Ledelsesstruktur for bæredygtighed

Sikre et højt kendskab

På bestyrelsesniveau hjælper Board Operations and Sustainability Committee (BOSC) bestyrelsen med at opfylde tilsynsforpligtelserne i forhold til bæredygtighed, herunder strategi, driftsmodel, rapportering og rammer. BOSC får kvartalsvise opdateringer om integrationen af bæredygtighed i vores forretningsstrategi.

Board Risk Committee hjælper bestyrelsen med tilsynsforpligtelsen i forhold til risikostyring og rammer, kontroller og processer i forhold til ESG-faktorer (miljø, socialt ansvar og selskabsledelse), som driver eksisterende risici.

For at sikre et højt kendskab til bæredygtighed og ESG-forhold fik hele bestyrelsen i 2022 undervisning i den seneste viden om klimaet både globalt og i Europa og risikoen i forhold til tab af biodiversitet globalt. Tidligere er bestyrelsen blevet undervist i de vigtigste bæredygtighedsfaktorer i vores forretningsmiljø, som påvirker vores forretningsmodel.

Nedenfor ses vores ledelsesmodel for bæredygtighed.

Sustainability and Ethics Committee

Koncernkomiteen Sustainability and Ethics Committee (SEC) er en underkomite til GLT. SEC består af repræsentanter fra alle forretningsområderne og koncernfunktionerne, herunder Group Risk, Group Credit Management og Group Finance, og bistår koncernchefen, GLT, BOSC og bestyrelsen i deres tilsynsforpligtelser i forhold til bæredygtighed. SEC’s opgave er at fremme integrationen af bæredygtighed i vores forretningsstrategi og støtte integrationen af ESG-forhold i vores risikostyring. Komitéen skal anbefale en langsigtet plan til koncernchefen med henblik på fuld integration af bæredygtighed i vores forretningsstrategi og sikre en passende implementering for at opnå koncernmålene. En del af dette arbejde består i at godkende sektorvejledninger og holdningserklæringer. Komiteen er også ansvarlig for at påvirke og følge koncernens status og fremskridt i forhold til etik og kultur i overensstemmelse med vores formål og værdier. Det indebærer rådgivning af koncernchefen i beslutninger om, hvorvidt Nordea skal deltage i eller trække sig fra frivillige forpligtelser i forhold til bæredygtighed samt vejledning af forretningsområderne om etiske forretningsdilemmaer.

For at sikre at bæredygtighed implementeres i alle forretningsområder og gruppefunktioner, er der oprettet et implementeringsprogram på tværs af koncernen med særlige arbejdsspor og en operativ styregruppe. Programmets fremskridt overvåges af SEC på kvartalsbasis.

Risk Committee

Group Risk Committee (RC) arbejder for at fremme interaktionen og koordineringen af risikoforhold indenfor koncernen. Hvad angår bæredygtighed er RC ansvarlig for at overvåge implementeringen af ESG-faktorer som indbyggede kilder til eksisterende risici. Udover RC overvåger og støtter SEC også forretningsområderne og koncernfunktionerne i risikostyringsaktiviteter i forhold til den langsigtede plan for fuld integration af bæredygtighed i vores forretningsstrategi og tilhørende mål.

ESG-relaterede mål knyttet til aflønning

Nordea har knyttet ESG-relaterede mål til aflønningen af Group Leadership Team og andre ledende medarbejdere i hele Nordea. Det gælder både de kortsigtede incitamentsordninger og fra 2023 også den langsigtede incitamentsordning for at støtte Nordea i at nå sine bæredygtighedsmål. Målene for den kortsigtede incitamentsordning omhandler tre nøgleområder:

  1. Fremskridt i forhold til Nordeas implementering af bæredygtighedsplanen
  2. Øge volumen af grøn finansiering
  3. Forbedre kønsbalancen på de øverste ledelsesniveauer.

Målene for den langsigtede incitamentsordning (LTIP) er fastsat, så der for maksimal udbetaling kræves helt ekstraordinært gode økonomiske resultater og fremskridt indenfor bæredygtighed. Med introduktionen af ESG-målene for 2023–2025 vurderes ledende medarbejderes resultater i LTIP-perioden på baggrund af følgende kriterier:

  • Samlet afkast til aktionærerne.
  • Samlet justeret indtjening pr. aktie (aEPS).
  • ESG-scorecard fx i forbindelse med bæredygtig finansiering, kapital under forvaltning med forpligtelse om nettonul, kønsbalance og kreditprofil.

Dette er udover de eksisterende ikke-finansielle KPI’er for medarbejderengagement, kundetilfredshed, risiko, efterlevelse af prioriteter for compliance og adfærd samt mål, som støtter Nordeas finansielle mål. Mange af GLT-medlemmernes og andre ledende medarbejderes ikke-finansielle mål for aflønning målt på koncernniveau er således knyttet til ESG-målene.

Nordea har ligeledes fra 2023 også integreret ESG-relaterede mål i den variable aflønning og overskudsdelingsordning for den bredere medarbejderstab i Nordea.