Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter som valts av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2021:

Styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna

Dessutom har följande styrelseledamöter utsetts av arbetstagarorganisationerna, varav en i taget är suppleant: