Insättningsgaranti

Efter Nordeas flytt av moderbolagets säte (2017–2018) skyddas insättningar i första hand av den finska insättningsgarantin. Den finska insättningsgarantin täcker insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro och, utöver detta, ersätts insättningar i sin helhet som härrör från försäljning av en privatbostad för eget bruk, om medlen är avsedda att användas för införskaffande av en ny privatbostad för eget bruk. Rätten till utökat skydd för sådan insättning gäller under sex månader från den dag då insättningen gjordes. Ersättningen betalas ut om en bank förklaras vara insolvent, och insolvensen inte endast är tillfällig, och när det finska Verket för Finansiell Stabilitet i samarbete med den finska Finansinspektionen och Finlands Bank beslutar att garantin ska träda ikraft. Nordea har också anslutit sig till den danska, norska och svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. 

Insättningsgarantin omfattar privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Liksom under den svenska insättningsgarantin idag, omfattar den finska insättningsgarantin inte vissa kategorier av företag och institutioner. Garantin omfattar till exempel inte finansiella institutioner eller myndigheter. 

Landspecifik information till Nordeas kunder finns på www.nordea.fiwww.nordea.nowww.nordea.se och www.nordea.dk.