Finansiering

Vi ønsker at støtte og styrke vores kunder i omskiftelige tider og gøre dem i stand til at nå deres mål. Vi har et langsigtet perspektiv, og vi mener, at den økonomiske risiko og omdømmerisikoen er lavere i selskaber med en bæredygtig forretningsmodel. Det handler om at styrke kundernes robusthed og fremtidssikre vores egen og kundernes forretning.

I 2025 er vores mål at:

gøre en endnu større positiv forskel

yde mere end EUR

200 mia.

i bæredygtig finansiering.

reducere den negative indvirkning

Sikre, at

90%

af vores eksponering mod store erhvervskunder i klimasårbare sektorer er dækket af omstillingsplaner.

Reducere vores finansierede udledning

Nordeas største udledning, 99,9 pct. for 2022, stammer fra vores indirekte udledning via kunder og selskaber, som vi yder lån til og investerer i. Denne udledning klassificeres som finansieret udledning i kategorien scope-3. Nordea har et af banksektorens mest ambitiøse overordnede mål nemlig at reducere CO2-udledningen på tværs af vores udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct. senest i 2030 i forhold til 2019.

Indtil videre har Nordea fra 2019 til 2022 reduceret den finansierede udledning i vores udlånsportefølje med 19%. En vigtig drivkraft har været vores store erhvervskunder, hvor udledningen er reduceret med 36 pct. Der er mange medvirkende faktorer, bl.a. vores reduktion i finansieringen af ​​olie-, gas- og offshoreselskaber med mere end 70 pct.

 

Det gør vi i kraft af ...

Aktiv dialog – det er Nordeas strategi frem for at udelukke selskaber eller nægte dem vores services. Hvis vi skal kunne opfylde Paris-aftalen, skal der investeres massivt i hele samfundet, og vi skal støtte vores kunder i omstillingen. Vi er her for at hjælpe og vejlede vores kunder med at håndtere vigtige bæredygtighedsspørgsmål.

Dog kan visse aktiviteter stadig blive fravalgt eller udelukket. Det fremgår klart af Nordeas sektorretningslinjer for fossile brændstoffer, at vi har besluttet at udfase offshore, kul og ikke-konventionel olie og gas. Hvis kunderne ikke er i stand til eller villige til at omstille sig, skal vi overveje vores dialog og eksponering.

Sektormål

Ved at tilslutte sig Net Zero Banking Alliance i oktober 2021 forpligtede Nordea sig til at sætte sektormål. De første mål blev præsenteret  i december 2022 og supplerer de tidligere udmeldte mål. Nordea vil fortsat sætte sektormål i CO2-intensive sektorer, og arbejdet planlægges på baggrund af klimasårbarhed og datatilgængelighed.

 

Vejledende principper i kreditprocessen

Nordeas etiske retningslinjer beskriver de overordnede principper for, hvordan vi driver vores forretning og omfatter forhold som eksempelvis miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, privatlivets fred samt bekæmpelse af bestikkelse og korruption. Vores etiske retningslinjer er et centralt styrende dokument for vores finansieringsaktiviteter sammen med vores retningslinjer for sektorer og vores bæredygtighedspolitik. Disse dokumenter fungerer som retningslinjer for Nordeas ESG-vurderinger i vores risikostyrings- og due diligence-processer.

Der foretages ESG-vurderinger af både kredit- og investeringsporteføljer i Nordeas balance for at identificere, vurdere og overvåge væsentlige ESG-relaterede risici. Disse processer videreudvikles ved hjælp af et flerårigt implementeringsprogram. Detaljerede procesbeskrivelser findes i rapporten Capital and Risk Management report.

Ved udlån til erhvervskunder foretager vi kort fortalt en ESG-vurdering med udgangspunkt i lånets størrelse, lånetypen og den interne kundesegmentering. ESG-relaterede risici, som kvalitativt vurderes som væsentlige på kundeniveau, skal indgå i kreditvurderingen, så vi kan afgøre de kunderisici på koncernniveau, der indgår i kreditindstillinger. Godkendelse sker i henhold til den etablerede kreditbeslutningsproces. For kunder med høje ESG-relaterede risici eskaleres beslutningen til kreditkomiteer på højere niveauer, hvor det er relevant.

