Aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden åt styrelseledamöter samt de uppgifter som därtill tillkommer enligt dess arbetsordning.

Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i aktieägarnas nomineringsråd har rätt att utse en ledamot var. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Aktieägarnas nomineringsråd har fullgjort samtliga uppgifter avseende bolagsstämman 2023 och det nya nomineringsrådet kommer att bildas senare i år baserat på aktieägandet den 31 augusti 2023 i enlighet med arbetsordningen.

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp (pdf, 92 KB)