Styrelsens kommittéer

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda kommittéer som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen. Styrelsekommittéernas arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i kommittéarbetsordningarna. Generellt saknar styrelsekommittéerna egen beslutanderätt och varje kommitté rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen.

Nordea har fyra styrelsekommittéer: Revisionskommittén (BAC), Riskkommittén (BRIC), Ersättnings- och personalkommittén (BRPC) och Drifts- och hållbarhetskommittén (BOSC).

Riskkommittén (BRIC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Risk Committee) biträder styrelsen i dess tillsyn över hanteringen och kontrollen av risker och risksystem liksom kontroller och processer avseende Nordeakoncernens verksamhet, bland annat gällande kredit-, marknads-, likviditets-, affärs och livförsäkringsrisk, operativ risk, uppförandekodex och regelefterlevnad, liksom tillhörande styrdokument och processer.

Det är också riskkommitténs ansvar att granska, och om så behövs ge rekommendationer om, styrningen av Nordeakoncernens riskhantering och regelefterlevnad samt granska utvecklingen av koncernens ramverk för internkontroll, bland annat styrdokumenten för riskhantering, med hänsyn till förändringar i koncernens riskprofil och i regelverken. Därtill granskar kommittén och ger rekommendationer om koncernens risktolerans och marknads- och likviditetsrisk. Kommittén granskar vidare koncernföretagens beslut om krediter eller kreditlimiter över vissa belopp liksom strategiska kreditpolicyfrågor och utvecklingen av kreditportföljen.

Ledamöter i riskkommittén är Petra van Hoeken (ordförande), John Maltby, Birger Steen och Kjersti Wiklund. Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, Chief Audit Executive samt bolagets vd och koncernchef deltar regelbundet i dessa möten, med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. 

Styrelsen utser varje år riskkommitténs ledamöter och ordförande. Riskkommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Riskkommitténs ordförande kan inte vara styrelsens eller någon av de övriga styrelsekommittéernas ordförande. Riskkommittén ska bestå av styrelseledamöter som inte är anställda i Nordeakoncernen. Majoriteten av kommitténs ledamöter, inklusive ordföranden, ska vara oberoende. Riskkommitténs ledamöter ska, individuellt och kollektivt, ha lämpliga sakkunskaper och färdigheter i riskhantering och riskkontroll. Nordea följer gällande lag liksom koden och nya koden.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Ersättnings- och personalkommittén (”BRPC”) ansvarar för att bereda och presentera förslag om ersättningsfrågor för styrelsen. När förslagen bereds ska de långsiktiga intressena hos aktieägare, investe­rare och andra intressenter i Nordea vägas in.

Minst en gång per år följer BRPC upp hur Nordeas ersättningspolicy tillämpas och fungerar i praktiken, bland annat i vilken mån rörliga ersättningar justeras. Detta sker genom en oberoende översyn som görs av GIA. Vidare gör kommittén, tillsammans med berörda kontrollfunktioner, årligen en utvärdering av Nordeas ersättningsdirektiv och ersättningssystem. Vidare biträder ersättningskommittén styrelsen i arbetet med färdigställa ersättningspolicyn för styrande organ och ersättningsrapporten för styrande organ. Kommittén har också i uppdrag att årligen övervaka, utvärdera och till styrelsen rapportera om programmen för rörlig ersättning till koncernledningen och cheferna för kontrollfunktioner. På begäran av styrelsen förbereder kommittén även principfrågor för behandling av styrelsen.

Vidare, från och med april 2021, ska BRPC bistå styrelsen i beaktandet av styrelsens mångfaldspolicy och -utlåtande, övervaka effekterna av riktlinjer och rutiner för mångfald och inkludering i Nordea samt granska och utvärdera Nordeas talanghantering .BRPC ska också granska successionsplaner och prestationer för medlemmarna i koncernledningen och Chief Audit Executive (CAE), se över struktur, sammansättning, urvalskriterier och urvalsprocess för koncernledningen samt tillsammans med aktieägarnas nomineringsråd vara rådgivande vid förslag på nya medlemmar i koncernledningen.

Ledamöter i BRPC är Stephen Hester (ordförande), Torbjörn Magnusson, Robin Lawther och Gerhard Olsson (arbetstagarrepresentant). Torbjörn Magnusson fortsätter som kommittéordförande fram till den 30 september 2022 varefter Stephen Hester tar över ordförandeposten. Chief People Officer och vd och koncernchefen är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut. Varken Chief People Officer eller vd och koncernchef deltar vid överläggningar rörande sina egna anställningsvillkor.

