Risikoledelse

Håndtering af ESG-risici – afgørende for at opretholde vores finansielle styrke

Nordea kan blive direkte og indirekte påvirket af ESG-forhold på både kort og lang sigt. Det kan fx dreje sig om økonomisk eksponering, kundernes aktiviteter og de selskaber, vi investerer i, vores interne drift eller funktioner, som støtter vores interne drift såsom outsourcing.

Nordea har fokus på, at ESG-faktorer i høj grad kan påvirke kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici, compliance-risici og operationelle risici. Princippet om at inkludere ESG-faktorer i Nordeas risikostyring og forretningsstrategi tager udgangspunkt i, hvor vigtig hver faktor er som drivkraft for eksisterende risici. Nordea implementerer løbende definitioner af risikofaktorer, vurderer risicienes betydning både kvalitativt og kvantitativt samt overvåger, begrænser og håndterer de største identificerede risici. I relevante tilfælde vurderes desuden behovet for en eventuel rekapitalisering under hensyntagen til best practice og gældende regler.

Som et nøgleprincip for effektiv risikostyring fastholder vi en bredt sammensat kreditportefølje, som er ligeligt fordelt mellem erhvervs- og privatkunder og spredt over forskellige lande, brancher og produkter. I forhold til kreditrisiko forbedres de eksisterende processer for at kunne identificere, vurdere og overvåge vigtige ESG-relaterede risici løbende. For investeringer, som indgår i balancen, er ESG-principperne allerede blevet implementeret i rammerne for langfristede illikvide aktiver, og ESG-faktorer anvendes i stigende grad til at vurdere, hvordan de påvirker markeds- og likviditetsrisikoen og de berørte porteføljer.

 

ESG-relaterede risici, som påvirker kunderne og balancen

Der foretages ESG-vurderinger af både kredit- og investeringsporteføljer, som indgår i Nordeas balance for at identificere, vurdere og overvåge væsentlige ESG-relaterede risici.

Ved udlån til erhvervskunder foretager vi en ESG-vurdering, som tager udgangspunkt i lånets størrelse, lånetypen og den interne kundesegmentering. ESG-relaterede risici, som i den kvalitative vurdering anses som væsentlige på kundeniveau, skal indgå i kreditvurderingen med en konklusion om kundegruppens risikoniveau. Godkendelse sker i henhold til den etablerede kreditbeslutningsproces. For kunder med høje ESG-relaterede risici eskaleres beslutningen til kreditkomiteer på højere niveauer, hvor det er relevant.

I forhold til boligkunder relaterer de ESG-relaterede risici sig primært til energieffektiviteten af det underliggende aktiv, dvs. boligen, og eksponeringen mod fysiske farer.

For porteføljen med langsigtede illikvide aktiver omfatter ESG-forholdene og de konsekvensrelaterede principper, som styrer investeringsbeslutningen, konkrete ESG-kriterier, som eksterne fondsforvaltere forventes at opfylde fra starten, eller så snart det er praktisk muligt, hvis de vil sikre investeringer fra Nordea. Principperne indeholder også krav om, at der følges op på ESG-udviklingen i porteføljen.