Oma toimintamme

 

Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on vähentää konsernin sisäisiä hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä yli

50%

vuoden 2019 tasosta. 

Ilmastoteot omassa toiminnassamme

Vuoden 2022 loppuun mennessä olimme saaneet vähennettyä sisäisiä hiilidioksidipäästöjämme jo 57 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Suurin osa vähennyksestä muodostui matkustamisen päästöistä, sillä päätimme uusissa matkustamista koskevissa periaatteissamme puolittaa työmatkustamisen vuoden 2019 tasosta. Koronarajoitusten purkamisen jälkeen päästöjen odotetaan kuitenkin kasvavan joillakin osa-alueilla, kun työntekotavat palaavat normaaleiksi, mutta uskomme, että tämän tavoitteen saavuttaminen etenee suunnitelmiemme mukaisesti.

Lue alta esimerkkejä siitä, miten etenemme kohti tavoitteemme saavuttamista. 

Käytämme työsuhdeautoina vain sähköautoja ja lataushybridejä

Otimme vuonna 2020 käyttöön uuden autopolitiikan, jonka mukaisesti olemme hyväksyneet työsuhdeautoiksi vuodesta 2021 alkaen vain sähköautoja ja lataushybridejä. Henkilöstö on ottanut uuden käytännön hyvin vastaan: uusista työsuhdeautoista noin kaksi kolmasosaa on lataushybridejä ja yksi kolmasosa sähköautoja.

Vähennämme matkustusta

Voimme hyödyntää virtuaalisia kokouksia nyt paljon aiempaa enemmän, joten emme palaa koronapandemiaa edeltäneisiin matkustamiskäytäntöihin. Sen lisäksi että vähennämme matkustusta yleisesti, päivitetyissä matkustusohjeissa edellytetään, että suosimme junamatkoja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

Paperista digiin

Olemme korvanneet paperikirjeitä asiakasystävällisillä digitaalisilla ratkaisuilla Paperless Banking -ohjelmamme kautta. Vuosina 2017–2022 ohjelmassa digitalisoitiin noin 60 prosenttia kaikista asiakaskirjeistä, mikä on vähentänyt jakelusta aiheutuvia päästöjä.

Sisäisten päästöjen kompensointi

Vaikka teemme kovasti töitä sisäisen hiilijalanjälkemme pienentämiseksi, joidenkin päästöjen vähentäminen on vaikeaa. Tämän vuoksi kompensoimme hiilidioksidipäästöjämme maksuilla, joilla vähennetään vastaavasti muita päästöjä. Tuimme uudistuvan energian tuotantoa ostamalla päästöhyvityksiä vuonna 2022. Kompensoimme myös jatkossa täysimääräisesti välttämättömän osan sisäisistä päästöistämme. Siirrymme hiilenpoistossa tulevaisuudessa pitkän aikavälin salkkuun, jota tarkastelemme säännöllisesti huomioidaksemme jatkuvasti kehittyvät parhaat käytännöt nettonollapäästöjen saavuttamisessa.

Huomio energiankulutukseen

Vuonna 2022 vähensimme energiankulutustamme 11 prosenttia vuodesta 2021. Yli 70 prosentilla päätoimipaikoistamme on LEED- tai BREEAM-ympäristösertifikaatti energiatehokkuuden varmistamiseksi. Suurimpia sisäistä hiilijalanjälkeämme kasvattavia tekijöitä ovat datakeskukset ja liiketoimintaa ylläpitävä teknologia. Vaikka datamäärä on pysynyt aiemmalla tasollaan, datakeskusten yhdistämiseen tähtäävä strategiamme on vaikuttanut merkittävästi siihen, että hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet 9 prosenttia vuoden 2019 tasosta.