Styrelsen utser varje år BRPC ledamöter och ordförande. BRPC ska ha minst tre ledamöter.

Ordföranden och majoriteten av ledamöterna i BRPC ska också vara styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och som inte är anställda i Nordeakoncernen. Bolagets vd och koncernchef eller de övriga medlemmarna i koncernledningen får inte vara ledamöter i BRPC. Om det i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanter ska emellertid minst en av dessa utses till ledamot i BRPC, i enlighet med den finska kreditinstitutslagen. BRPCs ledamöter ska kollektivt ha tillräckligt med kunskaper om och erfarenhet av frågor som rör riskhantering och ersättningar. 

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Oberoende av de övriga styrelsekommittéernas uppgifter, bistår drifts- och hållbarhetskommittén styrelsen i dess tillsynsansvar avseende hållbarhet, digital omvandling, teknik, datahantering, drift/system och motståndskraft i verksamheten (även på cyberområdet), jämte tillhörande styrdokument och processer. Till kommitténs ansvarsområden hör också att bistå styrelsen med råd angående koncernens övergripande strategi för de nämnda områdena, samt att biträda styrelsen i övervakningen av ledningens implementering av denna strategi. De relevanta ledningskommittéerna (Sustainability and Ethics Committee, Digital Committee och Data and Technology Committee) rapporterar regelbundet till drifts- och hållbarhetskommittén.

Ledamöter i drifts- och hållbarhetskommittén är Birger Steen (ordförande), Jonas Synnergren, Kjersti Wiklund och Arja Talma. Om möjligt närvarar chefen för Group Operational Risk när kommittén behandlar operativa risker på data och IT-området. Även CAE kan närvara vid möten i den utsträckning det är möjligt och bedöms vara lämpligt. Samtliga har rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. Dessutom deltar andra ledningspersoner i möten närdet bedöms vara relevant.

Styrelsen utser varje år drifts-och hållbarhetskommitténs ledamöter och ordförande. Kommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Drifts- och hållbarhetskommittén ska bestå av styrelseledamöter som inte har någon verkställande funktion i Nordeakoncernen. Drifts- och hållbarhetskommitténs ledamöter ska gemensamt besitta tillräckliga kunskaper om, färdigheter i och erfarenhet av frågor som rör kommitténs arbete.

Revisionskommittén (BAC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Audit Committee) biträder styrelsen i dess tillsynsarbete genom att bland annat övervaka Nordeakoncernens process och system för finansiell rapportering samt lämna rekommendationer eller förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet (inklusive den interna kontrollens och riskhanteringssystemets effektivitet), övervaka GIA:s effektivitet, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka den externa revisorns opartiskhet och självständighet, inklusive dennes erbjudande om tjänster utöver revisionen, förbereda en rekommendation för val av bolagets revisor, samt genom att granska koncernens skattestrategi och skattepolicy och att fullgöra revisionskommitténs skyldigheter enligt gällande lagkrav.

Revisionskommittén biträder också styrelsen genom att följa upp och bedöma i vilken utsträckning transaktioner med närstående parter uppfyller kraven gällande sedvanlig affärsverksamhet och genomförs till normala marknadsvillkor. Vidare granskar kommittén den externa revisorns rapport om Nordeas hållbarhetsredovisning med tillhörande upplysningar liksom  integriteten, oberoendet och effektiviteten i Nordeas visselblåsningsfunktion Raise Your Concern. Ytterligare information finns i avsnittet ”Principer för transaktioner med närstående parter”.

Ledamöter i revisionskommittén är John Maltby (ordförande), Petra van Hoeken, Lene Skole och Arja Talma. Revisionschefen (Chief Audit Executive), och koncernfinanschefen (Group Chief Financial Officer) samt bolagets externa revisor är i regel närvarande vid revisionskommitténs möten, med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut.

Styrelsen utser varje år revisionskommitténs ledamöter och ordförande. Revisionskommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Revisionskommitténs ordförande kan inte vara styrelsens eller någon av de övriga styrelsekommittéernas ordförande. Ingen av ledamöterna i revisionskommittén får vara anställd i Nordeakoncernen eller delta i den löpande förvaltningen av bolaget eller ett bolag i Nordeakoncernen. Majoriteten av kommitténs ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget. Minst en av de ledamöter i revisionskommittén som är oberoende i förhållande till bolaget ska även vara oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare samt ha tillräcklig redovisnings- eller revisionskompetens. Kommittéledamöterna måste ha sådan kunskap och erfarenhet som krävs för att fullgöra revisionskommitténs ansvarsuppgifter.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.