Finansiering

Vi fokuserer på å støtte kundene våre gjennom perioder der det skjer endringer, og å hjelpe dem med å nå nye mål. Vi er opptatt av de lange linjene, og vi tror at selskaper med bærekraftige forretningsmodeller er mindre utsatt for økonomisk risiko og omdømmerisiko. Det handler om å gjøre kundene mer robuste og å gjøre vår og kundenes virksomhet klare for fremtiden.

Innen 2025 har vi mål om å

Øke positiv innvirkning

Formidle over

200 mrd.

euro i bærekraftig finansiering

Redusere negative konsekvenser

Sikre at

90%

av eksponeringen mot store bedriftskunder i klimasårbare sektorer inngår i omstillingsplaner.

Redusere finansierte utslipp

Den største andelen av Nordeas utslipp, 99,9 % i 2022, er indirekte utslipp gjennom kunder vi finansierer, og selskapene vi investerer i. De klassifiseres som scope 3-utslipp. Nordea har et av bankbransjens mest ambisiøse overordnede mål: å redusere karbonutslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene våre med 40–50 % innen 2030, sammenlignet med 2019.

Mellom 2019 og 2023 har Nordea redusert finansierte utslipp fra låneporteføljen med 29 %. En av de viktigste årsakene til nedgangen er at de store bedriftskundene våre har redusert utslippene med 36 %. En annen årsak er at vi har kuttet finansieringen av olje, gass og offshore med mer enn 70 %.

 

Dette gjør vi gjennom ...

Det viktigste er at vi engasjerer oss aktivt i stedet for å ekskludere selskaper eller nekte dem tilgang til tjenestene våre. Det må massive investeringer til i samfunnet for at vi skal nå Parisavtalen, og vi vil støtte kundene gjennom denne omstillingen.. Vi er her for å hjelpe kundene med viktige bærekraftsspørsmål og gi veiledning.

Bortvalg eller ekskludering av enkelte aktiviteter vil imidlertid skje. Nordea har fastsatt en tydelig utfasing av offshore, kull og ukonvensjonell olje og gass i våre retningslinjer for fossilsektoren. Når kunder ikke kan eller ønsker å omstille seg, gjør vi en gjensidig vurdering av engasjementet og eksponeringen.

Sektormål

Da Nordea ble en del av Net Zero Banking Alliance i oktober 2021, forpliktet vi oss til å sette sektormål. De første sektormålene ble kommunisert i desember 2022, som et tillegg til tidligere kommuniserte mål. Nordea vil fortsette å sette sektormål i karbonintensive sektorer, og arbeidet planlegges med utgangspunkt i klimasårbarhet og datatilgjengelighet.

 

Prinsipper i kredittprosessen

Nordeas etiske retningslinjer beskriver de overordnede etiske prinsippene vi bruker som veiledning for virksomheten vår. De omfatter aspekter som miljø, arbeiderrettigheter, arbeid med menneskerettigheter, retten til personvern og bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon. De etiske retningslinjene er et sentralt styringsdokument for finansieringsvirksomheten sammen med sektorretningslinjene og retningslinjene for bærekraft. Disse dokumentene veileder Nordeas ESG-vurderinger i risikostyringsprosesser og aktsomhetsvurderinger.

ESG-vurderinger gjøres for både utlåns- og investeringsporteføljer i Nordeas balanseregnskap for å identifisere, vurdere og overvåke vesentlige ESG-relaterte risikoer. Disse prosessene forbedres gjennom et implementeringsprogram som går over flere år, og vi gir en detaljert beskrivelse av disse prosessene i vår kapital- og risikostyringsrapport.

For bedriftskunder gjør vi oppsummert sett ESG-evalueringer med utgangspunkt i lånets størrelse og type samt det interne segmentet kunden tilhører. ESG-relaterte risikoer som i den kvalitative evalueringen identifiseres som vesentlige på kundenivå, tas med i kredittrisikoevalueringens konklusjoner om kundegruppens risikonivå som dokumenteres i kredittmemo. Godkjenning gis i henhold til den etablerte kredittbeslutningsprosessen. For kunder som forbindes med høye ESG-relaterte risikoer, eskaleres beslutningen til kredittkomiteer på høyere nivå ved behov.

