Aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden åt styrelseledamöter samt de uppgifter som därtill tillkommer enligt dess arbetsordning.

Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i aktieägarnas nomineringsråd har rätt att utse en ledamot var. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Aktieägarnas nomineringsråd som konstituerades i september 2022 bestod av följande medlemmar:

  • Niko Pakalén, partner, Cevian Capital 
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Ann Grevelius, styrelseledamot, Alecta
  • Ossian Ekdahl, Chef Ägaransvar, Första AP-fonden
  • Stephen Hester, Styrelseordföranden i Nordea Bank Abp 

Niko Pakalén har utsetts till nomineringsrådets ordförande.

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp (pdf, 92 KB)