Våra intressenter

Kunder

Det är genom att skapa värde för våra kunder – företag, institutioner och privatpersoner – som vi kan skapa ytterligare värde för våra aktieägare och samhället i stort. 

Starka relationer 

Vi prioriterar att bygga långvariga och starka relationer där vi tar hänsyn till våra kunders drömmar, mål och individuella preferenser. Vi är lyhörda för deras behov och låter dem dra nytta av vår expertis och lösningar anpassade efter deras unika situation.

Genom vårt breda utbud av produkter och tjänster kan vi stötta våra kunder i olika skeden och konjunkturlägen. Hela tiden med en positiv och sammanhängande upplevelse i alla våra kanaler och en personligt anpassad rådgivning. 

Vår ambition är att vara en digital föregångare i vår sektor. 

Vi vet att kunderna vill kunna växla mellan våra olika kanaler på ett smidigt sätt och återuppta dialogen med oss där den slutade senast.

Därför drar vi nytta av den senaste tekniken och våra expertkunskaper för att förbättra våra tjänster och ständigt bredda vårt utbud av digitala lösningar och självbetjäningsfunktioner, som ger en bättre kundupplevelse och innebär att våra rådgivare kan fokusera på att tillgodose mer komplexa behov hos våra kunder. 

#1

– den bästa mobilbanken i Norden enligt kunder och analytiker

77md

euro förmedlades i hållbar finansiering under 2023.

 

Medarbetare 

Vår ambition är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i finansbranschen, i de länder där vi bedriver verksamhet. 

Mångfald, passion och hängivenhet

Varje dag utför Nordeas medarbetare viktiga tjänster för våra kunder och samhällen. Våra medarbetare har ett brett perspektiv som hjälper oss att bättre betjäna vår stora mångfald av kunder. Våra medarbetare kommer från hela världen, representerar en bred palett av yrkesbakgrunder och talar omkring 60 olika språk. Vi välkomnar olika perspektiv, ser värdet i våra olikheter och arbetar varje dag för att skapa positiv förändring. Därför utvecklar vi löpande våra medarbetarprocesser, bland annat rekrytering och talanghantering, för att säkerställa inkludering och lika möjligheter.

Utvecklar de bästa talangerna

Finanssektorn befinner sig i ständig förändring. Under 2023 införde vi en ny årlig process för att identifiera och åtgärda personalrelaterade brister samt hantera utmaningar som på ett väsentligt sätt påverkar våra strategiska mål och prioriteringar. Ett exempel är vårt ökade fokus på att attrahera talanger på teknikområdet, bland annat inom AI och maskininlärning.

92

Indexpoäng för lika möjligheter i personalenkäten People Pulse (88 under 2022).

82

Genomsnittlig indexpoäng för medarbetarnas vilja att rekommendera Nordea som arbetsplats i personalenkäten People Pulse (81 under 2022).

 

Investerare

Våra aktieägare består av globala och nordiska institutionella ägare samt över 570 000 privatpersoner och pensionsfonder i Norden. 

 

Utdelning och aktieåterköp 

Vi strävar efter att skapa värde för våra aktieägare och att ge våra kunder förutsättningar att få en bättre ekonomi och nå framgång. Vi är en ledande bank när det gäller utdelningar och våra starka resultat har möjliggjort betydande utbetalningar till våra aktieägare. 

Under de senaste fyra åren har vi betalat ut 8,7 md euro i utdelning. Våra utdelningar stimulerar ekonomisk aktivitet och tillväxt i de nordiska samhällena, samt bidrar till att förmedla kapital till innovation, utbildning och hälsovård.

Med vår starka kapitalposition och kapitaltillväxt var vi den första banken i Europa som började göra aktieåterköp 2021. 

I mars 2023 slutfördes vårt tredje aktieåterköpsprogram och vi erhöll godkännande från Europeiska centralbanken (ECB) avseende återköp av aktier upp till ett värde av 1,0 md euro. I april beslutade styrelsen att påbörja ett fjärde återköpsprogram till ett värde av högst 1,0 md euro.

5,4

md euro fördelat genom aktieåterköp sedan hösten 2021.

8,7

md euro i utbetald utdelning sedan 2019.

 

Samhället

Vårt engagemang handlar om att hjälpa människor och företag i våra samhällen att blomstra. För att axla vårt samhällsansvar krävs ett nära samarbete med myndigheter, tillsynsorgan och de samhällen där vi verkar.

En säker och hållbar framtid 

Vi har ett ansvar att stödja en hållbar tillväxt. Klimatförändringen innebär risker såväl som möjligheter för samhället och vi vill vara en del av lösningen, både direkt genom vår verksamhet och indirekt genom våra kunders verksamhet och verksamheten i företagen som vi investerar i. Vi utmanar och stöttar sektorer med stor klimatpåverkan i omställningen till nettonollutsläpp. Som bank är vi en viktig del i den här omställningen genom att förmedla medel till hållbar verksamhet. 

Vårt samhällsengagemang är omfattande. Genom tre centrala program hjälper vi människor att förbättra sina ekonomikunskaper, främjar entreprenörskap samt stöttar nyanlända med språkinlärning och kunskaper om digitala tjänster.

Tillsynsmyndigheter och andra myndigheter

För en robust och säker finanssektor krävs att finanskoncerner och tillsynsmyndigheter samarbetar. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter både på EU-nivå och nationella myndigheter gällande en lång rad områden, från tillsynskrav och riskhantering till bekämpning av penningtvätt och förebyggande av terroristfinansiering. Vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitliga upplysningar och branschkunnande samt bistå myndigheterna i deras arbete med att skydda integriteten och bevara stabiliteten i det finansiella systemet.

10 415

volontärtimmar användes av våra medarbetare i något av våra program för samhällsengagemang under 2023.

 

Över

216 000

barn och unga fick hjälp att förbättra sina ekonomikunskaper under 2023.