Forening av krefter

Forpliktelser som støtter arbeidet vårt

Samarbeidsinitiativer og frivillige forpliktelser er avgjørende for å løse bærekraftssaker, ettersom finanssektoren må komme sammen for å drive frem endring globalt og lokalt. Nordea har som mål å samarbeide med alle samfunnsaktører, inkludert lovgivere, myndigheter, selskaper, frivillige organisasjoner og andre finansinstitusjoner. Bærekraftsområdet, som er i rask utvikling, har utfordringer knyttet til evaluering, sammenlignbarhet og troverdighet. Vi må fortsette å jobbe mot harmonisering for effektivt å drive frem endring.

Som en av de ledende bankene i Norden er Nordea opptatt av å gjøre sin del. Vi var en av de første nordiske bankene som signerte FNs prinsipper for ansvarlig investering (PRI) i januar 2007. Siden da har vi fortsatt å drive frem bærekraftsagendaen i Norden, samt i internasjonal sammenheng. Nordea er stolt medgrunnlegger av finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI), prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet (PRB), Net-Zero Asset Owner Alliance og Net-Zero Asset Managers Initiative. Nordea er også nordisk representant i UNEP FIs Banking-styre, og vår administrerende direktør er medlem av forumet UNEP FI Leadership Council.

 

Våre forpliktelser

Nordea har sluttet seg til og deltar i en rekke frivillige forpliktelser. Vi gjør dette fordi vi anerkjenner viktigheten av å delta i og støtte internasjonale forpliktelser som gjør det mulig for virksomheter å drive på en mer bærekraftig måte. I tillegg til forpliktelsene under følger Nordea FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILO-konvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i sin virksomhet og forretninger. 

UN Global Compact

UNGC ble etablert av FN for å oppmuntre bedrifter til å samordne sine strategier og virksomhet med ti universelle prinsipper basert på FN-konvensjoner innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Nordea signerte UN Global Compact i 2002, først gjennom Nordea Bank Finland. Fra desember 2004 ble dekningen utvidet til å gjelde hele konsernet. 

Les mer hos FN

Prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet er utarbeidet av en kjerne på 30 grunnleggende banker hvorav Nordea er én, sammen med finansinitiativet til FNs miljøprogram. Prinsippene skaper en bedre og enklere måte for banker og finansinstitusjoner å tilpasse seg samfunnets mål på. I sin tur hjelper dette bransjen med å demonstrere hvordan den kan være en pålitelig endringsfaktor i samfunnet.
  

Les mer

FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI)

Som en av de første store bankene i Norden sluttet Nordea Asset Management seg til PRI i 2007. PRI er verdens ledende forkjemper for ansvarlige investeringer. Det arbeider for å forstå investeringsimplikasjonene av miljømessige, sosiale og forretningsetiske (ESG) faktorer og for å støtte sitt internasjonale nettverk av investorsignatarer i å innlemme disse faktorene i sine investerings- og eierskapsbeslutninger.

Les mer

The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

I 2020 sluttet Nordea seg til PCAF, som er et globalt partnerskap av finansinstitusjoner som ble etablert i 2015 for å utvikle en standardisert metode for å måle og rapportere klimagassutslipp knyttet til lån og investeringer. En standardisert regnskapsmetode gir finansinstitusjoner veiledning i utviklingen av risikostyring og etterlevelse av regelverk, samt utgangspunktet som kreves for å tilpasse porteføljen til Parisavtalen.

Les mer

Net-Zero Asset Owner Alliance

Nordea Liv har sluttet seg til det FN-initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance, som forplikter seg til å omstille investeringsporteføljen til netto nullutslipp innen 2050. Alliansen vil utvikle modeller og rammeverk som skal brukes som industristandarder for å måle tilpasning til målet om å holde global oppvarming under maksimalt 1,5 °C.

Les mer

Net-Zero Banking Alliance

For å fremskynde overgangen i den globale økonomien mot netto nullutslipp innen 2050 ble Nordea medlem av Net-Zero Banking Alliance (NZBA) i 2021. FN-alliansen representerer mer enn en fjerdedel av alle bankmidler i hele verden (46 billioner dollar).

Les mer

Net-Zero Asset Manager Initiative

Initiativet ble lansert i desember 2020, og Nordea Asset Management var blant de første som ble med og forpliktet seg til å støtte målet om netto nullutslipp innen 2050, i tråd med den globale innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 ºC gjennom investeringene våre.

Les mer

The Poseidon Principles

Et rammeverk for å integrere klimahensyn i lånesbeslutninger for å fremme avkarboniseringen av internasjonal skipsfart. Nordea og 11 andre ledende banker som samlet representerer om lag 100 milliarder dollar i shippingfinansiering har gått sammen om å forplikte seg til Poseidon-prinsippene.

Les mer

Investor Alliance for Human Rights

Sammen med 207 andre globale investorer legger Nordea press på selskaper om å opptre ansvarlig i forhold til menneskerettigheter. Nordea har vært partner i Benchmark siden januar 2016. 

Les mer

Finance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge er en forpliktelse fra finansinstitusjoner om å beskytte og gjenopprette biologisk mangfold gjennom sine finansaktiviteter og investeringer. Løftet består av 5 skritt finansinstitusjoner forplikter seg til å ta.

Les mer

Anvendelse av ekvatorprinsippene

Nordea innførte Ekvatorprinsippene (EP) i 2007. Våre analytikere og andre relevante medarbeidere har fått opplæring i Nordeas interne EP-prosess. Nordea følger Ekvatorprinsippenes manual (verktøykasse). Verktøykassen gir veiledning om hvordan EP kan tas i bruk i den daglige driften.
 

Les mer

FNs naturrelaterte arbeidsgruppe

Nordea har sluttet seg til en ny FN-arbeidsgruppe for biologisk mangfold og setting av naturrelaterte mål. Den nye arbeidsgruppen er en del av finansinitiativet til FNs miljøprogram og ble dannet for å hjelpe bankene med å forstå hvordan de påvirker naturen og kan utbedre tap. Arbeidsgruppen består av 34 signatarer av prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet (PRB).

Les mer

Standardene for ansvarlig resirkulering av skip (RSRS)

RSRS er frivillige prinsipper for finansinstitusjoner som er aktive innen skipsfinansiering. RSRS har som mål å fremme ansvarlig resirkulering av skip og å redusere farene forbundet med farlige materialer om bord. Standardene utgjør veiledende prinsipper i dialogen om ansvarlig resirkulering av skip mellom finanssektoren og aktørene i skipsfarten. Last ned Nordea Responsible Ship Recycling Standards (pdf, 49 KB) 

Arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell rapportering (TCFD)

Både Nordea Bank Abp og Nordea Asset Management støtter TCFD. Anbefalingene gir et grunnlag for klimarelatert finansiell rapportering for alle virksomheter, med sikte på å oppmuntre selskaper til å rapportere om klimarelatert risiko og muligheter som er mest relevante for deres forretningsvirksomhet.  

Les mer

Andre tiltak vi støtter

Carbon Disclosure Project (CDP)

Nordea har undertegnet CDP, et prosjekt som tar sikte på å samle inn og dele informasjon om klimagassutslipp og strategier for klimaendringer. CDP er en samarbeidsordning mellom 655 institusjonelle investorer med en samlet aktivabeholdning på USD 78 billioner. Vi bruker databaseinformasjonen i vår ESG-analyse. Vi er også representert i CDPs Water Advisory Council.   

Les mer

Climate Action 100+

Nordea Asset Management har sluttet seg til Climate Action 100+, et femårig globalt samarbeidsinitiativ ledet av investorer for å påvirke verdens største utslippssyndere til å forbedre styring innen klimaendringer, redusere utslippene og styrke klimarelatert finansiell rapportering.

