26-02-2024 16:35

Nordea setter sektormål for lavere utslipp fra person- og varebiler

Nordea er en av de første nordiske bankene som setter et vitenskapsbasert mål om lavere CO2-utslipp i utlånsporteføljen for person- og varebiler. Målet er tråd med Parisavtalen, og planen er å redusere utslippsintensiteten med minst 40 % innen 2030, med 2022 som utgangspunkt.
happy girl sitting in car with window open and her hair blows in the wind

Veitransport er en viktig brikke i arbeidet mot netto nullutslipp, og Nordea jobber med hvordan vi kan bidra til omstillingen gjennom bilfinansiering. 

Peter Sandahl, leder av Climate and Environment.

Lette kjøretøy, som person- og varebiler, står for over 25 % av det globale oljeforbruket og rundt 10 % av globale energirelaterte CO2-utslipp. I Norden dreier det seg om 10–20 % av de totale CO2-utslippene.

– Vi ser at vi kan ha en positiv innvirkning på miljøet gjennom utlånsvirksomheten og være en drivkraft i den grønne omstillingen i samfunnet, sier Peter Sandahl, leder av Climate and Environment. – Gjennom sektormålene er nå de fleste finansierte utslippene i utlånsporteføljen dekket.

 

Hvorfor setter Nordea sektormål?

Nordea setter sektormål for utslipp som en del av omstillingen til en lavkarbonøkonomi. Sektormål gjør at vi bedre kan håndtere klimarelaterte risikoer, og de er en del av vår forpliktelse til å følge retningslinjene fra Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Målet er å redusere utslipp og bidra til omstillingen av realøkonomien. Sektormålene brukes til å nå Nordeas delmål om å redusere finansierte utslipp i hele utlånsporteføljen med 40–50 % innen 2030.

 

Det nye målet er et vitenskapsbasert mål for utslippsreduksjon som er i tråd med 1,5 °C-kravet. Det dekker utlån til og leasing av personbiler og varebiler. Målet er å redusere utslippsintensiteten med minst 40 % innen 2030, med 2022 som utgangspunkt.

 

Christian Karas, Head of Nordea Finance.

– Nå tar vi en mer aktiv rolle innen utlån og leasing, og vi har gode forutsetninger for å nå målet, sier Christian Karas, leder av Nordea Finance. – Vi skal fokusere på å støtte kundene i deres omstilling. 

Christian Karas forklarer at forretningsbeslutninger, produktutvikling og finansieringsmuligheter vil ta utgangspunkt i utslippsdata for å sørge for at utviklingen går den rette veien. Nordea vil følge tett med på karbonavtrykket fra egen utlånsportefølje. 

– Fremover vil ESG-kriterier være en del av bilfinansieringsstrategien og bli brukt i dialog med bilforhandlere og kunder. I tillegg vil vi gå i dialog med lokale bilprodusenter og bransjeorganisasjoner for bilforhandlere med fokus på produkter med lave utslipp. Vi måler allerede utslipp fra utlånsporteføljen og ser en god utvikling med lavere utslippsintensitet. 

Om målet

Nordea ønsker å bidra til den grønne omstillingen i samfunnet gjennom måten vi finansierer person- og varebiler på. Vi vil bruke sektormålet som et verktøy i planleggingen av omstillingen og på den måten jobbe aktivt med klimarelaterte omstillingsrisikoer.

Nordeas mål er å redusere utslippene med minst 40 % fra 2022 til 2030 i tråd med de globale retningslinjene for netto nullutslipp fra International Energy Agency (IEA). 

  • Målet omfatter kundenes Scope 1-utslipp (direkte utslipp av drivhusgasser) med fokus på bruken av kjøretøy.
     
  • Fysisk utslippsintensitet i gCO2e/km (gram CO2-ekvivalenter per kjørt kilometer) brukes til måling av utslippsreduksjon og er en velkjent målestokk i transportbransjen, også blant kundene.
     
  • Nordeas mål er vurdert å oppfylle 1,5°C-kravet i Parisavtalen og de globale retningslinjene fra IEA, som innebærer en utslippsreduksjon på 6 % i året. 
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft