Samlet indsats

Forpligtelser, der understøtter vores arbejde

Samarbejdsinitiativer og frivillige forpligtelser er afgørende for at løse bæredygtighedsproblemerne, og derfor må den finansielle sektor gå sammen for at skabe forandringer globalt og lokalt. Nordea ønsker at arbejde sammen med alle samfundsaktører, herunder lovgivende myndigheder, regeringer, selskaber, NGO'er og andre finansielle institutioner. Bæredygtighedsområdet udvikler sig hurtigt, og det skaber udfordringer i forhold til evaluering, sammenlignelighed og troværdighed. Vi skal fortsat arbejde for en harmonisering for at skabe forandring på en effektiv måde.

Som en af de førende banker i Norden er Nordea forpligtet til at løfte sit ansvar. Nordea var en af de første banker, der tilsluttede sig FN’s principper for ansvarlige investeringer i januar 2007. Vi er fortsat en af hovedkræfterne bag arbejdet med bæredygtighed i de nordiske lande og i international sammenhæng. Nordea er den stolte medstifter af FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed (UNEP FI), principper for bæredygtig bankvirksomhed (PRB) og initiativerne Net-Zero Asset Owner Alliance og Net-Zero Asset Managers. Nordea er også den nordiske repræsentant i UNEP's Banking Board, og Nordeas koncernchef er medlem af  UNEP's FI Leadership Council.

 

Vores forpligtelser

Nordea har tilsluttet sig og deltager i en række frivillige forpligtelser. Det gør vi, fordi vi anerkender, hvor vigtigt det er at tage del i samt støtte internationale forpligtelser, som gør selskaber i stand til at drive virksomhed på en mere bæredygtig måde. Udover nedennævnte forpligtelser følger Nordea FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, ILO’s konventioner og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. 

FN’s Global Compact

FN's Global Compact blev etableret af FN for at opfordre virksomheder til at tilpasse deres strategier og drift til de 10 universelle principper, som bygger på FN's konventioner indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Nordea tiltrådte FN’s Global Compact i 2002 – først via Nordea Bank Finland. Fra december 2004 deltog hele Nordea koncernen. 

Læs mere om FN

Principper for ansvarlig bankvirksomhed

Principperne for ansvarlig bankvirksomhed er udarbejdet af de 30 stiftende banker, herunder Nordea, sammen med FN's principper for bæredygtig bankvirksomhed. Med støtte i disse principper kan banker og finansielle institutioner nemmere tilpasse sig samfundets mål. Samtidig kan sektoren vise, hvordan den kan være en ansvarlig partner i samfundet. 

Læs mere

FN's principper for ansvarlige investeringer (UNPRI)

Som et af de første store investeringsselskaber i Norden tilsluttede NAM sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) i 2007. Den FN-støttede organisation PRI er verdens førende fortaler for ansvarlige investeringer. Organisationen arbejder for at forstå konsekvenserne af miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG) for investeringer og for at støtte de investorer, der har underskrevet principperne, i at indarbejde disse forhold i deres investeringsbeslutninger og beslutninger i forhold til aktivt ejerskab.

Læs mere

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Nordea tilsluttede sig PCAF i 2020. PCAF er et globalt samarbejde mellem finansielle institutioner, som blev lanceret i 2015 for at udvikle en harmoniseret metode til at måle og opgøre CO2-aftrykket fra lån og investeringer. En harmoniseret regnskabsmetode giver finansielle institutioner retningslinjer i forhold til risikostyring og overholdelse af lovgivningen og skaber det nødvendige udgangspunkt for at tilpasse deres porteføljer til Paris-aftalen.

Læs mere

Net-Zero Asset Owner Alliance

Nordea Life & Pension har tilsluttet sig FN's initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance og dermed forpligtet sig til at omlægge sin investeringsportefølje til nettonul senest i 2050.  Alliancen vil udvikle modeller og rammer, der kan bruges som sektorstandarder for at sikre overholdelse af målet om en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 ℃.

Læs mere

Net-Zero Banking Alliance

For at fremme omstillingen af den globale økonomi til nettonul-udslip i 2050 tilsluttede Nordea sig Net-Zero Banking Alliance (NZBA) i 2021. FN-initiativet repræsenterer mere end en fjerdedel af alle bankaktiver i verden (USD 46 bio.).

Læs mere

Net-Zero Asset Manager Initiative

Dette initiativ blev lanceret i december 2020, og Nordea Asset Management var blandt de første, der tilsluttede sig og dermed forpligtede sig til at støtte målet om CO2-neutralitet i 2050 i tråd med de globale tiltag om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 ℃ via vores investeringer.

Læs mere

Poseidon-principperne

Et rammeværk til at integrere klimahensyn i lånebeslutninger for at reducere CO2-aftrykket indenfor den internationale søfart. Nordea har sammen med 11 andre ledende banker, der repræsenterer i alt ca. USD 100 mia. indenfor finansiering af shipping, forpligtet sig til at opfylde Poseidon-principperne.

Læs mere

Investor Alliance for Human Rights

Sammen med 207 andre globale investorer lægger Nordea pres på selskaber for at få dem til at overholde menneskerettighederne. Nordea har været med i initiativet siden januar 2016. 

Læs mere

Finance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge er et initiativ blandt finansielle institutioner, som har til formål at beskytte og genoprette biodiversitet gennem deres finansieringsaktiviteter og investeringer. Initiativet består af fem trin, som finansielle institutioner forpligter sig til at efterleve.

Læs mere

Anvendelse af Ækvatorprincipperne

Nordea tilsluttede sig Ækvatorprincipperne (Equator Principles – EP) i 2007. Vores analytikere og andre relevante medarbejdere er uddannet i at anvende Nordeas interne EP-proces. Nordea bruger håndbogen for Ækvatorprincipperne. Håndbogen er en vejledning i, hvordan EP skal anvendes i det daglige arbejde.
 

Læs mere

FN’s miljøarbejdsgruppe

Nordea har tilsluttet sig en ny arbejdsgruppe i FN-regi, som er nedsat for at vejlede om, hvordan banker kan sætte biodiversitets- og naturrelaterede mål. Den nye arbejdsgruppe er en del af FN’s Environment Finance Initiative og er etableret for at hjælpe bankerne med at forstå, hvordan de påvirker naturen og kan vende den negative udvikling. Arbejdsgruppen består af 34 parter, som har tiltrådt FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed (PRB).

Læs mere

Standarder for miljørigtig ophugning af skibe (RSRS)

RSRS er et frivilligt initiativ for finansielle institutioner, som er aktive indenfor skibsfinansiering. Formålet med RSRS er at fremme ansvarlig ophugning af skibe og dermed minimere farerne forbundet med farlige materialer på skibene. Standarderne indeholder vejledende principper i forhold til dialogen om ansvarlig ophugning af skibe mellem den finansielle sektor og interessenter i shipping-industrien. Download Nordea Responsible Ship Recycling Standards (pdf, 49 KB) 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Både Nordea Bank Abp og Nordea Asset Management støtter TCFD. Anbefalingerne skaber et grundlag for klimarelateret økonomisk rapportering for alle selskaber. Formålet er at opfordre selskaber til at rapportere de klimarelaterede risici og muligheder, som er mest relevante i forhold til deres forretningsaktiviteter.  

Læs mere

Andre initiativer vi støtter

Carbon Disclosure Project

Nordea har underskrevet Carbon Disclosure Project (CDP). Formålet med projektet er at indsamle og formidle oplysninger om udledningen af drivhusgasser og strategier vedrørende klimaforandringer. CDP er en samarbejdsaftale mellem 655 institutionelle investorer med en samlet aktivbeholdning på USD 78 mia. Vi anvender databaseoplysningerne i vores ESG-analyse. Vi er også repræsenteret i CDP Water Advisory Council.

Læs mere

Climate Action 100+

Nordea Asset Management har tilsluttet sig Climate Action 100+. Det er et 5-årigt globalt samarbejdsinitiativ, hvor investorer går i dialog med verdens største udledere af drivhusgasser for at forbedre håndteringen af klimaforandringerne, begrænse udledningen og styrke arbejdet med klimarelaterede økonomisk rapportering.

