Finansiering

Vi vill stötta och stärka våra kunder i perioder av förändring och göra det möjligt för dem att nå nya mål. Vi har ett långsiktigt perspektiv och är helt övertygade om att den finansiella risken och anseenderisken är lägre i företag med hållbara affärsmodeller. Det handlar om att öka våra kunders motståndskraft och framtidssäkra både vår egen och våra kunders verksamhet.

Vi har som mål att till 2025:

Öka vår positiva påverkan

Förmedla mer än

200 md euro

i hållbar finansiering.

Minska vår negativa påverkan

Säkerställa att

90%

av vår exponering mot stora företagskunder i sektorer med hög klimatrisk omfattas av omställningsplaner.

Minska våra finansierade utsläpp

Nordeas största utsläpp, motsvarande 99,9 procent för 2022, avser våra indirekta utsläpp hos kunder som vi lånar ut till och företag vi investerar i. Dessa utsläpp klassificeras som våra finansierade utsläpp i kategorin scope 3. Vi har några av bankvärldens mest ambitiösa övergripande mål: att till 2030 minska koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer med 40–50 procent jämfört med 2019.

Hittills, mellan 2019 och 2022, har vi minskat de finansierade utsläppen från våra utlåningsportföljer med 19 procent. En viktig kundgrupp som drivit på den här positiva utvecklingen är storföretagen, där utsläppen har minskat med 36 procent. Flera faktorer bidrar, bland annat har vi minskat finansieringen av olje-, gas- och offshoreverksamhet med mer än 70 procent.

 

Det gör vi genom ...

Aktiv påverkan, som är Nordeas huvudstrategi istället för att utesluta företag från våra fonder eller neka dem tillgång till våra tjänster. Det krävs massiva investeringar i hela samhället om vi ska uppnå målen i Parisavtalet, och vi vill stötta våra kunder i den här omställningen. Vi finns här för att hjälpa dem att hantera viktiga hållbarhetsfrågor och ge dem vägledning.

Att välja bort eller utesluta vissa verksamheter är något som vi också behöver göra. Vi har i våra branschriktlinjer för fossilindustrin tydliga krav på utfasning av offshoreverksamhet, kol samt okonventionell olja och gas. I de fall där kunderna inte kan eller vill ställa om, får vi överväga vårt engagemang och vår exponering.

Sektormål

Genom att gå med i Net-Zero Banking Alliance i oktober 2021 åtog sig Nordea att fastställa sektormål. Vi presenterade de första av dessa mål i december 2022, som komplement till våra tidigare mål. Vi fortsätter att sätta upp mål för koldioxidintensiva sektorer och prioriterar det här arbetet utifrån sektorernas klimatrisk och tillgången på data.

 

Grundprinciper i kreditprocessen

Nordeas etiska riktlinjer beskriver de övergripande etiska principerna som styr hur vi bedriver vår verksamhet. De tar upp aspekter som exempelvis miljöhänsyn, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, rätten till integritet samt mutor och korruption. De etiska riktlinjerna är ett centralt styrdokument för vår finansieringsverksamhet tillsammans med våra branschriktlinjer och vår hållbarhetspolicy. Dessa dokument vägleder oss när vi gör ESG-bedömningar i samband med vår riskhantering och våra bakgrundskontroller (due diligence).

ESG-bedömningar görs för både utlånings- och investeringsportföljer upptagna i Nordeas balansräkning för att identifiera, värdera och övervaka väsentliga ESG-relaterade risker. De här processerna vidareutvecklas inom ramen för ett flerårigt program. De beskrivs detaljerat i vår kapital- och riskhanteringsrapport.

Vid utlåning till företagskunder gör vi sammanfattningsvis ESG-bedömningar som grundas på lånets storlek och typ samt vilket internt segment kunden tillhör. ESG-relaterade risker som i den kvalitativa bedömningen flaggats som väsentliga på kundnivå ska tas med i kreditriskbedömningen, med slutsatser om kundgruppens risknivå dokumenterade i ett kredit-PM. Godkännanden ges i enlighet med den fastställda processen för kreditbeslut. För kunder med höga ESG-relaterade risker eskaleras besluten till kreditkommittéer på högre nivå, utifrån relevans.

Klimatrelaterade omställningsrisker har sedan 2021 fått ett större fokus genom vårt verktyg för bedömning av klimatrisk (CRAT). Det används i affärsområdena Business Banking och Large Corporates & Institutions för de största exponeringarna i branscher med hög klimatrisk. Viktiga delar i bedömningen är hur motpartnernas växthusgasintensitet har utvecklats, kvaliteten i deras omställningsplaner och hur de klimatrelaterade omställningsriskerna påverkar kundens återbetalningskapacitet. Den här analysen sätts i relation till koncernens mål för att minska finansierade utsläpp av växthusgaser och öka andelen företagskunder med omställningsplaner.

För bolånekunder avser de huvudsakliga ESG-relaterade riskerna energieffektiviteten hos den underliggande tillgången och exponeringen för fysiska faror. Under 2022 fokuserade vi på att bedöma den tillgängliga informationen om energieffektiviteten i vår hypoteksportfölj och den långsiktiga exponeringen mot fysiska faror i ett föränderligt klimat.

Ekvatorprinciperna

Ekvatorprinciperna är ett ramverk för riskhantering som har antagits av finansinstitut för att fastställa, bedöma och hantera miljömässiga och sociala risker i projekt. Nordea antog Ekvatorprinciperna (EP) 2007. Våra analytiker och annan berörd personal har fått utbildning i Nordeas interna EP-processer.

De tio principerna i EP har delats in i fem arbetsflöden:

  1. Inledande projektgranskning
  2. Projektbedömning
  3. Projektförhandling, åtagande
  4. Övervakning
  5. Extern rapportering

Vi bedömer låntagarens förmåga att på ett tillfredsställande sätt identifiera, förebygga, begränsa och hantera miljömässiga och sociala risker och effekter av projektet. Bedömningen baseras på dokumentation från låntagaren och oberoende konsulter på området samt i vissa fall platsbesök.

De berörda affärsenheterna inom Large Corporates & Institutions tar upp ESG-frågor i de inledande diskussionerna kring nya affärsförslag. Den detaljerade projektbedömningen och de interna EP-granskningarna utförs av EP-specialister inom Large Corporates & Institutions som har utbildning på området och gedigen yrkeserfarenhet. EP-specialisterna föreslår också eventuella miljövillkor och sociala villkor i låneavtalen, deltar i arbetet med att definiera arbetets omfattning för oberoende konsulter, har kontakt med andra berörda projektdeltagare och övervakar att projekten följer Ekvatorprinciperna. De utför ovanstående uppgifter i samarbete med de övriga i Nordeas affärsteam som ansvarar för finansieringen av det aktuella projektet.

EP-specialisterna presenterar EP-projekten för Nordeas EP Advisory Group (EPAG), som antingen stödjer eller avvisar projekten med hänvisning till Ekvatorprinciperna. EPAG utgörs av 4–6 medlemmar som alla är erfarna chefer från berörda affärs- och riskhanteringsenheter. EPAG:s yttranden ingår som underlag i bedömningen hos den kreditkommitté som fattar beslut om finansiering av projektet.

Nordea följer upp samtliga aktiva projekt i portföljen för att säkerställa att de miljömässiga, sociala och övriga villkoren uppfylls. Vid eventuella villkorsbrott beslutar Nordea tillsammans med övriga långivare om lämpliga åtgärder.

Nordea rapporterar årligen om projekt som har slutfinansierats. Här hittar du våra EP-rapporter

För mer information om Ekvatorprinciperna, läs här.

Upptäck mer