Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Styrelsen väljer vice ordförande och utser kommittéledamöterna. Styrelsen har fastställt skriftliga rutiner för sitt arbete (arbetsordningen), vilka också beskriver lednings- och riskrapporteringen till styrelsen, och separata rutiner för arbetet som utförs av var och en av styrelsekommittéerna (kommittéarbetsordningarna). Arbetsordningen omfattar bland annat regler avseende styrelsens och ordförandens respektive ansvarsområden, dokumentation av möten, beslutsförhet samt hur ofta styrelsen ska ha möten. Den innehåller också regler för intressekonflikter, sekretess och styrelsesekreteraren.

Styrelsen ansvarar för Nordeas organisation, administrationen av bolagets verksamhet och för den övergripande förvaltningen av Nordeakoncernens angelägenheter i enlighet med det externa och interna ramverket liksom arbetsordningen. Styrelsen ska säkerställa att Nordea har en ändamålsenlig och transparent koncernstruktur och organisation, med en tydlig åtskillnad av funktioner och ansvarsområden som borgar för en sund och effektiv styrning, förhindrar att komplexa strukturer skapas och gör så att tillsynsmyndigheten kan utföra effektiv tillsyn.

Styrelsen följer regelbundet upp Nordeas strategi, affärsutveckling och bolagets finansiella ställning och resultat. Vidare uppdaterar styrelsen regelbundet sina policyer och interna regler för styrning och kontroll. Styrelsen granskar också risktoleransen samt följer regelbundet upp relevanta risker, kapital och likviditet.

Betydande organisationsförändringar, utnämning för vissa befattningar i högsta ledningen liksom fusioner och förvärv samt övriga beslut av väsentlig betydelse är andra ärenden som hanterats av styrelsen. Till exempel godkände styrelsen under 2023 Nordeakoncernens strategi, bevakade och analyserade den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen samt hanterade frågor rörande hållbarhet, digitalisering, cyberförsvar, intern kontroll och regelefterlevnad, ekobrott, fusioner och förvärv, aktieåterköp och utdelningar. Styrelsen ska också tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen är ytterst ansvarig för att säkerställa att det finns ändamålsenliga och effektiva system för intern kontroll och att dessa underhålls. Varje år förser Group Internal Audit styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviteten i Nordeas bolagsstyrning och ramverk för riskhantering och kontroll, tillsammans med en analys av teman och trender som framkommit under arbetet med internrevisionen och deras inverkan på organisationens riskprofil. Mer information om intern kontroll inom Nordea finns här –  Intern kontrollprocess.

Styrelsen träffar regelbundet bolagets externa revisor. Därutöver närvarar huvudansvarig revisor regelbundet vid revisionskommitténs möten. Under 2023 höll bolagets styrelse 12 möten, varav 3 per capsulam

Läs mer om styrelsen arbete på våra engelska sidor.