Vores bæredygtighedsmål

For at gøre dette og samtidig blive en endnu mere bæredygtig bank end vi er i dag, har vi fuldt ud integreret bæredygtighed i vores forretningsstrategi. Vi fokuserer på emner indenfor bæredygtighed, hvor vi kan udøve betydelig indflydelse – og sætter mål i overensstemmelse hermed.

Områderne indenfor bæredygtighed er identificeret på grundlag af en samlet analyse af væsentlighed og indvirkning og derefter grupperet i fire strategiske søjler: klimaindsats, samfundsansvar, ledelse og kultur og finansiel styrke.

Langsigtet mål for 2050

Mellemlangt mål for 2030

 

Fuldstændig liste over Nordeas sektormål:

Sektormålene dækker Nordeas udlånsportefølje og vil guide Nordeas arbejde med at støtte sine kunders rejse mod at reducere emissioner og fremskynde omstillingen af økonomien. Vores første runde af sektormål blev lanceret i december 2022 og dækkede shipping, boligejendomme, olie og gas samt termisk tørveudvinding. Ved udgangen af 2023 satte Nordea også yderligere mål for elproduktion og landbrug. I februar 2024 blev sektormålet for biler og varevogne offentliggjort.

 

Sektor 

Undersektor

Udledning, scope 

Nøgletal

Benchmark- scenario 

Basisår

Målår 

Mål

Shipping 

Skibe 

AER, gCO2/dwt-nm 

Poseidonprincipperne (IMO 2050) 

2019 

2030 

-30% 

Boligejendommes 

Privatpersoner og andelsboligforeninger

1, 2 

kgCO2e/m2 

Forsyningssektoren NDC1, CRREM 

2019 

2030 

-40-50% 

Landbrug

Afgrøder, plantager og jagt, og landbrugsdyr 

1, 2 

tCO2e/EURm 

Nationale sektormål og SBTi FLAG3 

2021 

2030 

-40-50% 

Motorkøretøjer

Biler og varevogne

15

gCO2e/km

 

IEA NZE2

 

2022

2030

-40%

Elproduktion

Elproduktion

1, 2 

gCO2e/kWh 

IEA NZE2 

SBTi 1.5C 

 

2021 

2030 

-70% 

Olie og gas

Udvinding og produktion 

1, 2, 3  

tCO2e4 

IEA NZE2 

2019 

2030 

-55% 

Offshore 

Boreplatforme og skube til offshoreservice indenfor olie og gas samt shipping

Mio. euro 

2019 

2025 

-100% 

Minedrift

Udgravning af tørv til energiproduktion

Mio. euro

IEA NZE2 

2022 

2025 

-100% 

Termisk kulminedrift

Mio. euro 

IEA NZE2 

Restriktiv politik. Fuld udfasning nået i 2021. 

1 Combined, NDC (Nationally Determined Contributions) plus renovation decarbonisation and building stock turnover decarbonisation (conservative estimates). 

2 A normative IEA scenario that shows a pathway for the global energy sector to achieve net-zero CO2 emissions by 2050 and is consistent with limiting the global temperature rise to 1.5 °C without a temperature overshoot (with a 50% probability), in line with reductions assessed by the IPCC in its Special Report on Global Warming of 1.5 °C

3 National sector targets and Science Based Targets Initiative Forestry, Land and Agriculture (SBTi FLAG) include both GHG-emission reductions and carbon removals 

4 Including methane emissions in CO2 equivalents for scopes 1 and 2. 
5 Scope 1 covers emissions tank-to-wheel.

Mål for 2023-2025

 

Klimaindsats

 1. Sikre, at 90 pct. af eksponeringen til store erhvervskunder i klimaudsatte sektorer skal være omfattet af omstillingsplaner ved udgangen af 2025*.
   
 2. Sikre, at 80 pct. af de 200 største finansierede udledere i Nordea Asset Managements porteføljer enten overholder målene i Paris-aftalen eller er i aktiv dialog med Nordea for at sikre, at de overholder målene.
   
 3. Fordoble andelen af kapital under forvaltning, der har forpligtet sig til at blive CO2-neutral.
   
 4. Reducere CO2-aftrykket fra Nordea Life & Pensions børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og ejendomsporteføljer med minimum 25 pct. ved udgangen af 2024.
   
 5. Alle kapitalforvaltere**, som forvalter kapital på vegne af Nordea Life & Pension, skal senest i 2024 forpligte sig til at omstille deres kapital under forvaltning til at være CO2-neutral i 2050.
   
 6. Reduktion af CO2-aftryk fra interne aktiviteter på i alt 30 pct. i forhold til 2019 ved udgangen af 2025***.
   
 7. 70 pct. af vores indkøb stammer fra leverandører, som enten har tilpasset deres virksomhed til Parisaftalen eller er i aktiv dialog om at tilpasse virksomheden senest i 2023.

* Defined as the percentage of exposure to climate vulnerable sectors for which the obligor or group mother has set a time-bound and quantifiable target to cut GHG emissions.
** Target covers all asset managers in liquid asset classes. For asset managers in illiquid asset classes selected criteria apply.
*** As the 2023 targets were reached, the total carbon reduction from internal operations was raised from 30% to 40% and the expectation of suppliers Paris Agreement alignment has been raised to cover 80% from 70% of the spend.

Samfundsmæssigt ansvar

 1. Hvert køn* er repræsenteret med mindst 40 pct. samlet set på de tre øverste ledelsesniveauer** ved udgangen af 2025.
   
 2. Med en gennemsnitlig minimumscore på 92 føler respondenterne***, at de er blevet behandlet retfærdigt uanset køn, kønsidentitet, alder, etnicitet, seksuel orientering, religion, funktionsvariation osv. ved udgangen af 2023.
   
 3. Minimum gennemsnitlig indeks score på 90 for Diversitet & Inklusion***, inden udgangen af 2025.
   
 4. Alle direkte investeringer i selskaber foretaget af fonde, som forvaltes af Nordea Asset Management, vurderes i forhold til minimumsstandarderne indenfor menneskerettigheder (i overensstemmelse med EU-taksonomien) ved udgangen af 2023. 
   
 5. Konsekvensanalyse af værdikæden vedrørende menneskerettigheder på plads ved udgangen af 2023.

* ”Gender” refers to biological or legal sex. To be compliant with regulatory restrictions on sensitive data, we do not register gender identity. We, however, welcome and enable self-identification of gender identity.
** Group Leadership Team (GLT), GLT-1 and GLT-2.
*** According to Nordea’s employee engagement survey.

Ledelse og kultur

 • Alle nye leverandører* screenes for problemer i forhold til bæredygtighed, fx landerisiko, sektorrisiko, CO2-intensive sektorer, eksklusionsliste over selskaber, negative ESG-begivenheder via mediascreening og myndighedstiltag.
   
 • Integrere bæredygtighed i personaleprocesser, herunder formål og værdier, værditilbud til medarbejdere og variable lønmål ved udgangen af 2023.

*Dækker alle leverandører, som er tilgængelige i screeningssystemet.

Finansiel styrke

 1. Risikostyringsramme for ESG-risici på plads ved udgangen af 2023.
   
 2. Risikovurderinger på plads for sektorer og kunder, som er mest sårbare overfor klimarisici, ved udgangen af 2023.
   
 3. Formidle mere end 200 mia. euro i bæredygtig finansiering inden udgangen af 2025.
   
 4. Øge bruttotilgangen fra Nordea Sustainable Selection til at udgøre 33 pct. af den samlede bruttotilgang ved udgangen af 2025.