Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Intern kontroll och riskhantering

Systemen för intern kontroll och riskhantering med avseende på finansiell rapportering är utformade för att uppnå rimlig säkerhet gällande tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. De interna kontroll- och riskhanteringsaktiviteterna ingår i Nordeas planerings- och resursallokeringsprocesser. Den interna kontrollen och riskhanteringen med avseende på Nordeas finansiella rapportering beskrivs nedan.