01-12-2023 08:00

Pankki nuorten ulottuvilla – Nordea Jodelissa

Miten voisin säästää kun tuloni ovat pienet? Miten ASP-tili toimii? Näihin ja moniin muihin nuorten esittämiin kysymyksiin vastataan nordea_aspa -kanavalla Jodelissa. 

Nuorten talousosaamisen parantamiseksi etsitään jatkuvasti uusia keinoja ja Nordea haluaa olla siellä missä nuoretkin ovat. Taloustaidot ovat Nordean ydinosaamista ja haluamme jakaa taitojamme eteenpäin sekä olla vuorovaikutuksessa nuorten kanssa heidän toimintaympäristössään. Oli kyse sitten arkisista pankkiasioista tai vaikeistakin kysymyksistä raha-asioihin liittyen, haluamme Nordean Jodel-kanavan olevan nuorille aikuisille helposti lähestyttävä, informatiivinen ja ajankohtainen.

Grand One 2024

Kilpailukategoria: Paras Jodel-toteutus

Nordea Jodelissa: nordea_aspa

Lähtökohdat

Opiskelijakohderyhmän tavoittamiseksi Nordeassa kokeiltiin keväällä 2019 Jodel display-mainontaa. Hyvän kokemuksen jälkeen kokeilua jatkettiin vuoden päästä boosted postin muodossa.

Näillä mainontamuodoilla tavoitettiin hyvin Nordean opiskelijakohderyhmää ja ensimmäisen boosted post -päivän aikana alustan käyttäjiltä vastaanotettiin jopa 260 jodlausta. Jodlaajat kysyivät herkästi kysymyksiä pankkiasiointiin ja yleisesti raha-asioihin liittyen. Anonyymi alusta selvästi madalsi kynnystä käydä keskustelua myös vaikeammistakin aiheista.

Positiivisten kokemusten myötä Nordean oma Jodel-kanava avattiin kesällä 2020. Verifioitu Jodel-kanava on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Nordean asiakaspalvelu-, viestintä- ja markkinointikanavista. Nordean sosiaalisen median asiakaspalvelussa työskentelee neljä Jodeliin erikoistunutta neuvojaa, jotka seuraavat kanavalla käytävää keskustelua ja osallistuvat siihen päivittäin.

Strategia/insight

Taloustaitojen edistäminen on tärkeä osa Nordean yhteiskuntavastuun ydintä ja Nordea haluaa tukea niin lapsia, nuoria kuin aikuisia taitojen kehittämisessä. Talousosaaminen on taito, joka auttaa hallitsemaan arjen raha-asioita ja varautumaan tulevaan. Se on myös taito, jossa jokainen voi oppia paremmaksi.

Nordean Jodel-kanava perustettiin keskustelu- ja asiakaspalvelukanavaksi, jossa erityisesti nuoret voivat matalalla kynnyksellä kysyä talous- tai pankkiasioista ja siten kehittää taloustaitojaan. Kanava on käytössä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Joensuussa, Vaasassa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Jodlaajien yhteydenottoihin vastaamisen lisäksi kanavalla viestitään proaktiivisesti tärkeistä erityisesti nuorille ajankohtaisista aiheista kuten opintolainasta, opiskelijan pankkipalveluista, asuntolainasta, ensiasunnon hankkimisesta ja Nordean tarjoamista uramahdollisuuksista. 

Luova ratkaisu

Nordean kanavan ytimessä on vuorovaikutus käyttäjien kanssa, sillä Jodel on ennen kaikkea keskustelualusta. Keskusteluissa Nordean sosiaalisen median asiakaspalvelu pyrkii selkeisiin ja suoraviivaisiin vastauksiin Jodelille ja asiakassegmentille ominaiseen tyyliin, unohtamatta myöskään rentoa ja huumorisävytteistä otetta sopivissa hetkissä.

Alustan tyyliä mukaillen Nordean nimissä annettuja vastauksia ei allekirjoiteta kuten muissa sosiaalisen median kanavissa. Kanavan verifiointi takaa sen, että Jodel-käyttäjät kuitenkin tunnistavat Nordean asiakaspalvelusta lähetetyt vastaukset muiden jodlaajien viesteistä. Vaikka äänensävyä on muokattu Jodeliin sopivaksi, on samalla pidetty huolta brändinmukaisuudesta ja siitä, että Nordea näyttäytyy Jodelissakin tunnistettavasti Nordeana. 

Kanavan sisällöntuotannossa hyödynnetään monipuolisesti Jodelin ominaisuuksia. Uusia sisältömuotoja otetaan aktiivisesti käyttöön. Sisältö räätälöidään Jodeliin sopivaksi hyödyntämällä esimerkiksi kuvapostauksia ja kyselyitä. Keskustelua ylläpidetään esimerkiksi erilaisten aktivointien avulla ja jakamalla pankkiasiointiin liittyviä ajankohtaisia vinkkejä.

Myös Jodelissa toteutettavalla markkinoinnilla mukaillaan jodlaajille tyypillistä tyyliä ja hyödynnetään alustan ominaisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan markkinoinnissakin tartutaan erilaisiin sosiaalisen median trendeihin.
 