Klimarelaterte omstillingsrisikoer har siden 2021 fått større fokus gjennom CRAT, vårt verktøy for evaluering av klimarisiko. Det brukes i forretningsområdene Business Banking og Large Corporates and Institutions for de største eksponeringene i bransjer med høy klimarisiko. Blant de viktige delene i evalueringen er utviklingen av motpartenes drivhusgassintensitet, kvaliteten på omstillingsplanene og hvordan de klimarelaterte omstillingsrisikoene påvirker kundens tilbakebetalingsevne. Denne analysen er i tråd med konsernmål for reduksjon av finansierte drivhusgassutslipp og omfang av omstillingsplaner.

For boliglåntakere er de viktigste ESG-risikoene energieffektivitet i underliggende eiendeler og eksponeringen for fysiske farer. I 2022 har Nordea fokusert på å evaluere den tilgjengelige informasjonen om energieffektiviteten i boliglånsporteføljen vår og den langsiktige eksponeringen mot fysiske farer i et klima i endring.

Ekvatorprinsippene

Ekvatorprinsippene er et rammeverk for risikostyring som brukes av finansinstitusjoner til å fastslå, evaluere og håndtere miljømessig og sosial risiko i prosjekter. Nordea underskrev Ekvatorprinsippene (EP) i 2007. Våre analytikere og andre berørte medarbeidere har fått opplæring i Nordeas interne EP-prosesser.

De ti prinsippene dekker fem trinn:

  1. Innledende prosjektvurdering
  2. Prosjektbedømming
  3. Prosjektforhandling, forpliktelse
  4. Overvåking
  5. Ekstern rapportering

Nordea vurderer låntakerens evne til å identifisere, forebygge, begrense og håndtere viktige miljømessige og sosiale risikoer og effekter av prosjektet basert på dokumentasjon fra låntaker og uavhengige konsulenter innen fagområdet og noen ganger på stedlige besøk.

De berørte forretningsenhetene i Large Corporates & Institutions tar opp ESG-spørsmål i de innledende diskusjonene om forretningsmuligheter. Detaljvurderingen av prosjektet og den interne EP-gjennomgangen foretas av en EP-spesialist i Large Corporates & Institutions som har relevant utdannelse og bred arbeidserfaring som gir vedkommende en god forutsetning for å utføre jobben. EP-spesialisten foreslår også eventuelle betingelser av miljømessig og sosial art i låneavtalen, deltar i arbeidet med å definere omfanget av oppgaver til uavhengige konsulenter, kommuniserer med andre relevante parter i prosjektet og sørger for at prosjektet overholder Ekvatorprinsippene. EP-spesialisten samarbeider med resten av forretningsteamet i Nordea som er ansvarlig for finansieringen av det aktuelle prosjektet.

EP-spesialisten legger fram EP-transaksjonene for Nordeas EP Advisory Group (EPAG), som enten støtter eller avviser transaksjonen med henvisning til Ekvatorprinsippene. EPAG består av 4 til 6 medlemmer som alle er erfarne ledere fra berørte forretnings- og risikostyringsenheter. EPAGs uttalelser inngår i evalueringen til den kredittkomiteen som tar beslutningen om finansiering av prosjektet.

Nordea overvåker utviklingen i samtlige aktive prosjekter i porteføljen for å sikre at miljømessige, sosiale og andre betingelser blir oppfylt. Ved brudd på prinsippene beslutter Nordea sammen med de øvrige långiverne hvilke tiltak som skal iverksettes.

Nordea rapporterer årlig om inngåtte transaksjoner. Se EP-rapporten her

Du finner mer informasjon om Ekvatorprinsippene her.

Explore more