Oberoende

Nordea följer tillämpliga krav avseende styrelsens oberoende enligt gällande europeiska regelverk och finska lagar och bestämmelser liksom krav enligt koden. Styrelsen anser att samtliga ledamöter valda av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2021 är oberoende i förhållande till bolaget enligt Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (”koden”), inklusive Sarah Russell som har varit styrelsele­damot i bolaget och dess rättsliga föregångare under elva år i följd. Utifrån en helhetsbedömning anses hennes oberoende inte äventyras som en följd av hennes mångåriga styrelsear­bete, och inga andra faktorer eller omständigheter har identi­fierats som skulle kunna minska hennes oberoende. Ingen styrelseledamot vald av aktieägarna vid den ordinarie bolags­stämman 2021 är anställd av eller arbetar i en operativ funk­tion i bolaget.  De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som har utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakon­cernen och är enligt koden därmed inte oberoende i förhål­lande till bolaget.

Samtliga styrelseledamöter, förutom Torbjörn Magnusson, är enligt koden också oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare. Torbjörn Magnusson var under 2020 (och är tillsvidare) verkställande direktör för Sampo Abp och verkställande direktör och koncernchef för Sampokoncernen. Eftersom Sampo Abp äger mer än 10 procent av alla aktier i bolaget, anses Torbjörn Magnusson inte vara oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare.

Enligt koden ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget, och minst två styrelsele­damöter som är oberoende i förhållande till bolaget ska också vara oberoende i förhållande till de betydande aktieä­garna i bolaget. Det innebär att antalet styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare, överstiger minimikraven i koden.

Respektive styrelseledamots oberoende visas även i tabel­len.

Styrelseledamöter

Oberoende i förhållande till 
Nordea Bank Abp

Oberoende i förhållande till
betydande aktieägare

Elected by shareholders    
Torbjörn Magnusson, Chair  Ja Nej
Kari Jordan, Vice Chair  Ja Ja
Claudia Dill Ja Ja
Nigel Hinshelwood Ja Ja
Robin Lawther  Ja Ja
John Maltby Ja Ja
Sarah Russell Ja Ja
Petra van Hoeken  Ja Ja
Birger Steen Ja Ja
Jonas Synnergren     Ja Ja
Appointed by employees*     
Dorrit Groth Brandt  Nej Ja
Joanna Koskinen Nej Ja
Gerhard Olsson   Nej Ja
Hans Christian Riise    Nej Ja

* En av de av arbetstagarna utsedda ledamöterna är suppleant i styrelsen. Vem det är ändras en gång per år enligt ett roterande schema.