Tre försvarslinjer

För att förebygga ekobrott krävs en effektiv organisation och verksamhetsmodell. På Nordea har vi tre försvarslinjer med en tydlig uppdelning av uppgifter och ansvar för hanteringen av ekobrottsrisk och våra interna kontroller.

Daglig riskhantering, drift och utveckling

Medarbetare med kundkontakt och expertenheter utgör den första försvarslinjen. De ansvarar för den dagliga riskhanteringen och utför det dagliga arbetet enligt Nordeas riktlinjer, instruktioner och anvisningar i fråga om att hantera risken för ekonomisk brottslighet. De ser till exempel till att vi känner våra kunder, att vi övervakar transaktioner så att vi fångar upp oväntade händelser och att vi rapporterar misstänkta transaktioner till myndigheterna.

Dessutom utvecklar och underhåller den första försvarslinjen de verktyg som behövs för en effektiv hantering av ekobrottsrisk.

Övervakning och rapportering

Den andra försvarslinjen består av våra regelefterlevnads- och riskfunktioner. Dessa funktioner ser till att vi bedriver vår verksamhet enligt tillämpliga lagar, bestämmelser och standarder genom att övervaka den dagliga verksamheten och ge råd till första försvarslinjen. Andra försvarslinjen är viktig för att förankra principerna om integritet och god affärssed i vår verksamhet och att se till att vi har effektiva rutiner för riskhantering.

Internrevisionen

Den tredje försvarslinjen utgörs av Nordeas internrevision. Internrevisionen är en oberoende kontrollfunktion som bedömer och förbättrar effektiviteten i våra styrnings-, riskhanterings- och kontrollsystem. De hjälper också styrelsen och högsta ledningen att skydda Nordeas tillgångar, anseende och hållbarhet.

En kamp vi inte klarar på egen hand

Ekobrott är ett samhällsproblem och ingen bank kan vinna kampen mot denna brottslighet på egen hand.

Vi samarbetar med en rad externa intressenter, såsom tillsynsmyndigheter, branschorganisationer, skattemyndigheter och finanspolisen i alla länder där vi bedriver verksamhet. Vi följer lagen och rapporterar misstänkta händelser, beteenden och transaktioner till finanspolisen.

Läs om sanktioner

Obligatorisk utbildning om ekobrott

På Nordea anser vi att alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att förhindra ekonomisk brottslighet. Vi ser till att alla medarbetare har rätt kompetens genom fortlöpande utbildning.

  • Alla medarbetare måste ha vår ”jobblicens”. För att få licensen måste de genomföra en utbildning om risk och regelefterlevnad där de får den information och kunskap de behöver för att begränsa risker, agera med hög etisk standard och sköta sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt. 
     
  • Vi har obligatoriska kurser om hur man förhindrar ekobrott för alla medarbetare och avancerade kurser för våra ekobrottsspecialister.
     
  • I våra interna utbildningar använder vi realistiska och specifika situationer för att visa hur medarbetarna kan använda sina kunskaper i praktiken. Kurserna uppdateras med jämna mellanrum så att vi kan få med den senaste utvecklingen på ekobrotts- och lagområdet.