Nordean yhtiökokouksen vuonna 2017 tekemät päätökset

Lehdistötiedote | 16-03-2017 17:35

Tänään pidetyssä Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin maksaa osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 20. maaliskuuta 2017. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2016. Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona ja Lars Wollung valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta.

Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin uudelleen Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh ja Birger Steen ja uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona ja Lars Wollung. Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lars G Nordström. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola (varajäsen), Toni H. Madsen, Gerhard Olsson ja Hans Christian Riise. 

Tilintarkastajan valinta
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 294 600 euroa, varapuheenjohtajalle 141 300 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 91 950 euroa. Lisäksi hallituksen compliance-valiokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 48 650 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 29 600 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Palkkiovaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2017 voimassa olevien osakeomistusten perusteella. 

Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku
Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin. Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin. 

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 0,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai 10 prosenttia yhtiön ylimääräisestä ydinpääomasta. 

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet
Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja, varakonsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen. 

Vuosipalkkio sisältää kiinteän palkan ja muuttuvan palkkion. Konsernijohdon jäsenille tarjotaan muuttuvia palkanosia kannustinohjelman kautta (johdon kannustinohjelma 2017, Group Executive Management Executive Incentive Programme 2017, GEM EIP 2017). Kannustinohjelmalla palkitaan konsernijohdon jäseniä koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. GEM EIP 2017 -ohjelman tuotto perustuu hallituksen arvioon siitä, miten etukäteen sovitut tavoitteet on saavutettu. GEM EIP 2017 -ohjelman tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Lykättyä palkkiota tarkistetaan, ja tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon (pois lukien lykkäysjakson aikana kertynyt osinko). Lisäksi siihen liittyy Ruotsin finanssivalvonnan palkitsemisjärjestelmiä koskevien määräysten mukaisia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset määräykset ja olosuhteet. GEM EIP 2017 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa. Vastaavaa kannustinohjelmaa on tarjottu konsernijohdon jäsenille vuodesta 2013 lähtien. 

 

Lisätietoja:
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

Documents

Lehdistötiedotteet