Entistä vastuullisempi työpaikka

Edistämme myös työpaikkojemme vastuullisuutta. Olemme esimerkiksi lisänneet ruokaloissa kasvisannosten määrää ja tarjoamme mahdollisimman paljon paikallisia satokausituotteita. Haluamme innostaa henkilöstöämme vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. Siksi olemme laatineet henkilöstölle vastuullisuusteemaisen verkkokurssin, tarjoamme kierrätysratkaisuja yhdessä ulkoisten kumppanien kanssa ja olemme perustaneet IT-oheislaitteiden kierrätysohjelman. Näin henkilöstön on helppoa ja kätevää vähentää oman elektroniikkajätteensä määrää merkittävästi.

 

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuustrategiamme keskittyy edistämään positiivista muutosta henkilöstömme avulla. Tavoitteena on parantaa taloustaitoja ja tukea yrittäjyyttä. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin ja lue lisää.

Vapaaehtoistyö

Nordean työntekijät saavat käyttää kaksi palkallista työpäivää vuodessa vapaaehtoistyöhön. Yli 2 000 nordealaista teki yhteensä 7 900 tuntia vapaaehtoistyötä vuonna 2022.

Kehitämme nuorten taloustaitoja

Nordean työntekijöillä on joka vuosi mahdollisuus vierailla kouluissa, joihin heidät on kutsuttu opettamaan taloustaitoja. Lue lisää tästä työstä eri maiden sivuilta.

FI  SE

Tuemme Ukrainaa

Lahjoitimme vuonna 2022 rahaa UNICEFille ja Punaiselle Ristille avustustyöhön Ukrainassa ja sen lähialueilla. Emme myöskään veloittaneet tapahtumamaksuja henkilö- ja yritysasiakkaiden lahjoituksista hätäapua toimittaville hyväntekeväisyysjärjestöille. Lisäksi järjestimme tavarakeräyksiä pakolaisten auttamiseksi ja perustimme uuden vapaaehtoistyöhankkeen, jossa pakolaisten tukemiseen osallistui yli 650 nordealaista.

Moninainen yrityskulttuurimme 

Kykymme kasvaa kestävästi riippuu siitä, pystymmekö houkuttelemaan ihmisiä, jotka viihtyvät Nordeassa ja kehittyvät, sekä siitä, kuinka yhdenvertaisen työympäristön tarjoamme.

Vastuullinen hallintorakenne

Hyvällä hallintotavalla varmistetaan osakkeenomistajien puolesta, että yrityksiä johdetaan kestävästi, vastuullisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Kun yrityskulttuuriamme ohjaa tarkoitus ja toimintamallimme on vakaa, voimme mahdollistaa nopean ja laaja-alaisen siirtymän kestävään talouteen ja vähentää samalla vastuullisuuteen liittyviä riskejä.

Tutustu hallintorakenteeseen

Tasa-arvoinen organisaatio

Yksi esimerkki vastuullisesta pankkitoiminnastamme on sukupuolten tasa-arvo työpaikalla. Pyrimme sukupuolten väliseen tasapainoon organisaatiomme kaikissa osissa niin koko henkilöstön tasolla kuin kullakin yksittäisellä johtotasolla. Tavoitteenamme on, että sekä naisten että miesten  osuus on aina vähintään 40 prosenttia. 

Tutustu yrityskulttuuriimme

Henkilöstön moninaisuus

  • Meillä on töissä yli 100 kansallisuutta edustavaa työntekijää.
  • Puhumme yli 60:tä eri kieltä.
  • Ikähaitarimme ulottuu yli viidelle vuosikymmenelle.
Lue lisää

Työhyvinvointi kestävän työelämän ja työssä suoriutumisen voimavarana 

Henkilöstön hyvinvointi on etusijalla Nordeassa. Meillä on sen tukemiseen kattava valikoima ennakoivia, ennaltaehkäiseviä ja reaktiivisia keinoja. Näin luomme yhdenvertaisen ja vastuullisen työpaikan, jossa ihmiset viihtyvät sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti ja voivat elää täyttä elämää työn ulkopuolella, kun työ ja vapaa-aika ovat hyvässä tasapainossa.

