Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att ha klara och systematiska beslutsprocesser med tydliga ansvarsområden, utan intressekonflikter och som säkerställer tillfredsställande intern kontroll, riskhantering, öppenhet och ansvar. Bolagsstyrningen i Nordea följer allmänt vedertagna principer och relevanta normgivande ramverk. 


Nordea omfattas av och tillämpar Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (koden). Nordea följer alla rekommendationer i koden, med undantag för valförfarandet när styrelsens arbetstagarrepresentanter utses (Rekommendation 5). Bolagsstyrningsrapporten beskriver Nordeas sätt att ta sig an huvuddelarna i bolagsstyrningen och har tagits fram i enlighet med de rättsliga kraven i den finska kreditinstitutslagen, finska bokföringslagen, finska värdepappersmarknadslagen, finska Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter, samt koden.