Policyer och branschriktlinjer

Ramverk för en ansvarsfull utveckling

I förhållande till våra kunder är Nordeas etiska riktlinjer det centrala styrdokumentet för vår finansieringsverksamhet, tillsammans med våra principer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) vid finansiering, placering och rådgivning. Dessa ingår i vår hållbarhetspolicy.

Våra principer styr vårt agerande i det dagliga arbetet och i våra affärsbeslut. Vi beaktar dessa och alla andra relevanta principer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning när vi tar ställning till affärsrisker och -möjligheter. Vi förväntar oss också att våra affärspartners och leverantörer följer dessa principer. 

Ställningstaganden och branschriktlinjer

Våra ställningstaganden och branschriktlinjer innehåller anvisningar och principer för hantering av både affärsmöjligheter och riskbegränsning med avseende på olika teman eller sektorer. Nordea inser riskerna för negativa miljömässiga och sociala konsekvenser och förväntar sig att kunder och företag i våra fonder håller en hög standard i sin hantering av sådana risker. 

Dokumenten beskriver Nordeas förväntningar och anger vad vi anser vara bästa praxis. De ska ses som vägledning för företag verksamma inom områden där dessa frågor är av stor betydelse.  
Riktlinjerna beskriver även krav och tröskelvärden som vi tillämpar för olika sektorer, utöver vad som krävs enligt varje lands lagar och bestämmelser.