Edistämme terveyttä

Luomme aktiivisesti yhdenvertaisen ja kannustavan työympäristön, jossa työntekijät tuntevat, että heitä arvostetaan ja kuunnellaan ja että he pääsevät vaikuttamaan asioihin. 

Edistämme avointa tiedonkulkua ja kannustamme työntekijöitä antamaan palautetta työtilanteestaan eri yhteyksissä. Näin voimme parantaa heidän työelämäänsä tarvittavilla toimilla.

Tuemme henkilöstömme hyvinvoinnin kaikkia osa-alueita säännöllisten arviointien, kaikille saatavilla olevien koulutusten sekä erityisten palvelujen ja työkalujen avulla. 

Kaikkien esihenkilöiden on suoritettava pakollinen työsuojelukoulutus ja perehdyttävä työsuojeluun liittyviin vastuisiinsa. Muita hyvinvointia käsitteleviä koulutuksia on koko henkilöstön saatavilla verkko-opiskelujärjestelmässämme.

Laajoihin työsuhde-etuihimme sisältyvät muun muassa terveystarkastukset, ergonomian tukeminen, yksilöllinen terveysvalmennus ja henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen.

Työntekijöillä on lisäksi mahdollisuus ryhtyä hyvinvointilähettiläiksi tai osallistua Nordean kerhotoimintaan ja harrastaa esimerkiksi kuntoilua, hiihtoa, jalkapalloa, juoksua, taidetta tai nettipelejä.

Tällainen on Nordea

Varmistamme erinomaisen työympäristön

Teemme kartoituksia sekä arvioimme ja pyrimme vähentämään riskejä, jotta voimme jatkuvasti parantaa työympäristöämme ja työntekijöidemme hyvinvointia. Tässä meitä ohjaavat työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat ohjeemme, hallintajärjestelmä (joka on ISO-standardien 45001 ja 45003 mukainen) ja riskiluokittelu. Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva hallintajärjestelmämme tarkistetaan kerran vuodessa, jotta se on varmasti toimiva ja tarpeitamme vastaava.

Henkilöstön turvallisuus hätätilanteissa varmistetaan myös testatuilla liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmilla ja kriisinhallintaprosesseilla.

Arvioimme työoloja sekä terveyttä ja hyvinvointia tunnistaaksemme ja estääksemme jo varhaisessa vaiheessa onnettomuudet, vahingot ja terveydelle aiheutuvat vaarat työpaikalla. Käytämme arvioinnissa keinoina esimerkiksi hyvinvointi-indeksiä, työoloindeksiä ja työpaikkakokemusta koskevaa kyselyä.

Keskustelemme työoloista säännöllisesti yhdessä työntekijöiden, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Nordea tukee myös työntekijöiden vetämiä henkilöstöryhmiä, jotka keskittyvät esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, moninaisuuteen ja tasa-arvoon ja pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta.

Saamme arvokasta palautetta vuoropuheluissa, joita käymme jatkuvasti organisaation kaikilla tasoilla eli tiimi-, maa- ja konsernitasolla.

Meillä on selkeät periaatteet

Tuemme sairauksien hallintaa ja työkykyä

Tiedämme, että henkilöstöä on tärkeää tukea reaktiivisilla toimilla silloin kun se on tarpeen. Tarjoamme ennaltaehkäiseviä ja reaktiivisia työterveyspalveluja työntekijöidemme terveyden ja hyvinvoinnin tueksi. Palvelut on järjestetty paikallisten säännösten ja vaatimusten vuoksi eri tavoin eri maissa. Käytämme sekä ulkopuolisia palveluntarjoajia että omia asiantuntijoita, kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja.

Jos työntekijän työkyky on heikentynyt, puutumme tilanteeseen varhaisessa vaiheessa ja laadimme kuntoutussuunnitelman, jolla varmistetaan turvallinen paluu koko- tai osa-aikaiseen työhön mahdollisimman pian. 

Näin rekrytoimme