Sammansättning och mångfaldspolicy

Styrelsen består av tio ledamöter valda av bolagsstämman. Därutöver är tre ledamöter och en suppleant utsedda av de anställda, såsom överenskommet enligt tillämpliga lagar och regler. Nordeas verkställande direktör tillika koncernchef är inte medlem av styrelsen

Den finska Kreditinstitutslagen kräver att ett kreditinstituts styrelse har med tanke på dess uppgifter tillräckliga och mångsidiga kunskaper och erfarenheter när det gäller den affärsverksamhet som kreditinstitutet bedriver samt de risker som är förenade med dess verksamhet. Styrelsen ska anta en mångfaldspolicy som anger principerna för mångfald i styrelsen.  Styrelsen ska som ett mål för kreditinstitutet godkänna att könen är jämlikt representerade i styrelsen samt utarbeta en policy för uppnående och upprätthållande av detta mål.

Enligt Koden måste en person som väljs till styrelseledamot ha den kompetens som uppdraget förutsätter och möjlighet att använda tillräckligt med tid för uppdraget. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppdrag. Båda könen ska vara representerade i styrelsen. Bolaget ska definiera principerna för styrelsens mångfald.

 

Nordea Bank Abp strävar efter att främja mångfald bland styrelsens ledamöter, med målsättningen att styrelsen som helhet ska besitta för styrelsearbetet erforderlig kunskap om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknadsområden där Nordeakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs.

Enligt mångfaldspolicyn ska alla nomineringar av styrelseledamöter grundas på förtjänst varvid det främsta syftet är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. Därmed eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser, och det är uttalat att mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att ta i beaktning. Det är Nordea Bank Abp:s mål att ha en rättvis, jämlik och balanserad representation av kön och andra diversifierande faktorer i styrelsen som ett kollektiv. Med hänsyn till könmångfalden, åsyftar Styrelsens sammansättning att följa Nordea Gruppens ambition om att inget kön ska vara mindre representerat än 40 %. Styrelsen ska ha en sammansättning som tar hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsfas. Vidare ska styrelseledamöterna som utses av bolagsstämman som grupp uppvisa mångfald och bredd i fråga åsikter, kvalifikationer och erfarenhet.

Bedömningen är att styrelsen som helhet besitter erforderlig kunskap om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknader där bolagets och Nordeakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs, och att den uppvisar tillräcklig mångfald och bredd i fråga egenskaper och kompetens samt att könsfördelningen är välbalanserad.

 

För närvarande besitter styrelsen som helhet erforderlig kunskap om och erfarenhet av de samhälls-, affärs-, och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknads­områden där Nordeakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs och den uppvisar tillräcklig mångfald och bredd i fråga om egenskaper och kompetenser samt att könsfördelningen är välbalanserad.

Av aktieägarnas nomineringsråd

Tal av ordförande för aktieägarnas nomineringsråd och nomineringsrådets förslag

 

 

Enligt bolagsordningen för Nordea Bank Abp ska styrelsen bestå av minst sex och högst femton ledamöter valda av aktieägarna på bolagsstämman. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år och löper fram till och med nästkommande ordinarie bolagsstämma.