Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Styrelsen väljer vice ordförande och utser kommittéledamöterna. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen, som också anger lednings- och riskrapportering till styrelsen (arbetsordningen), och separata arbetsordningar för arbetet som utförs i var och en av styrelsekommittéerna (kommittéarbetsordningarna). Arbetsordningen omfattar bland annat regler avseende styrelsens och ordförandens respektive ansvarsområden, dokumentation av möten, beslutsförhet samt hur ofta styrelsen ska ha möten. Den innehåller också regler för intressekonflikter, sekretess och styrelsesekreteraren (för närvarande Jussi Koskinen, Chief Legal Officer).

Styrelsen ansvarar för organisationen och administrationen av bolagets angelägenheter samt för den övergripande förvaltningen av Nordeakoncernens angelägenheter i enlighet med det externa och interna ramverket liksom arbetsordningen. Styrelsen ska säkerställa att Nordea har en ändamålsenlig och transparent koncernstruktur och organisation, med en tydlig åtskillnad av funktioner och ansvarsområden som borgar för en sund och effektiv styrning, förhindrar att komplexa strukturer skapas och gör så att tillsynsmyndigheten kan utföra effektiv tillsyn.

Styrelsen följer regelbundet upp Nordeas strategi, affärsutveckling och bolagets finansiella ställning liksom utvecklingen på finansmarknaden. Vidare uppdaterar styrelsen regelbundet sina policyer och interna regler för styrning och kontroll. Styrelsen granskar också risktoleransen samt följer regelbundet upp utvecklingen av relevanta risker, kapital och likviditet. Betydande organisationsförändringar, utnämning för vissa befattningar i högsta ledningen liksom fusioner och förvärv samt övriga beslut av väsentlig betydelse är andra ärenden som hanterats av styrelsen. Under 2021 hanterade styrelsen olika frågor i samband med covid-19 pandemin, samt frågor avseende digitalisering, internkontroll och regelefterlevnad, ekonomisk brottslighet, aktieåterköp och utdelning samt olika åtgärds- och implementeringsprogram. Styrelsen ska vidare tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen är ytterst ansvarig för att säkerställa att det finns ändamålsenliga och effektiva system för intern kontroll och att dessa underhålls. Varje år förser Group Internal Audit (GIA) styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviteten i Nordeas bolagsstyrning och styrdokumenten för risk och kontroll, tillsammans med en analys av teman och trender som framkommit under arbetet med internrevisionen och deras inverkan på organisationens riskprofil. Mer information om intern kontroll inom Nordea finns här –  Intern kontrollprocess.

Styrelsen träffar regelbundet bolagets externa revisor och bedömer också behovet av sådana möten där varken vd och koncernchef eller annan medlem i koncernledningen är närvarande. Därutöver närvarar huvudansvarig revisor regelbundet vid revisionskommitténs möten. Under 2021 höll bolagets styrelse 16 möten, varav fem per capsulam.

Läs mer om styrelsen arbete på våra engelska sidor.

Mer information om styrelsens kommittéer.