Vi har siden 2021 øget fokus på vurderingen af klimarelaterede omstillingsrisici via vores værktøj Climate Risk Assessment Tool (CRAT) for de største eksponeringer mod klimasårbare brancher indenfor forretningsområderne Business Banking (BB) og Large Corporates & Institutions (LC&I). Nøglekomponenterne i vurderingen omfatter udviklingen i modparternes udledning af drivhusgasser (GHG), kvaliteten af deres omstillingsplaner, og hvordan de klimarelaterede omstillingsrisici påvirker kundens tilbagebetalingsevne. Denne analyse er tilpasset koncernmålene for at mindske reduktionen af finansieret GHG-udledning og øge andelen af kunder med omstillingsplaner.

I forhold til boliglånskunder er de ESG-relaterede risici primært energieffektiviteten af det underliggende aktiv og eksponeringen mod fysiske farer. I 2022 havde Nordea fokus på at vurdere de tilgængelige oplysninger om energieffektivitet i vores boliglånsportefølje og den langsigtede eksponering mod fysiske farer i et klima under forandring.

Ækvatorprincipperne

Ækvatorprincipperne er en risikostyringsramme, som finansielle institutioner har vedtaget for at kunne identificere, vurdere og styre de miljømæssige og sociale risici forbundet med projekter. Nordea tilsluttede sig Ækvatorprincipperne (EP) i 2007. Vores analytikere og andre relevante medarbejdere er uddannet i at anvende Nordeas interne EP-proces.

De ti EP-principper er inddelt i fem arbejdsfaser:

  1. Indledende projektgennemgang
  2. Projektvurdering
  3. Projektforhandling og forpligtelser
  4. Overvågning
  5. Ekstern rapportering

     

    Nordea vurderer låntagerens evne til på tilstrækkelig vis at identificere, forebygge, begrænse og håndtere projektets sociale og miljømæssige risici og konsekvenser. Vurderingen er baseret på dokumentation fra låntageren og uvildige rådgivere på området samt i visse tilfælde besøg hos låntager.

De relevante forretningsenheder i Large Corporates & Institutions inddrager ESG-forhold i de indledende diskussioner om nye forretningsmuligheder. Den detaljerede vurdering af projektet og interne EP-gennemgang foretages af EP-specialister i Large Corporate & Institutions. De har den nødvendige uddannelse og brede erfaring til at understøtte udførelsen af opgaven. EP-specialisten foreslår også eventuelle særlige vilkår i forhold til miljø og sociale aspekter i låneaftalen, deltager i arbejdet med at definere de uafhængige konsulenters arbejdsopgaver, har kontakt til andre relevante projektdeltagere og overvåger, at projektet følger EP-principperne. EP-specialisten udfører disse opgaver i samarbejde med kolleger i det team, der er ansvarlig for finansieringen af det pågældende projekt.

EP-specialisten præsenterer EP-transaktioner for Nordeas EP Advisory Group (EPAG), som enten støtter eller afviser transaktionen i overensstemmelse med EP-principperne. EPAG har 4-6 medlemmer, som alle er en del af den øverste ledelse i de relevante forretnings- og risikostyringsenheder. EPAG’s udtalelse indgår i vurderingen fra den kreditkomite, der træffer beslutning om finansieringen af transaktionen.

Nordea overvåger udviklingen i alle aktive projekter i porteføljen for at sikre, at miljømæssige, sociale og øvrige betingelser overholdes. I tilfælde af manglende overholdelse beslutter Nordea sammen med de andre långivere, hvilke skridt der skal tages.

Nordea rapporterer årligt økonomisk afsluttede transaktioner. Se vores EP-rapporter her

Læs mere information om ækvatorprincipperne her.

Lær mere