Vastuullisuustavoitteemme

Tämän vuoksi ja ollaksemme vielä nykyistäkin vastuullisempi pankki olemme sisällyttäneet vastuullisuuden kaikilta kokonaisvaltaisesti liiketoimintastrategiaamme. Keskitymme osa-alueisiin, joihin voimme vaikuttaa eniten – ja asetamme tavoitteet sen mukaisesti.

Olemme tunnistaneet meille merkittävimmät vastuullisuuden osa-alueet analysoimalla niiden tärkeyttä liiketoiminnassamme ja vaikuttavuutta. Nämä neljä valittua strategista osa-aluetta ovat ilmastotoimet, yhteiskuntavastuu, hyvä hallintotapa ja yrityskulttuuri sekä taloudellinen asema.

Pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2050

Keskipitkän aikavälin tavoite vuodelle 2030

 

Kaikki Nordean toimialakohtaiset tavoitteet:

Toimialakohtaiset tavoitteet kattavat Nordean luottosalkun ja ohjaavat Nordean työtä, jolla se tukee asiakkaittensa päästövähennyspyrkimyksiä ja kiihdyttää talouden siirtymää.

 

Toimiala 

Alasektori

Päästöluokka (scope)

Mittari

Viitearvo

Lähtötaso

Tavoitevuosi

Tavoite

Shipping 

Alukset 

AER, gCO2/dwt-nm 

Poseidon principles (IMO 2050) 

2019 

2030 

-30% 

Asuinkiinteistöt

Yksityishenkilöt ja taloyhtiöt

1, 2 

kgCO2e/m2 

Utility sector NDC1, CRREM 

2019 

2030 

-40-50% 

Maatalous

Viljelykasvit, istutukset ja metsästys sekä karjanhoito

1, 2 

tCO2e/EURm 

National sector targets and SBTi FLAG3 

2021 

2030 

-40-50% 

Moottoriajoneuvo
Henkilö- ja pakettiautojen

15

gCO2e/km

 

IEA NZE2

 

2022

 

2030

-40%

Sähköntuotanto

Sähköntuotanto

1, 2 

gCO2e/kWh 

IEA NZE2 

SBTi 1.5C 

 

2021 

2030 

-70% 

Öljy ja maakaasu

Etsintä ja tuotanto

1, 2, 3  

tCO2e4 

IEA NZE2 

2019 

2030 

-55% 

Offshore 

Porauslautat ja offshoretukailukset öljy- ja maakaasusektorilla tai shipping-alalla

Milj. euroa

2019 

2025 

-100% 

Kaivostoiminta  

Energturpeen kaivaminen

Milj. euroa

IEA NZE2 

2022 

2025 

-100% 

Lämpöhiilen louhinta

Milj. euroa

IEA NZE2 

Rajoittavat periaatteet. Luovuttu kokonaan vuonna 2021.

1 Yhteenlaskettuna kansallisesti määritellyt panokset (NDC) sekä hiilestä irtautuminen remonteissa ja rakentamisessa (konservatiiviset arviot).
2 Kansainvälisen energiajärjestön määrittelemä skenaario, joka osoittaa kansainväliselle energiasektorille keinot saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja joka rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen (50 prosentin todennäköisyydellä) hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportissaan (Special Report on Global Warming of 1.5 °C) tekemien vähennysarvioiden mukaisesti.
3 Mukaan lukien metaanipäästöt hiilidioksidiekvivalentteina (scope 1 ja 2).
4 Including methane emissions in CO2 equivalents for scopes 1 and 2.
5 Scope 1 covers emissions tank-to-wheel.

Tavoitteet vuosille 2023–2025

Ilmastotoimet

 • Järjestämme yli 200 miljardia euroa vastuullista rahoitusta vuoden 2025 loppuun mennessä.
   
 • Varmistamme, että ilmastoherkillä sektoreilla toimivat suuret yritysasiakkaamme ovat tehneet siirtymäsuunnitelmat, jotka kattavat 90 prosenttia näihin yrityksiin liittyvistä vastuistamme vuoden 2025 loppuun mennessä.
   
