Investeringar

Som stor investerare är det viktigt att vi också är ansvarsfulla när vi investerar för våra kunders räkning. Vi har tagit fram policyer, rutiner och placeringsprodukter för att säkerställa att de företag vi investerar i uppfyller olika kriterier. Vi undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) redan 2007 och har därmed åtagit oss att införliva ESG-faktorer i vår investeringsanalys, våra beslutsprocesser och i våra rutiner för aktivt ägande. Alla våra fonder förvaltas i enlighet med vår policy för ansvarsfulla investeringar.

Som aktieägare kan vi välja att hjälpa företag att hantera sina risker inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – ESG-risker – på ett bättre sätt. Och bästa sättet, som vi ser det, är att göra klart för företagen vi investerar i vilka förväntningar vi har på dem när det gäller ESG.

På dessa sidor kan du läsa mer om hur vi använder vårt inflytande: 

Aktivt ägande

Vårt huvudsakliga sätt att utöva inflytande över företagen vi investerar i är att vara en aktiv ägare. För att kunna tillvarata aktieägarnas och samhällets långsiktiga intressen är det viktigt för oss att säkerställa att företagen i våra fonder hanterar ESG-frågor på ett bra sätt. 

Läs mer
 

Påverkansarbete

Som aktiva ägare kan vi påverka företagens beslut. 

Läs mer

Röstning

Så här använder vi möjligheten att rösta vid årsstämmor enligt våra principer för bolagsstyrning.

Läs mer

Uteslutning

Här kan du ta reda på varför och hur vi arbetar med uteslutning och hitta listan över företag som vi inte längre investerar i. 

Läs mer
 

Upptäck mer