Aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden åt styrelseledamöter samt de uppgifter som därtill tillkommer enligt dess arbetsordning.

Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i aktieägarnas nomineringsråd har rätt att utse en ledamot var. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Aktieägarnas nomineringsråd som konstituerades i september 2021 bestod av följande medlemmar:

  • Ricard Wennerklint, Chief of Strategy, Sampo Abp
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Ann Grevelius, styrelseledamot, Alecta
  • Niko Pakalén, partner, Cevian Capital 
  • Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp

Ricard Wennerklint har utsetts till nomineringsrådets ordförande.

Nomineringsrådet har arbetat intensivt med styrelserekrytering och successionsplanering i enlighet med arbetsordningen, med fokus på mångfald och en jämn könsfördelning, och föreslagit en lämplig och kompetent styrelse med starka band till de nordiska länderna. Nomeringsrådet tillkännagav sitt förslag till bolagsstämman den 10 februari 2022 och fullgjorde sitt uppdrag enligt arbetsordningen. Efter Sampos försäljning av hela sitt innehav i Nordea Bank Abp, offentliggjort av Sampo Abp den 29 april 2022, är Ricard Wennerklint inte längre medlem i nomineringsrådet. Ett nytt nomineringsråd beräknas att bildas i september 2022, baserat på aktieinnehaven den 31 augusti 2022.

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp (pdf, 92 KB)