Bolagsstyrningsrapport

Fram till den 1 oktober 2018 har Nordea Bank AB (publ) årligen upprättats sin bolagsstyrningsrapport i enlighet med den svenska årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning. Dessa rapporter presenteras nedan. Från och med den 1 oktober 2018 kommer Nordea Bank Abp att upprätta bolagsstyrningsrapporter i enlighet med den finska kreditinstitutslagen, finska bokföringslagen, finska värdepappersmarknadslagen, finska Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter och Finsk kod för bolagsstyrning. All viktig bolagsstyrningsrelaterad information kan återfinnas på denna webbplats, nordea.com.

Rapporterna innehåller också ett särskilt avsnitt som rör styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Från 2010 ingår rapporten i förvaltningsberättelsen. Tidigare år fogades rapporterna till det årets årsredovisning. Nedan hittar du rapporterna som PDF.