Les mer

The Corporate Human Rights Benchmark

Den første rangeringen av verdens største børsnoterte selskaper i forhold til deres prestasjoner knyttet til menneskerettigheter. Corporate Human Rights Benchmark rangerer de 200 største globale børsnoterte selskapene i forhold til deres retningslinjer, prosesser og prestasjoner for menneskerettigheter, og utnytter markedskreftene til å tvinge frem bedre prestasjoner på området. Nordea bidro til og var medlem av styringskomiteen i CHRB mellom 2016 og 2020. Referanseindeksen er nå integrert med World Benchmarking Alliance (WBA), men arbeidet fortsetter.

Les mer

Diversity Project Europe

Nordea Asset Management (NAM) is proud to be a founding member of Diversity Project Europe along with 7 others European Asset Managers. NAM has committed to this cross-company project which focuses on achieving more diversity, equity and inclusion in the industry. With this, NAM aims to contribute to a meaningful change in the industry.

The Diversity Project Europe is a cross-border and cross-company initiative championing a truly diverse and inclusive European asset management industry with the right talent to deliver the best possible financial outcomes for our clients.

Les mer

Finansinitiativet til FNs miljøprogram

Nordea undertegnet UNEP FI i 1994. Det er et partnerskap mellom FNs miljøprogram og den globale finanssektoren som ble opprettet i kjølvannet av Earth Summit i 1992 med et mål om å fremme bærekraftig finans. Mer enn 200 finansinstitusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper og investorer, samarbeider med UNEP FI for å kartlegge dagens miljømessige, sosiale og forretningsetiske utfordringer, hvorfor de er viktige for finans, og hvordan man aktivt kan delta i å ta fatt på dem. Nordea har vært en del av UNEPs FIs bankkomité siden 2017.

Les mer

Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC gir investorer en samarbeidsplattform for å oppmuntre til offentlig politikk, investeringspraksis og bedriftsatferd som tar for seg langsiktige risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer.

Les mer

The Access to Medicine Index

Indeksen analyserer de 20 største forskningsbaserte farmasøytiske selskapene i forhold til hvordan de gjør medisiner, vaksiner og diagnostikk mer tilgjengelig i lav- og mellominntektsland. Den fremhever de beste og nyskapende praksiser, i tillegg til områder der det er gjort fremskritt og hvor det fortsatt er behov for tiltak.

Les mer

The Antimicrobial Resistance Benchmark

AMR Benchmark overvåker hvordan farmasøytiske selskaper reagerer i forhold til økningen i legemiddelresistens. Nordea er medlem av ekspertkomiteen.

Les mer

The Investors Policy Dialogue on Deforestation initiative (IPDD)

Nordea er en av grunnleggerne og medlem av den rådgivende komitéen for IPDD-initiativet, som ble formelt etablert i juli 2020. Initiativet ble utviklet som svar på den økende avskogingstakten i Brasil og andre land. Målet med IPDD-initiativet er å sikre investeringers langsiktige økonomiske bærekraft ved å fremme bærekraftig arealbruk og skogforvaltning og respekt for menneskerettighetene.

Les mer

The Montreal Carbon Pledge

Som en av de første signerte Nordea Montreal-løftet i 2014. Ved å signere dette løftet forplikter vi oss til å måle og offentliggjøre karbonavtrykket til investeringsporteføljene våre årlig.

Les mer
 

The World Benchmarking Alliance (WBA)

Nordea er alliert med WBA, som har som mål å skape en bevegelse rundt å øke privat sektors innsats for en bærekraftig fremtid for alle. WBA samler en bred, balansert gruppe interessenter med utgangspunkt i bærekraftsmål 17 (samarbeid for å nå målene). De allierte representerer en allsidig blanding av stemmer som er på linje med bærekraftsmålenes universalitet. De inkluderer alt fra sivilsamfunnet og næringslivsnettverk til finansinstitusjoner og multilaterale organisasjoner.

Les mer
 
 

News & insights