Intern kontroll och riskhantering

Systemen för intern kontroll och riskhantering med avseende på finansiell rapportering är utformade för att uppnå rimlig säkerhet gällande tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. De interna kontroll- och riskhanteringsaktiviteterna ingår i Nordeas planerings- och resursallokeringsprocesser. Den interna kontrollen och riskhanteringen med avseende på Nordeas finansiella rapportering beskrivs nedan.