Kutsu Nordea Bank Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Varsinainen yhtiökokous | 24-02-2022 09:00

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Yhtiökokouskutsu
24. helmikuuta 2022 klo 9.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. maaliskuuta 2022 klo 14.00 (Suomen aikaa) Nordean päätoimipaikassa osoitteessa Satamaradankatu 5, Helsinki. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Yhtiökokouksen jälkeen Nordea järjestää osakkeenomistajilleen erillisen webcast-lähetyksen, jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä Yhtiön ylimmälle johdolle.

Koronaviruspandemian vuoksi Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Näin varmistetaan Yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä järjestetään kokous ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua siihen.

Nordea järjestää osakkeenomistajilleen erillisen webcast-lähetyksen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen torstaina 24. maaliskuuta 2022 klo 16.00 (Suomen aikaa). Lähetyksessä osakkeenomistajat voivat seurata hallituksen puheenjohtajan ja konsernijohtajan katsauksia, ja siinä esitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä Yhtiön ylimmälle johdolle. Webcast-lähetys ei ole osa varsinaista yhtiökokousta. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaiset kysymykset on siten esitettävä etukäteen kutsun osassa C kuvatulla tavalla. Lisätietoja webcast-lähetyksestä ja osallistumisohjeet ovat Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii laamanni Johan Aalto. Mikäli Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, Yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Anna Sahrakorpi. Mikäli Anna Sahrakorvella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Computershare AB:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua vain ennakollisesti, vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka julkaistaan pörssitiedotteella ja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 viimeistään 3. maaliskuuta 2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Konsernijohtajan katsaus julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 viimeistään yhtiökokouspäivänä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella yhteensä enintään 2 681 667 380 euron maksamisesta osinkona yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Tarkoituksena on, että hallitus päättää osingon maksamisesta yhdessä erässä valtuutuksen mukaisesti heti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Tällöin suunniteltu osingon täsmäytyspäivä olisi 28. maaliskuuta 2022 ja aikaisin mahdollinen osingon maksupäivä siten 4. huhtikuuta 2022 tai mahdollisimman pian kyseisen päivämäärän jälkeen.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n Suomessa, Euroclear Sweden AB:n Ruotsissa tai VP Securities A/S:n Tanskassa ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat Yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 2 a §:n mukaisesti osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n vähemmistöosinkoa koskevia säännöksiä ei sovelleta Nordea Bank Oyj:hin.

9. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Neuvoa-antava päätös Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua vain ennakollisesti, palkitsemisraportti, joka julkaistaan pörssitiedotteella ja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 viimeistään 3. maaliskuuta 2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. Päätös hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä 2022, ehdotus (EUR) 2021 (EUR) Korotus (%)
Puheenjohtaja 340 000 312 000 9,0
Varapuheenjohtaja 160 000 150 800 6,1
Muut hallituksen jäsenet 102 000 98 800 3,2

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota suhteessa siihen aikaan, jonka he toimisivat näissä tehtävissä hallituskauden aikana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä 2022, ehdotus (EUR) 2021 (EUR) Korotus (%)
Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 48 000 43 700 9,8
Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 28 000 27 000 3,7
Muiden valiokuntien puheenjohtajat 65 000 62 400 4,2
Muiden valiokuntien jäsenet 32 500 31 200 4,2

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi ehdotetaan, että Yhtiö maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi hallituksen jäseniin kohdistuviin vaateisiin liittyvät tarvittavat puolustuskulut tapauksissa, joissa hallituksen jäseniä ei ole todettu syyllisiksi tai vastuullisiksi väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

12. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittavien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.

Hallitukseen kuuluu lisäksi kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää jäsentä ja yksi varajäsen.

13. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, että

 • hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen ja Jonas Synnergren;
 • hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma ja Kjersti Wiklund; ja
 • Torbjörn Magnusson valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi 30. syyskuuta 2022 asti ja Stephen Hester valitaan hallituksen puheenjohtajaksi 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood ja Sarah Russell eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Stephen Hester (62) on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu yritysjohtaja. Hänellä on Nordealle olennaista syvällistä kokemusta useista kansainvälisistä ja pohjoismaisista johtotehtävistä finanssialalta. Hester toimi 17 vuotta toimitusjohtajana kolmessa FTSE100 -yhtiössä, muun muassa Royal Bank of Scotlandissa (2008–13) ja RSA Insurancessa (2014–21), joka on ruotsalaisen Trygg Hansan sekä Tanskassa ja Norjassa toimivan Codanin omistaja. Hän työskenteli tätä ennen 22 vuotta finanssialalla Credit Suissessa ja Abbey Nationalissa. Hänen johtajakokemukseensa sisältyy tehtäviä niin vähittäispankki- kuin yritys- ja investointipankkitoiminnassa maailmanlaajuisesti sekä myös vakuutusalalta ja varallisuudenhoidosta. Hester on Ison-Britannian kansalainen. Päätettyään mittavan toimitusjohtajauransa vuonna 2021 hän keskittyy nyt kansainvälisiin hallitustehtäviin muun muassa eurooppalaisen lentoyhtiö easyJet plc:n hallituksen puheenjohtajana.

Lene Skole (62) on toiminut vuodesta 2014 lähtien toimitusjohtajana Lundbeck-säätiössä, joka on yksi Tanskan suurimmista kaupallisista säätiöistä. Hänellä on laajaa kokemusta vakuutusalalta toimittuaan Tryg A/S:n ja Tryg Forsikringin hallitusten jäsenenä 12 viime vuoden ajan. Hänellä on paljon kokemusta hallituksen jäsenenä myös useilta muilta toimialoilta, kuten terveydenhuollosta ja uusiutuvan energian alalta. Lene Skole on Tanskan kansalainen.

Arja Talmalla (59) on mittavaa kokemusta hallitustehtävistä ja tarkastusvaliokuntien tehtävistä niin säännellyillä aloilla toimivissa kuin muissa pörssiyhtiöissä, kuten Metso Outotec Oyj, Verkkokauppa.com Oyj, Glaston Oyj Abp ja Aktia Pankki Oyj. Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäsenen tehtävä korvaisi hänen tämänhetkisistä hallitustehtävistään Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät. Arja Talma on Suomen kansalainen.

Kjersti Wiklund (59) on toiminut useiden teknologiayhtiöiden hallitusten jäsenenä yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä sekä tarkastus- ja riskivaliokuntien jäsenenä teknologiapainotteisissa Babcock International Group PLC:ssä, Trainline PLC:ssä ja Spectris PLC:ssä. Kjersti Wiklund on Norjan kansalainen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäseniksi ja Torbjörn Magnusson on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi 30. syyskuuta 2022 asti ja Stephen Hester 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Ehdotettujen uusien jäsenten osalta odotetaan vielä tarvittavaa viranomaishyväksyntää.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Henkilöstö on nimittänyt Dorrit Groth Brandtin, Hans Christian Riisen ja Joanna Koskisen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gerhard Olssonin hallituksen varajäseneksi 24. maaliskuuta 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että niin Torbjörn Magnusson kuin Stephen Hester soveltuvat hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja, lukuun ottamatta henkilöstön nimittämiä jäseniä, myös riippumattomina Yhtiöstä. Henkilöstön nimittämät hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia Yhtiöstä.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com/en/about-nordea/corporate-governance/board-of-directors/members-of-the-board/. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

14. Päätös tilintarkastajan palkkiosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen.

16. Päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä. Työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakisääteinen velvoite arvioida ylimmän johdon valintakriteereitä ja -prosessia siirretään osakkeenomistajien nimitystoimikunnalta hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnalle. Muutettu työjärjestys sisältyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin ja on saatavilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

17. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit) liikkeeseen laskemisesta

Nordea Bank Oyj:n on täytettävä tietyt EU:n ja Suomen lainsäädännössä määritellyt pääomavaatimukset. Tämän sääntelyn mukaan osa pääomavaatimuksista voidaan täyttää pääomainstrumenteilla, joissa tappiot katetaan vaihtamalla instrumentit osakkeiksi. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään tällaisten pääomainstrumenttien liikkeeseen laskemisesta.

Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa, että Yhtiön pääomarakenne voidaan sopeuttaa joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin. Valtuutus mahdollistaa sen, että hallitus voi toteuttaa liikkeeseenlaskuja nopeasti ilman ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä, minkä hallitus katsoo olevan tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että näitä pääomainstrumentteja on tarkoitus laskea liikkeeseen pääasiassa kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Hallitus aikoo hyödyntää valtuutusta, jos hallitus katsoo, että pääomataso, jolla vaihto toteutuu, on tasolla, joka antaa osakkeenomistajille ja hallitukselle mahdollisuuden toimia hyvissä ajoin ja ehdottaa vaihtoehtoja vaihdolle.

Tätä taustaa vasten Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä sellaisten erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta, jotka oikeuttavat maksua vastaan Yhtiön uusiin osakkeisiin tai Yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit), joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti tai siitä poiketen. Tämän valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä voi olla 350 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,99 %:a Yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemiseen liittyvistä asioista. Tämän valtuutuksen perusteella osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin ja pääasiassa kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Valtuutus on voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa 24. maaliskuuta 2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit) liikkeeseen laskemisesta.

18. Päätös Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta osana arvopaperikauppatoimintaa

Osana arvopaperikauppatoimintaansa Nordea Bank Oyj toimii muun muassa omien osakkeittensa markkinatakaajana asianomaisissa pörsseissä ja indekseissä, joissa Yhtiön osakkeiden osuus on merkittävä, ja tarjoaa osakkeisiin liittyviä tuotteita. Jos Yhtiöllä ei olisi mahdollisuutta käydä kauppaa omilla osakkeillaan, Yhtiö ei pystyisi tarjoamaan yhtä kattavaa tuotevalikoimaa kuin sen kilpailijat, minkä seurauksena Yhtiö menettäisi markkinaosuuksia eikä pystyisi täyttämään nykyisiä velvoitteitaan markkinatakaajana pörsseissä ja rahoitusmarkkinoilla yleisesti.

Yhtiön omistamien omien osakkeiden määrä kaupankäyntisalkussa ei saa milloinkaan ylittää Euroopan keskuspankin päättämiä rajoituksia.

Tätä taustaa vasten Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että Yhtiö voi tavanomaista arvopaperikauppatoimintaansa varten luottolaitoksena hankkia omia osakkeita seuraavasti.

Yhtiön omia osakkeita hankitaan muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiön arvopaperikauppatoiminta, joka edellyttää myös mahdollisuutta käydä kauppaa Yhtiön omilla osakkeilla, on painava taloudellinen syy hankkia omia osakkeita suunnatusti.

Hankittavien Yhtiön omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 175 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,50 %:a Yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai arvopaperikauppatoiminnan vastapuolilta markkinapaikan ulkopuolella tai johdannaisinstrumentteja käyttämällä, ja hankintatavasta riippumatta kyseisen hankintahetken tai johdannaissopimuksen tekohetken markkinaehdoin ja -hintaan. Hankittavat omat osakkeet on tarjottava Yhtiölle viimeistään hankintahetkellä ja maksettava viimeistään niiden toimitushetkellä. Omat osakkeet hankitaan käyttämällä Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Omia osakkeita hankitaan tämän päätöksen perusteella ennen Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä.

19. Päätös Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osana arvopaperikauppatoimintaa

Osana arvopaperikauppatoimintaansa Nordea Bank Oyj toimii muun muassa omien osakkeittensa markkinatakaajana asianomaisissa pörsseissä ja indekseissä, joissa Yhtiön osakkeiden osuus on merkittävä, ja tarjoaa osakkeisiin liittyviä tuotteita. Jos Yhtiöllä ei olisi mahdollisuutta käydä kauppaa omilla osakkeillaan, Yhtiö ei pystyisi tarjoamaan yhtä kattavaa tuotevalikoimaa kuin sen kilpailijat, minkä seurauksena Yhtiö menettäisi markkinaosuuksia eikä pystyisi täyttämään nykyisiä velvoitteitaan markkinatakaajana pörsseissä ja rahoitusmarkkinoilla yleisesti.

