Tre forsvarslinjer

Det kreves en effektiv organisasjonsstruktur og driftsmodell for å bekjempe økonomisk kriminalitet. I Nordea har vi etablert tre forsvarslinjer, og hver av disse har en definert rolle i risikostyringen og interne kontroller knyttet til økonomisk kriminalitet.

Daglig risikostyring, drift og utvikling

Medarbeidere med direkte kundekontakt og ekspertenheter utgjør første forsvarslinje. De har ansvaret for den daglige risikostyringen og for å utføre det daglige arbeidet med utgangspunkt i Nordeas retningslinjer, instruksjoner og veiledninger for styring av risiko for økonomisk kriminalitet. Dette innebærer å sørge for at vi kjenner kundene våre, å overvåke aktivitet for å fange opp uventet atferd og å rapportere mistenkelig aktivitet til relevante myndigheter.

I tillegg er det den første forsvarslinjen som utvikler og vedlikeholder verktøyene vi trenger for å kunne håndtere risiko for økonomisk kriminalitet på en effektiv måte.

Overvåking og rapportering

Andre forsvarslinje består av compliance- og risikofunksjoner. Disse funksjonene sikrer at vi driver virksomheten i samsvar med gjeldende lover, regelverk og standarder, gjennom å ha oppsyn med og overvåke den daglige driften og gi råd til første forsvarslinje. Andre forsvarslinje skal forankre prinsippene om integritet og redelighet i virksomheten vår og sikre at vi har effektive risikostyringsprosesser på plass.

Internrevisjon

Tredje forsvarslinje er vår interne funksjon for revisjon. Denne funksjonen utfører uavhengige kontroller for å evaluere og gjøre eierstyrings-, risikostyrings- og kontrollprosessene våre mer effektive og å støtte styret og toppledelsen i å beskytte Nordeas eiendeler, omdømme og bærekraft.

En kamp vi ikke kan kjempe alene

Økonomisk kriminalitet er et samfunnsproblem som ingen finansinstitusjon kan bekjempe alene.

Vi jobber sammen med en rekke eksterne interessenter, inkludert tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner, skattemyndigheter og enheter for finansiell etterretning i alle landene vi har virksomhet i. I henhold til loven rapporterer vi mistenkelig aktivitet, atferd og mistenkelige transaksjoner til de lokale enhetene for finansiell etterretning.

Les om sanksjoner

Opplæring i bekjempelse av økonomisk kriminalitet

I Nordea mener vi at bekjempelse av økonomisk kriminalitet er et felles ansvar som angår alle medarbeidere. Vi sørger for at alle medarbeiderne våre har nødvendig kompetanse gjennom kontinuerlig relevant opplæring.

  • Alle medarbeidere må gjennomføre «Licence to Work», et opplæringsprogram om risiko og etterlevelse som gir medarbeiderne informasjonen og kunnskapen de trenger for å begrense risiko, handle i tråd med høye etiske standarder og gjøre forretninger på en ansvarlig måte. 
     
  • Alle medarbeidere gjennomfører en obligatorisk opplæring om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, og de som jobber som eksperter innen økonomisk kriminalitet, tilbys også avanserte kurs og sertifiseringer på individuell basis.
     
  • Den interne opplæringen tar utgangspunkt i realistiske og konkrete situasjoner som gjør informasjonen relevant og praktisk. Kursene oppdateres jevnlig med nye trender og forskrifter knyttet til økonomisk kriminalitet.