Påverkansarbete

Dialog med fokus

Vi anser att en bättre hantering av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter är avgörande för att skapa avkastning med ansvar och att dialoger med företagen kan ge en konkurrensfördel som ökar sannolikheten för att företag ska lyckas på lång sikt – med fördelar för företag, kunder och samhället i stort.

I linje med vårt åtagande om nettonollutsläpp fastställde vi 2021 ett mål om att till 2025 säkerställa att 80 procent av de 200 företag som bidrar mest till våra finansierade utsläpp ska ha anpassat sin verksamhet till Parisavtalet eller ha en pågående dialog med oss om att göra det. För 2030 höjs det här målet till 100 procent.
Under 2022 startade vi en kampanj för att kommunicera våra förväntningar om anpassning till Parisavtalet bland de 200 företagen med störst utsläpp. Läs mer om det här arbetet i vår årsrapport för ansvarsfulla investeringar (på engelska).

Läs mer om våra samarbeten

Hjälper företag att göra verklig skillnad

Att vara en aktiv ägare är viktigt för vår förståelse av ESG och ansvarsfulla investeringar. Vårt arbete med aktivt ägande innefattar därför alla våra produkter. Påverkansarbetet bedrivs normalt under flera år och utförs antingen av Nordea Asset Management på egen hand eller i samarbete med andra institutionella investerare. I det här arbetet kombinerar vi olika perspektiv genom att låta fondförvaltare, analytiker och ESG-specialister ta fram en helhetsbild och fastställa sammanhängande mål för vårt påverkansarbete.

Under påverkansperioden har vi regelbundna möten med företaget och följer upp utvecklingen mot fastställda mål. Vårt påverkansarbete kan utgöras av en dialog med företagens verkställande organ, inflytande över styrelsens sammansättning, samarbete med andra investerare kring röstning på årsstämmor och generell bevakning av företaget. Genom dialoger kan vi framföra våra förväntningar på företagens agerande och hjälpa dem att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Lägesrapporter och resultat från påverkansarbetet förmedlas till fondförvaltare och analytiker, så att informationen kan beaktas vid investeringsbeslut. Om våra förväntningar inte uppfylls när dialogerna handlar om kritiska aspekter för ett visst företag i våra fonder eller allmänna förutsättningar för att ett företag ska övervägas som en investering, vidtar vi andra förvaltningsåtgärder, som exempelvis röstning, och som sista utväg överväger vi karantän eller avyttring.

Nordea Asset Management företräder alla våra fonder i sitt påverkansarbete enligt följande:

Urvalsprocess för påverkansarbete>Påverkansplan med mål>Analys och möten>Rapportering av utveckling eller eskalering

 

Vårt påverkansarbete

Vårt påverkansarbete kan normalt hänföras till minst en av tre kategorier.

Varje kategori har en nära koppling till FN:s hållbarhetsmål och tillhörande ESG-risker. De har valts ut och definierats i nära samarbete mellan ESG-specialister, fondförvaltare, analytiker och kunder. Allt vi gör på området registreras i vår interna databas och granskas av vårt team för ansvarsfulla investeringar för att följa upp hur det går.

 

Vilka är Nordea Asset Management?

Nordea Asset Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden med global närvaro i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. Nästan en tredjedel av kapitalet förvaltas med särskild ESG-inriktning. Förkortas NAM. 

 

Vilka är Nordea Fonder?

Nordea Fonder är den största fondförvaltaren i Norden och ägs av Nordea Bank Abp. Bolaget tror på aktiv förvaltning och baserar sina beslut på kunskap om företagen, analys och hållbarhetskriterier. 

Upptäck mer