2024-02-21 17:10

Nordea fastställer sektormål för person- och skåpbilar i syfte att sänka koldioxidutsläppen

Nordea är bland de första bankerna i Norden som sätter ett mål för att minska koldioxidutsläppen i sin utlåningsportfölj för person- och skåpbilar. Målet är vetenskapsbaserat och i linje med Parisavtalet. Ambitionen är att minska utsläppsintensiteten med minst 40 procent till 2030, med 2022 som referensår.
happy girl sitting in car with window open and her hair blows in the wind

Vägtransporter är en viktig del i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp och Nordea fokuserar därför på hur bankens fordonsfinansiering kan bidra till omställningen. 

Peter Sandahl, Nordeas klimat- och miljöchef.

Lätta fordon, som till exempel personbilar och skåpbilar, svarar för över 25 procent av den globala oljeförbrukningen och runt 10 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. I Norden rör det sig om 10–20 procent av de totala koldioxidutsläppen.

”Vi ser att vi har en viktig uppgift i att minska miljöpåverkan genom vår utlåningsverksamhet och genom att påskynda den gröna omställningen i samhället”, säger Peter Sandahl, Nordeas klimat- och miljöchef. ”Genom de nya målen täcker vi in huvuddelen av våra finansierade utsläpp i utlåningsportföljen.”

 

Varför fastställer Nordea sektormål?

Nordea sätter upp sektormål för utsläpp som en del i sin klimatomställningsplan. Genom att fastställa sektormål hanterar vi klimatrelaterade risker, och sektormålen ingår också i vårt åtagande som medlem i Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Målet är att minska utsläppen och stötta omställningen av realekonomin. Sektormålen är också viktiga styrmedel för att uppnå Nordeas övergripande portföljmål om att minska utsläppen i utlåningsportföljen med 40–50 procent till 2030.

Se alla våra mål här

Det nya målet är ett vetenskapsbaserat mål för att minska koldioxidutsläppen, i linje med 1,5°C-kraven, och omfattar lån till och leasing av person- och skåpbilar. Ambitionen är att minska utsläppsintensiteten med minst 40 procent till 2030, med 2022 som referensår.

Christian Karas, chef för Nordea Finance.

”Vi tar nu en mer aktiv roll i vår fordonsutlåning och fordonsleasingverksamhet, och har goda förutsättningar att nå målet”, säger Christian Karas, chef för Nordea Finance. ”Tyngdpunkten i arbetet och utvecklingen kommer att ligga på att stötta kunderna så att de får möjlighet att ställa om.” 

Christian Karas förklarar att affärsbeslut, produktutveckling och finansieringsmöjligheter kommer att baseras på utsläppsdata för att säkerställa en minskning, och att Nordea noga kommer att följa upp fordonslånens klimatavtryck.

”ESG-kriterier (dvs. miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter) kommer nu att vara integrerade i vår strategi för fordonsfinansiering och användas i vår utlåning till bilhandlare och andra kunder. Dessutom ska vi inleda en dialog med lokala fordonstillverkare och branschorganisationer för bilhandlare, med fokus på utsläppssnåla produkter. Vi följer upp utsläppen i utlåningsportföljen och kan redan nu notera goda framsteg med en minskande utsläppsintensitet.” 

Målet

Nordea vill bidra till den gröna omställningen i samhället med sin utlåningsverksamhet till person- och skåpbilar och vidtar åtgärder för att hantera klimatrelaterade omställningsrisker genom att använda sektormål som ett styrmedel för omställningen.

Nordeas mål är att minska utsläppen med minst 40 procent från 2022 till 2030, i linje med International Energy Agencys (IEA) globala scenario för att nå nettonollutsläpp. 

  • Målet innefattar kundernas utsläpp inom scope 1 (direkta växthusgasutsläpp) och är inriktat på fordonsanvändningen. 
     
  • Fysisk utsläppsintensitet, gCO2e/km (gram CO2-ekvivalenter per körd kilometer), används för att mäta utsläppsminskningen och är en vedertagen branschpraxis.
     
  • Nordeas sektormål bedöms uppfylla 1,5°C-kravet i linje med Parisavtalet och IEA:s globala färdplan för nettonollutsläpp, som är 6 procent utsläppsminskning per år. 
Hållbara banktjänster
ESG
Hållbarhet