Læs mere

Corporate Human Rights Benchmark

Som de første nogensinde måler og vurderer Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) verdens største børsnoterede selskaber på baggrund af deres indsats for at overholde menneskerettighederne. Corporate Human Rights Benchmark rangerer de 200 største børsnoterede selskaber i verden ud fra deres politikker, processer og resultater i forhold til menneskerettigheder og udnytter dermed samtidig konkurrencen på markedet for at forbedre menneskerettighederne. Fra 2016 til 2020 var Nordea finansierende medlem og medlem af CHRB’s styrekomité. Dette benchmark er nu en integreret del af World Benchmarking Alliance (WBA), men arbejdet fortsætter.

Læs mere

Institutional Investor Group on Climate Change

IIGCC giver investorer en samarbejdsplatform til at fremme offentlige politikker, investeringspraksis og selskabernes adfærd, der tager højde for de langsigtede risici og muligheder ved klimaforandringer.

Læs mere

FN's miljødeklaration for finansielle virksomheder (UNEP FI)

Nordea gik med i UNEP FI i 1994. Det er et partnerskab mellem FN's miljøprogram og den globale finansielle sektor, som blev til i kølvandet på 1992 Earth Summit med henblik på at fremme bæredygtig finansiering. Mere end 200 finansielle institutioner, herunder banker, udstedere og investorer, arbejder med UNEP FI for at forstå de nuværende miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige udfordringer, hvorfor de er vigtige at finansiere, og hvordan de aktivt håndteres. Nordea har været end del af UNEP FI Banking Committee siden 2017.

Læs mere

Diversity Project Europe

Nordea Asset Management (NAM) er stolte af at være en af grundlæggerne af Diversity Project Europe sammen med 7 andre europæiske kapitalforvaltere. NAM har forpligtet sig til dette virksomhedsoverskridende projekt, som fokuserer på at opnå mere mangfoldighed, retfærdighed og inklusion i branchen. Med dette ønsker NAM at bidrage til en meningsfuld forandring i branchen.

Diversity Project Europe er en grænseoverskridende og virksomhedsoverskridende initiativ, der taler for en virkelig mangfoldig og inkluderende europæisk kapitalforvaltningsindustri med den rette talentpulje til at levere de bedst mulige økonomiske resultater for vores kunder.

 

Læs mere

Access to Medicine Index

Indekset analyserer de 20 bedste research-baserede medicinalvirksomheder i forhold til øget tilgængelighed af medicin, vacciner og diagnostik i lav- og mellemindkomst lande. Indekset fokuserer også på at dele ”best practice” og fremhæve områder, hvor der er sket fremskridt, eller der stadig er plads til forbedring.

Læs mere

Antimicrobial Resistance Benchmark

Antimicrobial Resistance Benchmark måler, hvordan medicinalvirksomheder agerer i forhold til stigningen i lægemiddelsresistens. Nordea er medlem af Expert Committee.

Læs mere

Montreal Carbon Pledge

Nordea tilsluttede sig Montreal Pledge i 2014 som en af de første. Dermed har Nordea forpligtet sig til at måle og offentliggøre det årlige C02-aftryk fra vores investeringsporteføljer.

Læs mere

World Benchmarking Alliance

Nordea er en af World Benchmarking Alliances (WBA) allierede. WBA forsøger at øge den private sektors interesse i en bæredygtig fremtid for alle. WBA samler en bred balanceret gruppe af interessenter med SDG 17 (Partnership for Goals) som udgangspunkt. De allierede repræsenterer en række forskellige stemmer, som er tilpasset SDG's universelle tilgang. De strækker sig lige fra aktører i civilsamfundet og forretningsnetværk til finansielle institutioner og multilaterale organisationer.

Læs mere
 

Investors Policy Dialogue on Deforestation initiative

Nordea er en af medstifterne af IPDD-initiativet, som formelt blev dannet i juli 2020, og medlem af den rådgivende komite. Initiativet blev til som modsvar på den øgede afskovning i Brasilien og i andre lande. Målet med IPDD-initiativet er at sikre langsigtet finansiel bæredygtighed i investeringer ved at fremme bæredygtig brug af landjord og skovforvaltning samt overholdelse af menneskerettighederne.

Læs mere