Struktur för hållbarhetsstyrningen

Säkerställer hög medvetenhet

Stark bolagsstyrning och en sund företagskultur sörjer för ett lyckat genomförande av vårt strategiska hållbarhetsarbete – för ett gemensamt bästa.

Styrelsens drifts- och hållbarhetskommitté (BOSC) bistår styrelsen i dess kontrollansvar avseende hållbarhet, vilket innefattar bolagsstyrning, strategi, riskhantering, införlivande av hållbarhet i verksamheten. Kommittén får kvartalsvisa uppdateringar om hur väl hållbarhet har införlivats i koncernens affärsstrategi. Även styrelsens revisionskommitté granskar och följer upp hållbarhetsrapporteringen som en del av årsredovisningen och kapital- och riskhanteringsrapporten.

Styrelsens riskkommitté biträder styrelsen i dess tillsyn över riskhanteringen, med tillhörande ramverk, kontroller och processer avseende ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) som källa till befintliga risker. Ersättnings- och personalkommittén (Board Remuneration and People Committee, BRPC) ansvarar för att bereda och presentera förslag om ersättningsfrågor för styrelsen, inklusive införlivandet av ESG-specifika nyckeltal samt mångfald och inkludering. Kommittén bistår även styrelsen med att övervaka effekterna av riktlinjer och rutiner för mångfald och inkludering i Nordea. För att säkerställa en hög nivå av medvetenhet om hållbarhet och ESG-frågor, fick hela styrelsen under 2023 utbildning om biologisk mångfald, mänskliga rättigheter samt konceptet ”dubbel väsentlighet” som introduceras i direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) – områden som alla ligger till grund för Nordeas styrning på ESG-området. Styrelsen har tidigare fått utbildning om de senaste vetenskapliga rönen om klimatet både globalt och i Europa och om läget för den globala biologiska mångfalden som en kommande fråga

Modellen för hållbarhetsstyrning visas nedan.

Sustainability and Ethics Committee

Vi har också en koncernövergripande kommitté på ledningsnivå – Sustainability and Ethics Committee (SEC) – som en underkommitté till koncernledningen. SEC består av representanter från affärsområdena och koncernfunktionerna, bland annat Group Risk, Group People, Group Corporate Legal, och Group Finance, och bistår koncernchefen, koncernledningen, BOSC och styrelsen i deras tillsynsansvar avseende hållbarhet. SEC har i uppdrag att främja införlivandet av hållbarhet i vår affärsstrategi och bidra till att ESG-faktorer införlivas i vårt ramverk för riskhantering. Den har även till uppgift att rekommendera en långsiktig plan till koncernchefen, för att fullt ut integrera hållbarhet i vår affärsstrategi och säkerställa ett lämpligt genomförande för att uppnå koncernmålen. Detta arbete inkluderar att godkänna branschriktlinjer och tematiska riktlinjer. Kommittén ansvarar också för att påverka och följa koncernens ställning och framsteg när det gäller etik och kultur, i linje med vårt syfte och våra värderingar. Det innefattar att ge koncernchefen råd i beslut om huruvida Nordea ska delta i eller frånträda frivilliga åtaganden som rör hållbarhet och ge vägledning till affärsområdena om etiska affärsdilemman.

För att säkerställa att hållbarhet införlivas i alla affärsområden och koncernfunktioner har ett koncernomfattande implementeringsprogram inrättats med särskilda arbetsflöden och en operativ styrkommitté. Programmet följs upp av SEC och BOSC en gång i kvartalet.

Riskkommittén

Riskkommittén på koncernnivå (RC) främjar samverkan och samordning inom koncernen rörande riskfrågor. När det gäller hållbarhet ansvarar RC för att övervaka genomförandet av ESG-faktorer som inbyggda källor till befintliga risker. Utöver RC övervakar SEC också och, när det är relevant, stödjer affärsområdena och koncernfunktionerna i riskhanteringsaktiviteter relaterade till den långsiktiga planen för att fullt ut införliva hållbarhet i vår affärsstrategi och de tillhörande målen.

ESG-relaterade mål i ersättningen

Nordea har integrerat ESG-relaterade mål i ersättningen till koncernledningen och andra ledande befattningshavare i Nordea, både i de kortsiktiga incitamentsprogrammen och, från 2023, det långsiktiga incitamentsprogrammet, för att hjälpa Nordea att uppfylla sina hållbarhetsmål. Målen i det kortsiktiga incitamentsprogrammet är kopplade till tre viktiga områden:

  1. göra framsteg med Nordeas implementeringsplan för hållbarhet
  2. öka den gröna finansieringen
  3. förbättra könsfördelningen på högre chefsnivåer.

Målen för det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP) har fastställts så att det krävs exceptionella resultat i förhållande till de finansiella och hållbarhetsrelaterade målen för att uppnå det högsta utfallet. Med införlivandet av hållbarhetsmålen baseras prestationsbedömningen för 2023–2025 under resultatmätningsperioden på följande resultatkriterier:

  • Totalavkastning.
  • Ackumulerad justerad vinst per aktie (aEPS).
  • ESG-kriterier (scorecard) t.ex. avseende hållbar finansiering, förvaltat kapital med åtagande om nettonollutsläpp, jämn könsfördelning och kreditprofil.

Detta är i tillägg till de befintliga icke-finansiella KPI:erna för medarbetarengagemang, kundnöjdhet, prioriteringar för risk, regelefterlevnad och etik, samt mål som stödjer Nordeas finansiella mål. En stor del av koncernledningens och ledande befattningshavares icke-finansiella mål som tillämpas för ersättningar och mäts på koncernnivå är alltså kopplade till ESG-mål.

Från 2023 har Nordea också integrerat ESG-relaterade mål i den rörliga ersättningen samt i vinstandelsprogrammet som omfattar de flesta av Nordeas anställda.