Toteutus

Vuoden 2023 aikana toteutettiin yhteensä seitsemän boosted post -päivää ja kaksi display-mainonnan jaksoa. Toteutukset jaettiin tasaisesti kalenterivuodelle mukaillen asiakasviestinnän ja markkinoinnin sisältökalentereita sekä opiskelijasegmentille ajankohtaisia aiheita Nordean liiketoiminta-alueilla.

Kuva yllä: Nordean boosted posteja vuodelta 2023.

Kanavalla julkaistiin säännöllisesti proaktiivista orgaanista sisältöä. Sisällöntuotannon aiheita kerättiin paitsi kanavalla käytävistä keskusteluista, myös Nordean viestinnän ja markkinoinnin sisältökalentereista sekä sosiaalisen median trendeistä ja ilmiöistä. 

Kanavalle saatiin uusia seuraajia erityisesti boosted post -päivien jälkeen. Uusien seuraajien huomioimiseksi kanavalla julkaistiin erityisesti opiskelijoille ajankohtaista sisältöä pian lähes jokaisen boosted post -päivän jälkeen. Kanavalla julkaistavaa sisältöä räätälöitiin mahdollisuuksien mukaan kaupungeittain esimerkiksi eri murteita hyödyntäen, jotta sisältö olisi paikallisesti puhuttelevampaa ja samaistuttavampaa. 

Kuva yllä: Nordean Jodel-sisällöissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia sosiaalisen median trendejä.

Kanavalla käytävät keskustelut liittyivät erityisesti asumiseen, säästämiseen ja opintolainaan. Keskustelu Nordean Jodel-kanavalla oli vuoden aikana aktiivista, ja jodlaajat auttoivat Nordean kanavalla myös toinen toisiaan. Verifioitu kanava mahdollistaa Nordean vastausten tunnistamisen muuten anonyymilla alustalla. Näin asiakaspalvelumme pystyy esimerkiksi vahvistamaan toisen jodlaajan antaman vastauksen oikeaksi Nordean nimissä. 

Kuva yllä: Jodel-käyttäjät kysyvät Nordean kanavalla erityisesti asumiseen, säästämiseen ja opintolainaan liittyviä kysymyksiä.
Kuva yllä: Nordean vastauksissa mukaillaan kohderyhmälle ja Jodelille ominaista tyyliä.

Tulokset

  • 9 100 seuraajaa
  • keskimäärin 125 uutta seuraajaa kuukaudessa
  • 970 vastaanotettua jodlausta kuukaudessa
  • mainonnan kautta 774 käyntiä Nordean verkkosivuilla

Nordean kanavalla oli vuoden 2023 päättyessä yli 9 100 vakituista seuraajaa. Uudet seuraajat löysivät kanavalle orgaanisesti, mutta myös Jodelissa toteutetun display-mainonnan ja erityisesti boosted post -päivien kautta.

Kanavan seuraajamäärä on kasvanut muutamassa vuodessa merkittävästi. Vain kolmessa vuodessa kanavan seuraajamäärä on tavoittanut vuonna 2017 avatun Nordea Suomi -Instagram-tilin seuraajamäärän.

Vuonna 2023 eri kaupunkien kanaville tuli yhteensä keskimäärin 970 jodlausta kuukaudessa ja Jodel on vakiinnuttanut asemansa Nordeassa yhtenä asiakaspalvelukanavana. Tunnelma kanavalla on yhteisöllinen ja keskustelut käydään hyvässä hengessä. Nordean Jodel-läsnäolosta saadaan hyvää palautetta ja kanavan ylläpitämiseen liittyviä resursseja on lisätty, jotta kasvavaan kiinnostukseen pystytään vastaamaan jatkossakin.

Kuva yllä: Jodel-käyttäjiltä saadaan hyvää palautetta.

Suosituimpia orgaanisia sisältöjä kanavalla olivat aktivoivat kyselyt, joissa kysyttiin jodlaajilta jotain ja annettiin valmiit vastausvaihtoehdot. Vuoden menestynein kysely koski suomalaisten joululahjabudjetteja. Kysely julkaistiin samoihin aikoihin, kun joululahjabudjettitutkimuksen tuloksista viestittiin muun muassa lehdistötiedotteen muodossa ja aihe näkyi monissa valtakunnallisissa uutismedioissa. Jodelin kyselyjulkaisun avulla ajankohtainen aihe saatiin räätälöityä Jodelille ominaiseen muotoon ja viestittyä myös nuorempaa kohderyhmää kiinnostavalla tavalla.

Display-mainonta toi Nordealle arvokasta lisänäkyvyyttä jodlaajien keskuudessa. Display-mainokset toteutettiin osana laajempia markkinointiaktiviteetteja, ja niistä ohjattiin Nordean verkkosivuille. Jodel-mainontaan onnistuttiin valitsemaan alustan käyttäjiä kiinnostavia aiheita, sillä mainonnan kautta saatiin myös verkkosivuliikennettä ja konversioita. Nordean päätavoite alustalla on kuitenkin verkkosivuliikenteen sijaan oman kanavan kasvattaminen ja asiakaspalvelu kanavalla.