Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

 

Eksempler på økonomisk kriminalitet

Over hele verden står land overfor økende økonomiske og samfunnsmessige kostnader som følge av menneskehandel, terrorisme, korrupsjon, smugling av narkotika, skatteunndragelse og andre ulovlige handlinger.

For å stoppe de kriminelle som er involvert, må pengestrømmen fra de ulovlige handlingene spores opp og stanses. Finansinstitusjoner har en unik posisjon i dette arbeidet, og er derfor en viktig del av løsningen.
 

Hvitvasking viser generelt til forsøk på å konvertere, tilsløre og anskaffe penger som stammer fra kriminell aktivitet. Ved hjelp av hvitvasking kan pengene miste tilknytningen til de kriminelle handlingene og fremstå som legitime. Kriminelle ønsker å skjule pengenes ulovlige opprinnelse, slik at det er mindre sannsynlig at de skal tiltrekke seg oppmerksomhet.

Les mer om EUs juridiske rammeverk for bekjempelse av hvitvasking her.

 

Terrorfinansiering er prosessen terrorister bruker for å finansiere aktivitetene sine. Det omfatter innsamling eller anskaffelse av midler som skal brukes til å finansiere terrorhandlinger eller støtte terrororganisasjoner. En viktig forskjell mellom terrorfinansiering og hvitvasking er at midlene som brukes til terrorfinansiering, kan komme fra både lovlige og kriminelle kilder, men når det gjelder hvitvasking, er midlene alltid utbytte fra kriminelle handlinger.

Sanksjoner innføres av nasjonale og overnasjonale organisasjoner som EU, FN og det amerikanske finansdepartementet for å påvirke uønsket atferd eller politikk fra andre land, personer eller grupper, for eksempel terrororganisasjoner.

Typiske restriksjoner i sanksjonsprogrammer kan være frys av eiendeler, våpenembargo, reiseforbud, import-/eksportforbud og forbud mot bestemte tjenester. Visse sanksjonsprogrammer kan omfatte restriksjoner på tilbud av finansielle tjenester.

Sanksjoner berører finansinstitusjoner gjennom restriksjoner knyttet til tilbudet av varer og tjenester samt transaksjoner til og fra land, enkeltpersoner og selskaper det er innført sanksjoner mot.

Brudd på sanksjoner er en alvorlig forbrytelse som kan føre til bøter, regulatoriske sanksjoner og/eller anmeldelser.

En bestikkelse er et løfte, en forespørsel, et tilbud, en aksept eller en overføring av en fordel i bytte mot en handling som er ulovlig, uetisk eller et tillitsbrudd.

Et eksempel på en slik handling kan være å tilby en fordel i bytte mot et løfte om at de største konkurrentene i en anbudsprosess utelukkes fra innstillingslisten på falskt grunnlag. En slik fordel kan for eksempel være penger, en gave, et lån, et honorar, en belønning, en donasjon eller en tjeneste.

Korrupsjon er utnyttelse av en maktposisjon for å oppnå en personlig gevinst.

Eksempler på korrupsjon kan være:

  • Offentlige tjenestemenn som krever eller tar imot penger eller fordeler i bytte mot tjenester.
  • Politikere som misbruker offentlige midler eller gir offentlige kontrakter til egne sponsorer, venner eller familiemedlemmer.
  • Selskaper som bestikker embetsmenn for å få lukrative avtaler.

Skatteunndragelse er ulovlig unndragelse av skatt av en enkeltperson, et selskap eller en annen enhet. Skatteunndragelse kan skje ved at det bevisst ikke betales skatt eller det betales for lite skatt.

Svindel er et vidt begrep som brukes om aktiviteter som innebærer bruk av bedrageri eller uærlighet for å generere ulovlig gevinst.

Eksempler på svindel kan være identitetstyveri for å oppnå økonomisk gevinst, misbruk av merkevare og kredittkortsvindel. Kriminelle utfører ofte disse og andre typer svindel ved å bruke såkalt sosial manipulering, som vil si at de lurer folk til å gi fra seg sensitive opplysninger, åpne en skadelig fil eller utføre andre handlinger som er gunstige for de kriminelle.

Les mer om