 • Varmistamme vuoteen 2025 mennessä, että 80 prosenttia 200 suuripäästöisimmästä yhtiöstä Nordea Asset Managementin sijoitussalkuissa joko noudattaa Pariisin ilmastosopimusta tai on aktiivisen, ilmastosopimuksen noudattamiseen tähtäävän vaikuttamistyön kohteena.
   
 • Kaksinkertaistamme vuoteen 2025 mennessä hoidossamme olevasta varallisuudesta sen osuuden, jossa on sitouduttu nettonollapäästöihin.
   
 • Kasvatamme Vastuullinen valinta -tuoteperheen osuuden rahastojen bruttomerkinnöistä 33 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.
   
 • Vähennämme Nordea Life & Pensionin osake-, yrityslaina- ja kiinteistösijoituksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä vähintään 25 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.
   
 • Kaikkien Nordea Life & Pensionin lukuun toimivien varainhoitajien* on viimeistään vuonna 2024 sitouduttava vähentämään hoidossaan olevan varallisuuden nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä.
   
 • Vähennämme vuoden 2023 loppuun mennessä konsernin sisäisiä hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2019 tasosta.
   
 • Teemme 80 prosenttia hankinnoista yrityksiltä, jotka joko noudattavat Pariisin ilmastosopimusta tai ovat aktiivisen, ilmastosopimuksen noudattamiseen tähtäävän vaikuttamistyön kohteena vuoteen 2025 mennessä.

*Kaikki varainhoitajat likvideissä omaisuuslajeissa ja osa varainhoitajista epälikvideissä omaisuuslajeissa.

Yhteiskuntavastuu

 • Sekä naisia että miehiä on kaiken kaikkiaan vähintään 40 prosenttia kolmella ylimmällä johtotasolla* vuoden 2025 loppuun mennessä.
   
 • Nordean työntekijät** tuntevat, että heitä kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti muun muassa sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, iästä, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta ja toimintakyvyn rajoitteista, jne. riippumatta. Tavoitteena on vähintään indeksipistemäärä 92 vuoden 2023 loppuun mennessä.
   
 • Monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta mittaavan indeksin keskiarvo vähintään 90 vuoden 2025 loppuun mennessä. 
   
 • Kaikki suorat sijoitukset Nordea Asset Managementin itse hoitamien rahastojen sijoituskohteena oleviin yhtiöihin arvioidaan ihmisoikeuksia koskevien minimivaatimusten pohjalta (EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti) vuoden 2023 loppuun mennessä.
   
 • Arvioimme ihmisoikeusvaikutukset toimitusketjussa vuoden 2023 loppuun mennessä.

*Konsernin johtoryhmä (GLT), GLT-1 ja GLT-2

**Nordean henkilöstön sitoutumista mittaavan kyselyn vastaajat

Hyvä hallintotapa ja yrityskulttuuri

 • Kaikki uudet tavaran- ja palveluntoimittajat* arvioidaan vastuullisuuskriteerien mukaisesti. Kriteerejä ovat muun muassa maariski, toimialariski, hiili-intensiiviset toimialat, lista pois suljetuista sijoituksista, mediaseurannan kautta havaitut negatiiviset ESG-tapahtumat ja sääntelytoimet.
   
 • Tuomme vastuullisuuden osaksi henkilöstöprosesseja vuoden 2023 loppuun mennessä. Tähän sisältyvät tarkoitus ja arvot, työnantajalupaus ja tulosperusteisten palkkiojärjestelmien tavoitteet.

*Koskee kaikkia sopimustoimittajia, jotka ovat arviointijärjestelmässä.

Taloudellinen asema

 • Laadimme ESG-riskien hallintaperiaatteet vuoden 2023 loppuun mennessä.
   
 • Arvioimme ilmastoriskeille altteimpien toimialojen ja asiakkaiden riskit vuoden 2023 loppuun mennessä.