Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean yhtiökokouksen vuonna 2013 tekemät päätökset

Pörssitiedotteet | 14-03-2013 17:20

Hallituksen jäsenten valinta
Björn Wahlroos, Peter F. Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Elisabeth Grieg valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi samaksi ajanjaksoksi. Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola (varajäsen), Toni H. Madsen, Lars Oddestad ja Hans Christian Riise.

Tilintarkastajan valinta
KPMG AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiökokouksessa ilmoitettiin, että Hans Åkervall tulee Carl Lindgrenin tilalle päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 252 000 euroa (sama kuin aikaisemmin), varapuheenjohtajalle 108 100 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 77 900 euroa. Lisäksi hallituksen kolmen valiokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 20 750 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 14 700 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on ennen seuraavaa yhtiökokousta tehdä hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2013 voimassa olevien osakeomistusten perusteella.

Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku
Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin.

Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja kustannustehokkaasti uusiin pääomavaatimuksiin ja mahdollistaa uusien pääomainstrumenttien käyttö.

Omien osakkeiden hankinta ja luovuttaminen
Hallitus valtuutettiin päättämään Nordean omien osakkeiden hankinnasta. Osakkeet voidaan hankkia pörssissä tai yhtiön kaikille omistajille esitettävällä ostotarjouksella. Nordean omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta voidaan tarvittaessa muuttaa tai yhtiön omia osakkeita käyttää käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta käytettäväksi käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa. Luovutus voi tapahtua muutoin kuin pörssin välityksellä.

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet
Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen. Vuosipalkkio sisältää kiinteän ja muuttuvan palkanosan.

Konsernijohdon jäsenille on vuoteen 2012 saakka tarjottu lyhyellä aikavälillä muuttuva palkanosa sekä pitkäaikainen kannustinohjelma (Long Term Incentive Programme, LTIP). Muuttuvan palkanosan ja LTIP-ohjelman samanaikaiseen käyttöön liittyvää monimutkaisuutta halutaan vähentää. Siksi konsernijohdon jäsenille tarjotaan johdon kannustinohjelma 2013 (Group Executive Management Executive Incentive Programme 2013, GEM EIP 2013), jolla heitä palkitaan koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus tulokseen pitkällä aikavälillä. GEM EIP 2013 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa.

GEM EIP 2013 -ohjelman tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Palkkion lykättyä osaa voidaan tarkistaa. Sen tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon. Lisäksi siihen liittyy Ruotsin rahoitustarkastuksen palkitsemisjärjestelmiä koskeviin määräyksiin perustuvia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset määräykset ja olosuhteet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa ilmoitettiin, että konsernijohtaja ja hallitus ovat sopineet konsernijohtajan työsopimuksessa aiemmin mainitun eläkeiän (60 vuotta) poistamisesta.

  
Lisätietoja:

Jan Larsson, konserni-identiteetti ja -viestintä, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 52

  
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents