Intern kontroll och revision

Revision

Nordeas verksamhet revideras såväl internt som externt.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Här finns de årliga bolagsstyrningsrapporterna som Nordea är skyldig att publicera enligt lag och koden.

Läs mer

Intern kontroll och riskhantering

Mer information om hur Nordeas system för intern kontroll och riskhantering avseende finansiella rapporteringen är utformade.

Läs mer

Insiderförvaltning

Insiderförvaltningen är organiserad i enlighet med Europeiska unionens och lokala lagar och förordningar. Styrelsen har också godkänt koncernomfattande regler som ska underlätta för medarbetare att följa tillämpliga regler och säkerställa att insiderinformation identifieras som sådan och behandlas på ett korrekt sätt.

Läs mer

Transaktioner med närstående

I syfte att säkerställa att eventuella intressekonflikter beaktas i tillräcklig utsträckning i alla beslut, har Nordea särskilda rutiner för att identifiera och definiera närstående parter.

Läs mer