Styringsmodell for bærekraft

Sikre høy bevissthet

Styrets drifts- og bærekraftskomité (BOSC) bistår styret i deres tilsynsansvar knyttet til bærekraft. Det omfatter strategi, driftsmodell, rapportering og rammeverk. BOSC får kvartalsvise oppdateringer om integreringen av bærekraft i Nordeas forretningsstrategi.

Styrets risikokomité bistår styret med tilsyn av risikostyringen, med tilhørende rammeverk, kontroller og prosesser knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer (ESG) som kilde til eksisterende risikoer.

For å sikre høy bevissthet rundt bærekraft og ESG-spørsmål har styret fått opplæring om nye globale og europeiske klimaforskningsresultater og om risikostatus for det globale biologiske mangfoldet som et kommende tema. Tidligere har styret fått opplæring i viktige bærekraftsfaktorer i forretningsmiljøet som påvirker forretningsmodellen vår.

Modellen for bærekraftsstyring vises nedenfor.

Sustainability and Ethics Committee

Vi har også en konsernkomité på toppledernivå – Sustainability and Ethics Committee (SEC) – som en underkomité av konsernledelsen. SEC består av representanter fra forretningsområdene og konsernfunksjonene, blant annet Group Risk, Group Credit Management og Group Finance. Komiteen bistår konsernsjefen, konsernledelsen, BOSC og styret i deres tilsynsansvar knyttet til bærekraft. SEC skal legge til rette for integrering av bærekraft i forretningsstrategien og bidra til at ESG-faktorer integreres i risikostyringen. En av komiteens oppgaver er å gi konsernsjefen en anbefaling om en langsiktig plan for full integrering av bærekraft i forretningsstrategien og egnet gjennomføring for å nå konsernets mål. En del av dette arbeidet er å godkjenne sektorretningslinjer og standpunkter. Komiteen har også ansvaret for å påvirke og følge konsernets status og fremdrift når det gjelder etikk og kultur, i tråd med Nordeas formål og verdier Det innebærer å gi konsernsjefen råd i beslutninger om Nordea skal være en del av eller trekke seg fra frivillige forpliktelser knyttet til bærekraft, og gi veiledning til forretningsområdene om etiske dilemmaer i forretningsvirksomheten.

For å sikre at bærekraft integreres i alle forretningsområder og konsernfunksjoner er det opprettet et konsernomfattende implementeringsprogram med dedikerte arbeidsflyter og en styringsgruppe. Programmet følges opp av SEC én gang i kvartalet.

Risk Committee

Group Risk Committee (RC) jobber for å fremme samhandling og koordinering innad i konsernet i forbindelse med risikospørsmål. Når det gjelder bærekraft, har RC ansvaret for å overvåke implementeringen av ESG-faktorer som integrerte kilder til eksisterende risiko. Utover RC overvåker og støtter også SEC forretningsområdene og konsernfunksjonene i risikostyringsaktiviteter knyttet til den langsiktige planen om full integrering av bærekraft i forretningsstrategien og tilhørende mål.

ESG-relaterte mål knyttet til godtgjørelse

Nordea har knyttet ESG-relaterte mål til godtgjørelsen av konsernledelsen og andre toppledere i Nordea for å støtte Nordea i å nå bærekraftsmålene. Ordningen omfatter både kortsiktige insentivprogrammer og fra og med 2023 også det langsiktige insentivprogrammet. Målene i det kortsiktige insentivprogrammet er knyttet til tre hovedområder:

  1. fremdrift i Nordeas implementering av bærekraftsplanen
  2. øke grønn finansiering
  3. forbedre kjønnsfordelingen på de øverste ledernivåene

Målene for det langsiktige insentivprogrammet (LTIP) er satt slik at det kreves ekstraordinært gode økonomiske resultater og fremskritt innen bærekraft for å få maksimal utbetaling. Etter innføringen av ESG-målene for 2023–2025 vurderes toppledelsens resultater i resultatmålingsperioden på bakgrunn av disse kriteriene:

  • samlet avkastning til aksjonærene
  • samlet justert fortjeneste per aksje (aEPS)
  • ESG-kriterier (scorecard) f.eks. i forbindelse med bærekraftig finansiering, midler til forvaltning med forpliktelse om netto nullutslipp, kjønnsbalanse og kredittprofil

Dette er i tillegg til eksisterende ikke-finansielle KPI-er for medarbeiderengasjement, kundetilfredshet og risiko, prioriteringer for etterlevelse og etikk samt mål som støtter opp under Nordeas finansielle mål. Det betyr at en stor del av konsernledelsens og andre topplederes ikke-finansielle mål for godtgjørelse målt på konsernnivå, er knyttet til ESG-målene.

Fra 2023 har Nordea også integrert ESG-relaterte mål i variabel lønn og i overskuddsdelingsprogrammet som omfatter de fleste medarbeiderne i Nordea.