Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att ha klara och systematiska beslutsprocesser med tydliga ansvarsområden, utan intressekonflikter och som säkerställer tillfredsställande intern kontroll, riskhantering, öppenhet och ansvar. Bolagsstyrningen i Nordea följer allmänt vedertagna principer och relevanta normgivande ramverk. 


Nordea omfattas av och tillämpar Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (koden). Nordea följer alla rekommendationer i koden, med undantag för valförfarandet när styrelsens arbetstagarrepresentanter utses (Rekommendation 5). Bolagsstyrningsrapporten beskriver Nordeas sätt att ta sig an huvuddelarna i bolagsstyrningen och har tagits fram i enlighet med de rättsliga kraven i den finska kreditinstitutslagen, finska bokföringslagen, finska värdepappersmarknadslagen, finska Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter, samt koden.