Tätä taustaa vasten Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että Yhtiö voi tavanomaista arvopaperikauppatoimintaansa varten luottolaitoksena luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan vastiketta vastaan seuraavasti.

Yhtiö voi luovuttaa omia osakkeitaan tavanomaisessa arvopaperikauppatoiminnassaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Yhtiön arvopaperikauppatoiminta, joka edellyttää myös mahdollisuutta käydä kauppaa Yhtiön omilla osakkeilla, on painava taloudellinen syy suunnatulle osakeannille.

Luovutettavien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 175 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,50 %:a Yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa millä tahansa markkinapaikalla tai suoraan arvopaperikauppatoiminnan vastapuolille markkinapaikan ulkopuolella tai johdannaisinstrumentteja käyttämällä, ja luovutustavasta riippumatta kyseisen luovutushetken tai johdannaissopimuksen tekohetken markkinaehdoin ja -hintaan. Luovutettavat omat osakkeet on merkittävä viimeistään siirtohetkellä ja maksettava viimeistään niiden toimitushetkellä. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön omat osakkeet luovutetaan ennen merkintäajan päättymistä eli ennen Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä.

Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous päättää kaikkien tällaisen suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä.

20. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Nordea Bank Oyj arvioi osingonmaksuperiaatteidensa mukaisesti jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille. Näiden seikkojen perusteella Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 350 000 000 Yhtiön osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 8,99 %:a Yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä, kuitenkin sillä ehdolla, että Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä voi kulloinkin olla hallussaan yhteensä enintään 10 % Yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia seuraavasti:

 1. Enintään 350 000 000 osaketta voidaan hankkia ylimääräisen pääoman jakamiseksi pääomarakenteen optimointitarkoituksessa. Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on optimoida Yhtiön pääomarakennetta sekä kasvattaa kestäviä osakkeenomistajien tuottoja kaikkien osakkeenomistajien eduksi.
   
 2. Enintään 8 000 000 osaketta voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa sääntelyn edellyttämien vaatimusten mukaisesti ja/tai uusissa ylimmän johdon jäsenille, muille olennaisille riskinottajille ja muille henkilöstön jäsenille suunnatuissa muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia vain käyttämällä Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin Yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeesta maksettava korkein hankintahinta ei saa olla enemmän kuin korkeampi seuraavista: (i) Yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta hankintapäivänä tai vaihtoehtoisesti (ii) osakkeen keskihinta (osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta säännellyillä markkinoilla, joilla Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi) viideltä hankintaa tai omien osakkeiden hankintatarjousta edeltävältä kaupankäyntipäivältä, ja osakkeen alin hankintahinta on hinta, joka on 20 % alempi kuin alempi seuraavista: (i) Yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta hankintapäivänä tai vaihtoehtoisesti (ii) osakkeen keskihinta (osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta säännellyillä markkinoilla, joilla Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi) viideltä hankintaa tai omien osakkeiden hankintatarjousta edeltävältä kaupankäyntipäivältä. Lisäksi Yhtiö voi tehdä johdannais- tai osakelainaussopimuksia tai muita vastaavia järjestelyitä osana omien osakkeiden hankintaa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät Yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se ei kumoa 24. maaliskuuta 2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta päättämistä koskevaa valtuutusta, joka on kyseisen valtuutuksen mukaisesti voimassa 24. syyskuuta 2022 saakka.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi todetaan, että kaikki hallituksen ehdotetun valtuutuksen perusteella tekemät omien osakkeiden hankintaa koskevat päätökset edellyttävät myös sitä, että Yhtiö saa tarvittavat luvat Euroopan keskuspankilta.

21. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista tai Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta tai Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta enintään 30 000 000 Yhtiön osakkeen osalta, mikä vastaa noin 0,77 %:a Yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä.

