14-04-2023 10:51

– På rett vei

Nordea har forpliktet seg til å nå netto nullutslipp senest innen 2050. For å holde fremdriften oppe har vi satt mål for 2023 og 2025 og et delmål for 2030. Nå er vi allerede godt i gang med 2023, så vi har tatt en prat med lederen av Group Sustainability, Anja Lidgren Hannerz, om hvordan Nordea ligger an.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

La oss begynne med noen høydepunkter. Er det områder der vi allerede ser fremgang?

– Ja, vi er på god vei til å nå målene takket være godt samarbeid i hele banken. Vi har et delmål om å redusere utslipp på tvers av investerings- og utlånsporteføljene våre med 40–50 %. Foreløpig har utslippene fra utlån blitt redusert med 19 % fra 2019, så det går riktig vei. En av de viktigste årsakene til nedgangen er at de store bedriftskundene våre har redusert utslippene med 36 %. En annen årsak er at vi har kuttet finansieringen av olje-, gass- og offshoreselskaper med mer enn 70 % siden 2019.

Hva er finansierte utslipp?

Finansierte utslipp er de indirekte klimagassutslippene som genereres av utlåns- og investeringsaktivitetene våre. Gjennom å samle inn data om og kvantifisere finansierte utslipp gjør vi bærekraft til en del av kjernevirksomheten.

La oss se nærmere på kundene våre og samarbeidet med dem. Vi har sagt at 90 % av eksponeringen mot store bedriftskunder i klimasårbare sektorer skal omfattes av omstillingsplanene vi skal gjennomføre innen utgangen av 2025. Hvordan ligger vi an?

– Vi mener vi kan bidra positivt til samfunnet gjennom å engasjere oss og samarbeide om kundenes omstillingsplaner. Nå har godt over halvparten av de store bedriftskundene i disse sektorene satt en tidsfrist for reduksjon av utslipp fra egen drift, som er god fremgang. Men det er fortsatt en jobb å gjøre, og ikke alle kunder er kommet like langt.

Vi har også et mål om å bruke mer enn 200 milliarder euro til bærekraftig finansiering innen utgangen av 2025. Hvor langt har vi kommet med det?

– I 2022 brukte vi 58 milliarder euro til bærekraftig finansiering og ligger godt an til å nå målet. Vi snakker med kundene våre for å forstå hvilke utfordringer de har, slik at vi kan finne finansieringsløsningen som passer best for dem. Vi har et godt utvalg av grønne og bærekraftslinkede lån og grønne, sosiale og bærekraftslinkede obligasjoner. For ikke lenge siden lanserte vi et tilbud til små og mellomstore bedrifter sammen med Det europeiske investeringsfondet.

 

Vi mener vi kan bidra positivt til samfunnet gjennom å engasjere oss og samarbeide om kundenes omstillingsplaner.

Hva med personkundene våre – er de fortsatt interessert i produktene våre med fokus på bærekraft? 

– Vi ønsker at én tredjedel av brutto kapitalinngang fra sparing skal være i produktserien Bærekraftig Valg. Ved årsslutt i fjor var tallet 22 %, så vi er ikke så langt unna målet. I løpet av 2022 gav vi mer enn 2800 kunder 768 millioner euro i grønne boliglån. I Danmark, Finland og Sverige tilbyr vi dessuten lån med lavere rente til kunder som vil energieffektivisere boligene sine for å redusere strøm- og oppvarmingsutgifter. Energikrisen gjør tilbud som dette veldig relevante, og vi kommer til å fortsette å hjelpe kunder som vil energieffektivisere for å redusere utslipp og utgifter.

Hvordan ligger vi an innen kapital- og formuesforvaltning?

– Det går i riktig retning på dette området også. Vi kan for eksempel se på Nordea Life & Pension og deres mål om å redusere karbonavtrykket i porteføljene av børsnoterte aksjer, foretaksobligasjoner og eiendom med minst 25 % innen utgangen av 2024 sammenlignet med 2019. Det er de godt i gang med. Ved årsslutt i 2022 var reduksjonen på 28 % – som er bedre enn målet.

– Et annet positivt eksempel er fra Nordea Asset Management og selskapene vi investerer i via dem. Her er målet at 80 % av de 200 selskapene med størst utslipp innen 2025 enten skal ha tilpasset seg målene i Parisavtalen eller være i dialog med oss om å bli det. For øyeblikket er 75 % av selskapene i denne kategorien. 

Da vi begynte å jobbe med målene våre, handlet det først og fremst om klimapåvirkning. Nå har påvirkningen på samfunnet fått mer fokus. Hvordan jobber vi med dette fremover?

– Vi har mål om samfunnsansvar knyttet til kjønnsbalanse og lik behandling, og i 2023 utvider vi målene til flere områder. I forbindelse med kundekontrollen av bedriftskunder vil vi for eksempel videreutvikle evalueringen av hvor godt de overholder menneskerettigheter. Vi vil også jobbe videre med samfunnsansvar i selskaper vi har investert i, og gjennom de ulike initiativene for ansvarlig bankdrift som vi deltar i. Samtidig vil vi fortsatt ha et tydelig fokus på klima og miljø for å nå det langsiktige målet om å bli en bank med netto nullutslipp. 

  • Financed emissions from lending portfolio down 19% compared to 2019
  • Facilitated EUR 58bn in sustainable financing
  • ESG-focused share of AuM up to 70%
  • Ranked best in the Nordics in active ownership within ESG
  • Continuously improving green offering to better suit the needs of our customers
  • Supporting international activities such as the Principles for Responsible Banking and the UN Global Compact
Bærekraft
Bærekraftig bankvirksomhet
Innsikt

Read more