Periaatteet ja toimialakohtaiset ohjeet

Vastuullisen kehityksen periaatteet

Nordean eettiset ohjeet on asiakkaiden näkökulmasta keskeisin vastuullisen kehityksen periaatteita koskeva asiakirja. Ne ohjaavat rahoitustoimintaamme yhdessä rahoitukseen, sijoittamiseen ja neuvontaan sovellettavien ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa (ESG) koskevien periaatteittemme kanssa. Nämä periaatteet sisältyvät vastuullisuustoimintaohjeeseemme.

Periaatteemme ohjaavat toimintaamme sekä päivittäisessä työssämme että liiketoimintaamme koskevien päätösten tekemisessä. Otamme ne ja muut asianmukaiset ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät näkökohdat huomioon, kun arvioimme liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia. Odotamme myös yhteistyökumppaneidemme ja palveluntarjoajiemme noudattavan näitä periaatteita. 

Kannanotot ja toimialakohtaiset ohjeet

Kannanottomme ja toimialakohtaiset ohjeemme antavat eri teemoja tai toimialoja koskevia suuntaviivoja ja määrittelevät periaatteet liiketoimintamahdollisuuksien käsittelyyn ja riskien vähentämiseen. Tunnistamme mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ja odotamme asiakkaiden sekä sijoituskohteenamme olevien yritysten täyttävän tällaisten riskien hallintaa koskevat tiukat vaatimukset. 

Ilmoittamamme odotukset kertovat sen, mikä on Nordean näkemyksen mukaan toimialalle paras käytäntö, ja toimivat ohjeina yrityksille, joiden kannalta kyseiset asiat ovat olennaisia.  
Ohjeet antavat myös tietoa vaatimuksista ja rajoista, joita sovellamme eri toimialoihin paikallisten lakien ja säännösten lisäksi.