia vuodesta 2019.”

Mitä ovat luotonannon päästöt?

Luotonannon päästöillä tarkoitetaan epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät luotonantomme ja sijoitustoimintamme kautta. Tietojen kerääminen luotonannon päästöistä ja päästöjen mittaaminen ovat yksi tapa ottaa vastuullisuus osaksi ydinliiketoimintaamme.

Siirrytään sitten asiakkaisiimme ja yhteistyöhömme heidän kanssaan. Olemme kertoneet, että ilmastoherkillä sektoreilla toimivat suuret yritysasiakkaamme ovat tehneet siirtymäsuunnitelmat, jotka kattavat 90 prosenttia näihin yrityksiin liittyvistä vastuistamme vuoden 2025 loppuun mennessä. Miten nämä suunnitelmat ovat edenneet?

”Teemme asiakkaidemme kanssa yritysten siirtymäsuunnitelmiin liittyvää yhteistyötä, jonka kautta uskomme pystyvämme vaikuttamaan yhteiskuntaan myönteisesti. Tällä hetkellä selvästi yli puolet näillä sektoreilla toimivista suurista yritysasiakkaistamme on asettanut aikataulutetun tavoitteen omasta toiminnastaan aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Se on hyvä, mutta lisää työtä vaaditaan, ja eri asiakkaat etenevät eri tahdissa.”

Asetimme myös tavoitteen järjestää yli 200 miljardia euroa kestävää rahoitusta vuoden 2025 loppuun mennessä. Miten tämän tavoitteen saavuttaminen etenee?

”Vuonna 2022 olimme mukana järjestämässä 58 miljardia euroa kestävää rahoitusta. Tavoitteen saavuttaminen etenee siis suunnitelmien mukaisesti, ja käymme jatkuvasti vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, jotta ymmärrämme yrityksiin kohdistuvat haasteet ja voimme tarjota oikeanlaisen rahoitusratkaisun. Tarjoamme asiakkaillemme vihreitä ja kestäviä lainoja sekä vihreitä, yhteiskunnallisia ja kestäviä joukkolainoja. Äskettäin aloimme tarjota myös pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja lainoja yhdessä Euroopan investointirahaston kanssa.”

Teemme asiakkaidemme kanssa yritysten siirtymäsuunnitelmiin liittyvää yhteistyötä, jonka kautta uskomme pystyvämme vaikuttamaan yhteiskuntaan myönteisesti.

Entä ovatko henkilöasiakkaamme edelleen kiinnostuneita vastuullisuutta painottavista tuotteista?

”Pyrimme siihen, että Vastuullisen valinnan tuotteiden osuus kaikesta uudesta hoitoon saadusta varallisuudesta olisi yksi kolmasosa. Viime vuoden loppuun mennessä näiden tuotteiden osuus oli 22 prosenttia, joten emme ole kovin kaukana tavoitteestamme. Viime vuoden aikana annoimme yli 2 800:lle asunnon ostajalle yhteensä 768 miljoonaa euroa vihreitä asuntolainoja. Tarjoamme myös Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa energiaremonttilainoja alennetulla marginaalilla, jotta asiakkaamme voivat pienentää sähkö- ja lämmityskulujaan. Energiakriisin vallitessa tällaiset tuotteet ovat erittäin tärkeitä, ja autamme jatkossakin asiakkaitamme optimoimaan kotiensa energiankulutusta päästöjen ja kulujen vähentämiseksi.”

Entä miten etenemme varallisuudenhoidossa?

”Kehitys on ollut myönteistä tälläkin osa-alueella. Nordea Life & Pensionin tavoitteena on vähentää vuoden 2024 loppuun mennessä osake-, yrityslaina- ja kiinteistösijoituksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjään vähintään 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Tavoitetta kohti on edetty erittäin hyvin. Vuoden 2022 loppuun mennessä vähennystä oli 28 prosenttia, mikä ylittää tavoitteen.”

”Hyvä esimerkki ovat myös Nordea Asset Management ja yhtiöt, joihin sijoitamme sen kautta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia 200 suuripäästöisimmästä yhtiöstä joko noudattaa Pariisin ilmastosopimusta tai on aktiivisen, ilmastosopimuksen noudattamiseen tähtäävän vaikuttamistyön kohteena. Tällä hetkellä 75 prosenttia näistä yhtiöistä täyttää edellytykset.” 

Kun aloimme asettaa tavoitteita, painopisteenä olivat lähinnä ilmastovaikutukset. Myöhemmin huomiota on kiinnitetty enemmän myös siihen, miten vaikutamme yhteiskuntaan yrityksenä. Miten teemme jatkossa työtä näiden asioiden parissa?

”Meillä on yhteiskuntavastuuseen liittyviä tavoitteita, jotka kohdistuvat sukupuolten väliseen tasapainoon ja yhdenvertaiseen kohteluun. Vuoden 2023 aikana asetamme myös muunlaisia tavoitteita. Teemme aiempaa enemmän työtä esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumisen arvioinnin parissa osana yritysasiakkaiden tuntemista. Lisäksi korostamme edelleen yhteiskuntavastuuta sijoituskohteenamme oleville yrityksille sekä niiden monien vastuulliseen pankkitoimintaan liittyvien hankkeiden kautta, joissa olemme mukana. Painotamme silti jatkuvasti myös ilmastoon ja ympäristöön liittyviä asioita, jotta meistä tulee pitkän aikavälin tavoitteemme mukaisesti nollapäästöinen pankki.”

  • Financed emissions from lending portfolio down 19% compared to 2019
  • Facilitated EUR 58bn in sustainable financing
  • ESG-focused share of AuM up to 70%
  • Ranked best in the Nordics in active ownership within ESG
  • Continuously improving green offering to better suit the needs of our customers
  • Supporting international activities such as the Principles for Responsible Banking and the UN Global Compact
Vastuullisuus
Vastuullinen pankkitoiminta
Analyysit

Read more