Osakkeet voidaan laskea liikkeeseen tai luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen Yhtiön osakeomistuksen suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla. Tällä tavalla liikkeeseen laskettavia tai luovutettavia osakkeita voidaan käyttää (a) Yhtiön muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa sääntelyn edellyttämien vaatimusten mukaisesti ja/tai uusissa ylimmän johdon jäsenille, muille olennaisille riskinottajille ja muille henkilöstön jäsenille suunnatuissa muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa, tai (b) maksuna yrityskaupoissa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisen osalta. Valtuutus on voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa 24. maaliskuuta 2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista tai Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.

22. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Päätösehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista ja tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022. Vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 viimeistään 3. maaliskuuta 2022. Kopiot asiakirjoista ja tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 viimeistään 7. huhtikuuta 2022.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi sekä Yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja kokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua siihen, osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

1. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa

Osakkeenomistajilla, jotka ovat 14. maaliskuuta 2022 merkittyinä osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, on oikeus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity heidän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, ovat merkittyinä osakkeenomistajiksi Yhtiön osakasluettelossa.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee äänestää ennakkoon viimeistään 16. maaliskuuta 2022 klo 23.59 (Suomen aikaa) alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla kohdassa 6 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

2. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssä Ruotsissa

Osakkeenomistajien on oltava rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa 14. maaliskuuta 2022, jotta osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiö rekisteröi tällaisten osakkeenomistajien osakkeet uudelleen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon edellyttäen, että osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon viimeistään 16. maaliskuuta 2022 klo 23.59 (Suomen aikaa) alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Ruotsissa, tulee pyytää hallintarekisterin pitäjää rekisteröimään osakkeet uudelleen osakkeenomistajien omiin nimiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon hyvissä ajoin ennen uudelleenrekisteröinnin määräaikaa, joka on 16. maaliskuuta 2022. Lisäksi osakkeenomistajia, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Ruotsissa, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaansa äänestämään ennakkoon tällaisen osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 16. maaliskuuta 2022 klo 23.59 (Suomen aikaa).

3. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa

Osakkeenomistajien on oltava rekisteröitynä VP Securities A/S:n ylläpitämässä osakasluettelossa 14. maaliskuuta 2022, jotta osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiö rekisteröi tällaisten osakkeenomistajien osakkeet uudelleen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon edellyttäen, että osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon viimeistään 16. maaliskuuta 2022 klo 23.59 (Suomen aikaa) alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa, tulee pyytää hallintarekisterin pitäjää rekisteröimään osakkeet uudelleen osakkeenomistajien omiin nimiin VP Securities A/S:n ylläpitämään osakasluetteloon hyvissä ajoin ennen uudelleenrekisteröinnin määräaikaa, joka on 14. maaliskuuta 2022. Lisäksi osakkeenomistajia, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaansa äänestämään ennakkoon tällaisen osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 16. maaliskuuta 2022 klo 23.59 (Suomen aikaa).

4. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistaja voi käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista.

Ennakkoäänestys alkaa 3. maaliskuuta 2022 ja päättyy 16. maaliskuuta 2022 klo 23.59 (Suomen aikaa).

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa
Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon edellä kohdassa 1 kuvatulla tavalla, voivat äänestää ennakkoon

 • sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 suomalaisia pankkitunnuksia käyttäen
 • lähettämällä Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen sähköpostitse osoitteeseen nordea [at] computershare.se (nordea[at]computershare[dot]se) tai
 • lähettämällä Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Computershare AB, ”Nordean varsinainen yhtiökokous 2022”, Regus Luna House, Mannerheimintie 12 B, 5. krs, 00100 Helsinki.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssä Ruotsissa
Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon edellä kohdassa 2 kuvatulla tavalla, voivat äänestää ennakkoon

 • sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 ruotsalaisia BankID-tunnuksia käyttäen
 • lähettämällä Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen sähköpostitse osoitteeseen nordea [at] computershare.se (nordea[at]computershare[dot]se) tai
 • lähettämällä Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Computershare AB, ”Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022”, Box 5267, SE-102 46 Stockholm, Sverige.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa
Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä VP Securities A/S:n ylläpitämään osakasluetteloon edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla, voivat äänestää ennakkoon

 • sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 tanskalaisia NemID-tunnuksia käyttäen
 • lähettämällä Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen sähköpostitse osoitteeseen nordea [at] computershare.se (nordea[at]computershare[dot]se) tai
 • lähettämällä Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Computershare AB, ”Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022”, Box 5267, SE-102 46 Stockholm, Sverige.

Ennakkoäänestyksen yhteydessä kysytään vähintään seuraavat tiedot: osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä tiedot mahdollisesta valtuutetusta henkilöstä. Osakkeenomistajien Yhtiölle antamia henkilötietoja käsitellään ainoastaan varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien ilmoittautumisten yhteydessä. Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä Nordea Bank Oyj:ssä on osoitteessa www.nordea.com/fi/tietosuojaseloste.

Jos osakkeenomistaja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon ja toimittaa ennakkoäänet asianmukaisesti Yhtiölle ennen ennakkoäänestyksen päättymistä, erillistä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ei tarvita. Osakkeenomistajat eivät voi esittää kysymyksiä tai vastaehdotuksia ennakkoäänestyksen kautta, mutta osakkeenomistajille annetaan kysymysten ja vastaehdotusten esittämistä koskevat ohjeet alla kohdassa 7 ”Kyselyoikeuden käyttäminen, vastaehdotukset ja muut tiedot”.

Lisätietoa ennakkoäänestyksestä tulee saataville Yhtiön verkkosivuille osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiesten on äänestettävä ennakkoon edellä kohdassa 4 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai osoitettava muulla luotettavalla tavalla oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja käyttää oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa useiden asiamiesten välityksellä ja asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, valtakirjoissa on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjat on toimitettava Computershare AB:lle mitä tahansa edellä kohdassa 4 mainittua osoitetta käyttäen siten, että ne ovat perillä viimeistään 16. maaliskuuta 2022 klo 23.59 (Suomen aikaa).

Alkuperäiset valtakirjat on esitettävä Yhtiölle pyynnöstä. Lisätietoa, mukaan lukien valtakirjapohja, tulee saataville Yhtiön verkkosivuille osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 viimeistään 3. maaliskuuta 2022.

6. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella heillä olisi oikeus olla täsmäytyspäivänä 14. maaliskuuta 2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Oikeus käyttää osakkeenomistajan oikeuksia varsinaisessa yhtiökokouksessa edellyttää lisäksi sitä, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21. maaliskuuta 2022 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon ja äänestää ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Ruotsissa tai Tanskassa, on annettu edellä kohdassa 2 ”Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssä Ruotsissa” ja kohdassa 3 ”Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa”.

Lisätietoa on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

7. Kyselyoikeuden käyttäminen, vastaehdotukset ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, jotka omistavat vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen AGM [at] nordea.com (AGM[at]nordea[dot]com) viimeistään 2. maaliskuuta 2022 klo 16.00 (Suomen aikaa). Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja että he omistavat varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 viimeistään 3. maaliskuuta 2022.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti kysymyksiä ja pyytää tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista 10. maaliskuuta 2022 asti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen AGM [at] nordea.com (AGM[at]nordea[dot]com). Osakkeenomistajan on samassa yhteydessä esitettävä selvitys omistuksestaan. Nordea Bank Oyj julkaisee ennen kokousta esitetyt kysymykset, osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaiset vastaukset näihin kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022 15. maaliskuuta 2022 alkaen.

Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät tiedot varsinaisesta yhtiökokouksesta ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.

Osakkeenomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä 24. helmikuuta 2022 yhteensä 3 892 983 149 osaketta, jotka edustavat 3 892 983 149 ääntä.
 

Helsingissä 24. helmikuuta 2022
Nordea Bank Oyj
Hallitus


Tämä yhtiökokouskutsu julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos kieliversiot ovat ristiriidassa keskenään, ruotsinkielisen kutsun teksti on oikea.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 24. helmikuuta 2022 klo 9.00 Suomen aikaa.


Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.