Nimitystoimikunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2024 sisältävät yhden uuden hallituksen jäsenen

Varsinainen yhtiökokous | 31-01-2024 13:20

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
31. tammikuuta 2024 klo 13:20 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 21. maaliskuuta 2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lars Rohdea ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen hallituksen jäsentä. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund ja hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Lars Rohde. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Sir Stephen Hester jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Birger Steen ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Lars Rohde, 69, on Tanskan kansalainen. Hän on kokenut pankkialan ammattilainen, joka tuntee syvällisesti Tanskan rahoitussektorin ja yhteiskunnan toimintaa. Lars Rohden ura pankkialalla on kestänyt 40 vuotta, ja näiden vuosien aikana hän on työskennellyt johtajana sekä yksityisissä yhtiöissä että julkisella sektorilla. Viimeisimmät 10 vuotta hän toimi Tanskan keskuspankin pääjohtajana, kunnes luopui tehtävästä vuonna 2023. Ennen tätä tehtävää hän oli Tanskan suurimman eläkeyhtiön ATP:n toimitusjohtaja. Lars Rohde nimitettiin hiljattain Aarhusin yliopiston hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Niko Pakalén sanoo: ”Olen iloinen voidessani esitellä nimitystoimikunnan ehdotukset osakkeenomistajille. Arvioidessaan parasta mahdollista hallituksen kokoonpanoa nimitystoimikunta tavoittelee monipuolisia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja laajaa osaamista. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon hallituksen moninaisuus muun muassa sen jäsenten iän, sukupuolen, maantieteellisen edustavuuden sekä koulutuksen ja ammatillisen taustan suhteen. Ehdotettu hallitus heijastaa Nordean liiketoimintaa, markkinoita ja kehitysvaihetta. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Lars Rohde vahvistaa hallituksen siteitä Pohjoismaiden markkinoihin ja lisää hallituksen tietämystä etenkin makrotaloudesta ja riskeistä sekä johtamisesta ja henkilöstöasioista. Haluan myös kiittää nimitystoimikunnan puolesta Birger Steeniä hänen sitoutuneesta ja arvokkaasta työstään pitkän hallituskautensa aikana.”

Nimitystoimikunta on pyrkinyt varmistamaan, että ehdotetulla hallituksella on kokonaisuutena Nordean kannalta parasta mahdollista osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta. Lisäksi nimitystoimikunta on ottanut huomioon luottolaitoksiin sovellettavat säännökset ja suositukset sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa esitetyt suositukset. Kun otetaan huomioon Nordean liiketoiminnan luonteen, koon ja monimutkaisuuden asettamat korkeat vaatimukset hallituksen jäsenten kokemukselle ja osaamiselle kokonaisuutena, nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Sir Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Perusteellisen arvioinnin jälkeen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten eri tehtävistä maksettavia palkkioita korotetaan 3,0–3,7 prosenttia. Yhden valiokunnan puheenjohtajalle maksettavaan palkkioon ehdotetaan hieman suurempaa korotusta, jotta palkkio voidaan vähitellen yhdenmukaistaa muiden valiokuntien puheenjohtajille maksettavien palkkioiden kanssa. Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon pohjoismaisen ja eurooppalaisen markkinakäytännön sekä muut Nordean johdolle ja muulle henkilöstölle maksettaviin palkkioihin suunnitellut muutokset. Nimitystoimikunta painottaa, että Nordean on jatkossakin tärkeää olla kiinnostava vaihtoehto päteville, sääntelyn asettamat vaatimukset täyttäville hallituksen jäsenille.

Lars Rohdea ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

-          että varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen (10) hallituksen jäsentä

 

-          että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund ja

 

-          että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Lars Rohde

 

siten, että jokainen ehdotettu hallituksen jäsen valitaan yksitellen, ja

 

-          että Sir Stephen Hester valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi ja Sir Stephen Hester on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Tarvittavaa viranomaishyväksyntää odotetaan vielä ehdotetun uuden jäsenen osalta.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön valitsemaa varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Sir Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com/en/about-us/corporate-governance/board-of-directors.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön CV tulee tänään saataville osoitteeseen www.nordea.com/fi/agm.

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina Nordean merkittävistä osakkeenomistajista ja, lukuun ottamatta henkilöstön valitsemia jäseniä, myös riippumattomina yhtiöstä. Henkilöstön valitsemat hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä

2024, ehdotus (EUR)

2023 (EUR)

Korotus

Puheenjohtaja

365 000

352 000

3,7 %

Varapuheenjohtaja

171 000

165 500

3,3 %

Muut hallituksen jäsenet

109 000

105 500

3,3 %

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä

2024, ehdotus (EUR)

2023 (EUR)

Korotus

Hallituksen tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan sekä toiminta- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajat

69 500

67 000

3,7 %

Hallituksen tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan sekä toiminta- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet

34 500

33 500

3,0 %

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

53 000

49 500

7,1 %

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet

30 000

29 000

3,4 %

 

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi Nordea maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi tarvittavat puolustuskulut ja hallituksen jäseniin (toimikausiensa aikana ja jälkeen) kohdistuvat vaateet tapauksissa, joissa hallituksen jäseniä ei ole todettu syyllisiksi tai vastuullisiksi tahallisiin väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuonna 2023 järjestäytyneen nimitystoimikunnan jäsenet ovat Cevian Capitalin osakas Niko Pakalén, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Lars Ingemann Nielsen, Alectan hallinto- ja vastuullisuusasiantuntija Daniel Kristiansson, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Sir Stephen Hester. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja nimitystoimikunnan puheenjohtajan puhe varsinaiselle yhtiökokoukselle julkaistaan tänään osoitteessa www.nordea.com/fi/agm. Ehdotukset sisällytetään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2024.

Lisätietoja Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta:

Puheenjohtaja Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

Lisätietoja Nordeasta:

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 31. tammikuuta 2024 kello 13:20 Suomen aikaa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Nordea